خانه / رشته اقتصاد / دانلود پروژه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

دانلود پروژه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

چکیده

تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ که‌ در کشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانکه‌ باید و شایدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ کشورهای‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادی‌ نشان‌ داده‌ که‌ تجارت‌ خارجی‌ نقش‌بسیار مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ای‌ در فرایند توسعه‌ این‌ کشورها ایفا کرده‌ و به‌ طور قطع‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ هیچ‌کشورتوسعه‌ یافته‌ و تازه‌ صنعتی‌ شده‌ای‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تکیه‌ بر صادرات‌ خود به‌ این‌امر نایل‌ شده‌ باشد. الگوی‌ توسعه‌ متکی‌ به‌ صادرات‌ امروزه‌ تقریباً در میان‌ اکثر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ مدل‌ غالبی‌ درآمد است‌ و از این‌ رو مشاهده‌ می‌کنیم‌ که‌ طی‌ ۱۹۸۰ بسیاری‌ از این‌ کشورها بسوی‌خصوصی‌ سازی‌ و کاهش‌ دخالت‌های‌ دولت‌ در اقتصاد، مقررات‌ زدایی‌، آزادسازی‌ تجاری‌، تلاش‌ در جهت‌جلب‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ و به‌ طور کلی‌ در جهت‌ حاکمیت‌ عناصر اقتصاد بازار اهتمام‌ کرده‌اند. نظریه‌ تجارت‌به‌ عنوان‌ متور رشد اقتصادی‌ دارای‌ مخالفین‌ و موافقین‌ زیادی‌ است‌. پر بیش‌ و سنیگر از جمع‌ مخالفان‌ این‌نظریه‌ بویژه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ بوده‌اند و دلیل‌ این‌ امر را تخریب‌ رابطه‌ مبادله‌ تجاری‌ این‌ کشورهامی‌دانند زیرا این‌ کشورها صادر کننده‌ مواد خام‌ و وارد کننده‌ محصولات‌ نهایی‌ می‌باشند و قیمت‌ مواد خام‌نسبت‌ به‌ محصولات‌ نهایی‌ روز به‌ روز در حال‌ کاهش‌ است‌ برخی‌ دیگر از نظریه‌پردازان‌ اقتصادی‌ همانندریکاردو، هگچر اهلین‌ و کروگمن‌ از موافقین‌ رابطه‌ مثبت‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و تجارت‌ خارجی‌ بوده‌ و دلیل‌ این‌امر را عمدتاً در مزیت‌های‌ نسبی‌ و فراوانی‌ نسبی‌ عوامل‌ تولید در بین‌ کشورهای‌ مختلف‌ می‌دانند اما نکته‌ این‌است‌ که‌ به‌ مرور زمان‌ و بویژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ از تعداد مخالفین‌ کاسته‌ شده‌ و بر تعداد موافقین‌ افزوده‌شده‌ است‌ به‌ دیگر سخن‌ دیدگاه‌ صاحبنظران‌ در مورد نقش‌ مثبت‌ و مؤثر تجارت‌ خارجی‌ در رشد اقتصادی‌روز به‌ روز خوشبینانه‌تر شده‌ و آنرا به‌ یک‌ اصل‌ تبدیل‌ می‌نمایند.

100948570117

فهرست
فصل اول
۱-۱ مقدمه
۲-۱ ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌
۳-۱ اهداف تحقیق
۴- ۱ فرضیات تحقیق
۵-۱ کاربردهای انجام تحقیق
۶-۱ پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی
فصل اول
بخش اول
۱-۲  مقدمه‌
۲-۲ تاریخچه‌
۳-۲ خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز
۱-۳-۲  ویژگیهای‌ عمومی‌
۲-۳-۲  ارقام‌ زیره‌ سبز
۳-۳-۲  زیستگاه‌ و پراکنش‌
۱-۴-۲ مصارف خوراکی و ارزش غذایی
۲-۴-۲ اهمیت‌ دارویی‌
۵-۲  سایر کاربردهای‌ زیره‌ سبز
۶-۲  ویژگیها وروشهای‌ کشت‌ زیره‌ سبز
۱-۶-۲ کاشت‌
۳-۶-۲  داشت‌
۳-۶-۲ برداشت‌
۷-۲  آفات‌ و امراض‌
۸-۲  خصوصیات‌ زرشگ‌
۹-۲  تاریخچه‌ زرشک‌
۱۰-۲  خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراکنش‌ جنس‌ زرشک‌
۱-۱۰-۲  ویژگیهای‌ عمومی‌
۲-۱۰-۲  گونه‌های‌ زرشگ‌
۳-۱۰-۲  زیستگاه‌ و پراکنش‌
۱۱-۲  مصارف‌ خوراکی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشک‌
۱-۱۱-۲  مصارف‌ خوراکی‌ و ارزش‌ غذایی‌
۲-۱۱-۲  اهمیت‌ دارویی‌
۱۲-۲ سایر کابردهای‌ زرشک‌
۱۳-۲ ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشک‌ بیدانه‌
۱-۱۳-۲  کاشت‌ و تکثیر
۲-۱۳-۲ داشت‌
۳-۱۳-۲ برداشت‌
۱۴-۲ آفات‌ و امراض‌ زرشک‌

بخش دوم
۱-۲  تعریف بازار
۲-۲  طبقه بندی بازارهای مختلف
۱-۲-۲  طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات
۲-۲-۲ بازارها بر اساس وضعیت مکانی
۳-۲   تعریف بازاریابی
۴-۲  ابعاد مختلف بازاریابی
۱-۴-۲  بازاری گرائی
۲-۴-۲  بازار شناسی
۳-۴-۲  بازاریابی
۴-۴-۲  بازار رسانی
۵-۴-۲  بازار گردی
۶-۴-۲  بازار سنجی
۷-۴-۲ بازار داری
۸-۴-۲ بازار گرمی
۹-۴-۲  بازار گردانی
۵-۲  عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابی
۶-۲  تاریخچه بازاریابی
۷-۲  مفاهیم اساسی بازاریابی
۸-۲  عوامل موثر در بازاریابی
۱-۸-۲  فروشندگان اولیه
۲-۸-۲ واسطه‌های بازاریابی
۱-۲-۸-۲ دلالان
۲-۲-۸-۲  واحدهای توزیع فیزیکی
۳-۲-۸-۲  آژانسهای خدمات بازاریابی
۴-۲-۸-۲  واسطه‌های مالی
۳-۸-۲  مشتریان
۴-۸-۲  رقبا
۵-۸-۲ جوامع
۹-۲  مفهوم جدید بازاریابی
۱۰-۲ تئوریهای رفتار خریدار
۱-۱۰-۲  تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory)
۲-۱۰-۲  تئوری روان شناسی (psychogical)
۱-۲-۱۰-۲ مراحل تصمیم گیری خریدار
۱-۱-۲-۱۰-۲ شناخت اشکال
۲-۱-۲-۱۰-۲  جستجو برای اطلاعات
۳-۱-۲-۱۰-۲  ارزیابی کردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری)
۱۱-۲  مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزی
۱۲-۲  اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی
۱۳-۲  عملیات بازاریای
۱-۱۳-۲  فعالیت‌های مبادله ای
۲-۱۳-۲  فعالیت‌های فیزیکی
۱۴-۲  سازمان بازاریابی
۱۵-۲  فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزی
۱-۱۵-۲   جمع آوری اطلاعات
۲-۱۵-۲  حمل و نقل
۳-۱۵-۲  درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات
۴-۱۵-۲  بسته بندی و تبدیل محصولات
۵-۱۵-۲ انبارداری
۶-۱۵-۲  تبلیغات
۷-۱۵-۲   اعتبار
۸-۱۵-۲  قیمت گذاری
۱۶-۲  شبکه‌های بازاریابی
۱-۱۶-۲ خرده فروشان
۲-۱۶-۲  عمده فروشان
۳-۱۶-۲  سلف خران
۴-۱۶-۲  میدان داران
۵-۱۶-۲ سایر موارد
۱۷-۲  اهداف بازاریابی محصولات کشاورزی
۱-۱۷-۲  آنچه به عهده دولت می‌باشد
۲-۱۷-۲  آنچه بر عهده تولید کننده می‌باشد
۱۸-۲  نقش شرکتهای تعاونی در بازاریابی
۱۹-۲  مسیر بازاریابی
۲۰-۲  هزینه‌های بازاریابی
۲۱-۲  حاشیه بازاریابی
۲۴-۳- کارایی بازاریابی
۲۳-۲  مدل‌های حاشیه بازاریابی
۱-۲۳-۲  الگوی مارک- آپ (Mark up Model)
۲-۲۳-۲  الگوی حاشیه نسبی (Relative Model)
۳-۲۳-۲  الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model)
۴-۲۳-۲ الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model)
۲۴-۲  شفافیت بازار
۲۵-۲  برخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزی

فصل سوم
۱-۳  مقدمه
۲-۳  روش تحقیق
۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات
۴-۳ منابع اطلاعات ثانویه
۵-۳ منابع اطلاعات اولیه
۶-۳ جامعه آماری
۷-۳ نمونه آماری

فصل چهارم
۱-۴- مقدمه
۲-۴- اهمیت اقتصادی زیره
۱-۲-۴- کشورهای وارد کننده و صادر کننده زیره
۲-۲-۴- روند تولید و صادرات زیره
۳-۴ مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق
۴-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیره
۱-۴-۴  ویژگی‌های سنی
۲-۴-۴  سطح تحصیلات
۳-۴-۴ وضعیت مالکیت اراضی
۵-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره
۱-۵-۴ ویژگی‌های سنی
۲-۵-۴  سطح تحصیلات
۱-۶-۴  ویژگیهای سنی
۲-۶-۴ سطح تحصیلات
۷-۴  انواع بازارهای زیره
۱-۷-۴  بازار سر مزرعه
۲-۷-۴ بازار عمده فروشی
۳-۷-۴  بازار خرده فروشی
۸-۴ سازمان بازاریابی زیره
۱-۸-۴  عمده فروشان
۲-۸-۴  خریدران محلی
۳-۸-۴   نمایندگان عمده فروش
۴-۸-۴  میدان داران
۵-۸-۴ دلالان
۶-۸-۴   خرده فروشان
۹-۴  عملیات بازاریابی زیره
۱-۹-۴  حمل و نقل
۲-۹-۴  درجه بندی
۳-۹-۴  استاندارد
۱-۳-۹-۴ مواد خارجی موجود در زیره
۲-۳-۹-۴  ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد
۴-۹-۴   بسته بندی
۵-۹-۴  اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود
۵-۹-۴ انبارداری
۱۰-۴  اعتبار
۱۱-۴  مسیر بازاریابی زیره
۱-۱۱-۴  مسیرهای اصلی بازاریابی زیره
۱۲-۴  قیمت گذاری
۱۳-۴ حاشیه بازاریابی
۱۴-۴  هزینه بازاریابی
۱۵- ۴  سود بازاریابی
۱۶-۴  ضریب هزینه بازاریابی
۱۷-۴  ضایعات
۱۸-۴  عدم کارایی بازاریابی
۱۹-۴  شفافیت بازار
۲۰-۴  ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشک
۱-۲۰-۴  ویژگی‌های سنی
۲-۲۰-۴  سطح تحصیلات
۳-۲۰-۴  وضعیت مالکیت اراضی
۲۱-۴  ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشک
۱-۲۱-۴ ویژگیهای سنی
۲-۲۱-۴  سطح تحصیلات
۲۲-۴ ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشک
۱-۲۲-۴  ویژگی‌های سنی
۲-۲۲-۴  سطح تحصیلات
۲۳-۴  انواع بازارهای زرشک
۱-۲۳-۴  بازار سر مزرعه
۲-۲۳-۴  بازار خرده فروشی
۲۴-۴   سازمان بازاریابی
۱-۲۴-۴  عمده فروشان
۲-۲۴-۴ خریداران محلی
۳-۲۴-۴  نمایندگان عمده فروش
۴-۲۴-۴  میدان داران
۵-۲۴-۴  دلالان
۶-۲۴-۴ خرده فروشان
۲۵-۴ عملیات بازاریابی زرشک
۱-۲۵-۴  حمل و نقل
۲-۲۵-۴ درجه بندی
۳-۲۵-۴ استاندارد
۴-۲۵-۴  بسته بندی
۵-۲۵-۴  انبارداری
۲۶-۴  اعتبار
۲۷-۴  مسیر بازاریابی زرشک
۲۸-۴ قیمت گذاری
۲۹-۴ حاشیه بازاریابی
۳۰-۴  هزینه‌های بازاریابی
۳۱-۴  سود بازاریابی
۳۲-۴  ضریب هزینه بازاریابی
۳۳-۴  ضایعات
۳۴-۴  عدم کارایی بازاریابی
۳۵-۴  شفافیت بازار
۳۶-۴  مشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک

فصل پنجم
۱-۵- مقدمه
۲-۵  نتایج و بحث
۳-۵  پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشک
منابع

دانلود پروژه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک
قیمت : 5900 تومان
فرمت فایل : Word
تعداد صفحه : 220
حجم فایل : 0.2 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *