پایان نامه بررسی رابطه اخلاق کار با تعهد سازمانی درشرکت گاز

بررسی رابطه اخلاق کار با تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی هوش‌هیجانی درشرکت گاز استان گلستان (مطالعه موردی) – ارائه سال ۱۳۹۳

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی – گرایش مدیریت تحول

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه اخلاق کاری و تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی هوش هیجانی درشرکت گاز استان گلستان می باشد.

جامعه آماری پژوهش همراه با پرسشنامه ،شامل کلیه کارکنان شرکت گاز استان گلستان به تعداد ۴۵۲ نفر می باشند که در سال ۱۳۹۳ مشغول به خدمت می باشند.

با توجه به تعداد جامعه آماری از طریق جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (۲۰۰۱)  نمونه آماری به تعداد ۲۱۰ نفر  مشخص گردید و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.

[alert type=”info”]جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اخلاق کار گریگوری ،پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر و پرسشنامه هوش هیجانی تراویس و جین گریوز(۲۰۰۲) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart pls استفاده شد.[/alert]

نتایج پژوهش نشان داده است که بین علاقه به کار ،پشتکار در کار ،روابط انسانی ومشارکت در کار با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.ضمن آنکه نتایج دیگر نشان می دهد که هوش هیجانی رابطه بین پشتکار در کار و روابط انسانی در کار با تعهد سازمانی را تعدیل می کند؛اما رابطه بین علاقه به کار و مشارکت در کار را با  تعهد سازمانی تعدیل نمی کند.

بیان مساله در رابطه ی اخلاق کار با تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی هوش‌هیجانی درشرکت گاز

در جوامع امروزي سازمانها براي اهداف خاصي بوجود آمده اند و ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح ریزی شده است، دارای سیستم های فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد.اما با پیچیده تر شدن روزافزون آنها و افزایش میزان کارهاي غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر مسؤولانه در محیط هاي کاري توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخلاق کار و مدیریت اخلاق معطوف ساخته است (نریمانی و همکاران، 1391،ص43). چرا که موضوع اخلاق کار، مساله ای نیست که بتوان آن را چه در زندگی اجتماعی و یا سازمانی نادیده و یا کم اهمیت تلقی کرد.اهمیت این مساله امروزه بیشتر نیز مشهود است،به ویژه راجع به سازمان هایی که ملزم هستند علاوه بر پاسخگو بودن در قبال اعضا و ذی نفعان،در برابر جامعه نیز جوابگو باشند(شریف زاده،1391،ص28) . اخلاق کار از دیدگاه افراد گوناگون معانی گوناگون دارد،اما عموماً آن را شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترک کار نادرست می دانند (سلیمانی و همکاران،1391،ص25).و یا در تعریف دیگر می توان گفت،اخلاق كار،مجموعه اي ازاصول واستانداردهاي سلوك بشري است كه رفتارافرادوگروه هاراتعيين مي كند(رجبی پور و دهقانی،1391،ص53). در واقع می توان اخلاق کار را مجموعه ویژگی ها و رفتارهایی دانست که افراد یک جامعه در جهت رعایت کامل شرایط کمی و کیفی کاری که تعهد کرده اند ، از خود نشان می دهند . این رفتارها ناشی از نوع برداشتی است که آنان بر اساس نگرش خود،از کار و نقش آن در جهت اهداف جامعه دارند

فهرست پایان نامه بررسی رابطه اخلاق کار با تعهد سازمانی درشرکت گاز

 • فصل اول – کلیات پژوهش

 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • سوالات تحقیق
 • فرضیه های پژوهش
 • اهداف تحقیق
 • روش تحقیق
 • تعاریف متغیرهای پژوهش
 • فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  قسمت اول – تعریف مفاهیم و نظریه های اخلاق کاری

 • مقدمه
 • تعریف اخلاق کار
 • اهمیت اخلاق در سازمان
 • مفهوم اخلاق کاری
 • اهمیت اخلاق کار
 • ابعاد اخلاق کار
 • مکاتب و نظریه های اخلاق
 • عوامل موثر بر رعایت اخلاق کاری
 • عواقب عدم رعایت اخلاق کار
 • قسمت دوم – تعریف مفاهیم و نظریه های تعهد سازمانی

 • تعهد سازمانی
 • انواع تعهد سازمانی
 • اهمیت تعهد سازمانی
 • مدل های تعهد سازمانی
 • ابعاد تعهد سازمانی آلن و می یر
 • عوامل موثر بر تعهد سازمانی
 • سطوح تعهد سازمانی
 • کانون های تعهد سازمانی
 • قسمت سوم – تعریف مفاهیم و نظریه های هوش هیجانی
 • هوش هیجانی
 • تاریخچه هوش هیجانی
 • نظریه های هوش هیجانی
 • ابعاد هوش هیجانی
 • هوش هیجانی در سازمان
 • کاربرد هوش هیجانی در محیط کار
 • هوش هیجانی و عملکرد اثربخش
 • ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان
 • بخش چهارم پیشینه پژوهش های انجام شده
 • پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی
 • الفپیشینه پژوهش های انجام شده داخل کشور
 • بپیشینه پژوهش های انجام شده خارج از کشور
 • مدل مفهومی پژوهش
 • نتیجه گیری
 • فصل سوم :روش تحقیق

 • مقدمه
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری،حجم نمونه و روش تعیین آن
 • روش ها و ابزار داده ها
 • روایی و پایایی ابزار
 • روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

 • مقدمه
 • آمار توصیفی
 • بررسی مدل نظری تحقیق
 • آمار استباطی
 • فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

 • خلاصه پژوهش
 • بحث و نتیجه گیری
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادهای پژوهش
 • الفپیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش
 • بپیشنهادهای کاربردی
 • جپیشنهاد به محققان دیگر
 • منابع
 • ضمائم

 

پیشنهادها به محققان آینده

 1. پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت تعهد سازمانی و لزوم بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن،انجام پژوهش هایی با هدف بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی از طریق بررسی دیدگاه ها و نظرات کارشناسان و خبرگان امر به روش آماری ANPوAHP مدنظر پژوهشگران قرار گیرد.
 2. پیشنهاد می گردد این پژوهش در سازمان های دیگر انجام شده و نتایج آن با نتایج این پژوهش مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.
 3. پیشنهاد می گردد در پژوهش های آینده نقش تعدیلی هوش هیجانی با متغیرهای دیگر همچون انگیزش شغلی،رضایتی شغلی،سلامت سازمانی و… تغییر یابد.

پایان نامه های مرتبط