پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

 بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد  

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، مشروع و اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی، سنوات خدمت مدیران و سابقه مدیریت آنان می‌باشد. این پایان نامه با پرسشنامه تهیه گردیده و جهت ارائه دانشجویان ارشد مدیریت کامل و جامع است.  همچنین برآنیم تا تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران را بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت بررسی نماییم.

پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) است و در تقسیمات تحقیقات توصیفی از نوع روش تحقیق همبستگی دو متغیری می‌باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران دوایر مختلف ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد و همچنین کلیه کارکنان این دوایر می‌باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران، تعداد ۱۴۷ نفر و کارکنان،  تعداد ۳۴۵ نفر می‌باشد.

از جامعه آماری مدیران، تعداد ۸۷ مدیر به روش تصادفی ساده و با کمک جدول اعداد تصادفی و نیز از جامعه آماری کارکنان، کلیه کارکنان تحت نظر مدیران منتخب به روش تمام شماری انتخاب شدند.

ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین (۱۹۸۹)» و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران  (۱۳۷۹) » می‌باشد. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه‌ها از دو روش آزمون – بازآزمون و آلفای کرانباخ  استفاده شده است. در روش آزمون- بازآزمون اعتبار پرسشنامه منابع قدرت ۶۱/۰ و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی ۵۸/۰ به دست آمده است.  همچنین با استفاده از روش آلفای کرانباخ اعتبار پرسشنامه منابع قدرت برابر ۸۴/۰ و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی برابر ۷۸/۰ می‌باشد که تمامی ضرایب بدست آمده در دو روش تعیین اعتبار،‌ قابل قبول و مناسب می‌باشند و بنابراین اعتبار پرسشنامه‌ها قابل تأیید است.

جهت توصیف داده‌ها از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، میانگین،‌میانه، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی ربته‌ای اسپیرمن، آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. تمامی تحلیل‌های انجام شده با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام گرفت.

بررسی و تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها نشان داد که:

[alert type=”info”]- بین منابع قدرت تخصص، مرجعیت، پاداش و قانون با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار و بین منبع قدرت اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.[/alert]

[alert type=”success”]- بین‌منابع قدرت مدیران با سنوات‌خدمت ونیزسابقه مدیریت‌آنان‌ارتباط معنادار وجود دارد.[/alert]

[alert type=”danger”]- بین منابع مختلف قدرت مدیران بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت تفاوت معناداری وجود ندارد.[/alert]

فهرست پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

فصل یکم : مقدمه پژوهش

 •  عنوان تحقیق
 •  مقدمه
 •  بیان مساله
 •  اهمیت و ضرورت پژوهش
 •  اهداف پژوهش
 • هدف کلی
 •  اهداف جزئی
 •   پرسشهای پژوهش
 • اصلی
 • فرعی
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیر پیش بین
 • متغیر ملاک
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر کنترل
 •  تعاریف علمی واژه ها
 • تعاریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

 • مقدمــه
 •  بررسی نظریه‌ها
 •  ارتباطات
 •  اهمیت ارتباطات
 •  تعاریف ارتباطات
 • فرآیند ارتباط
 • منبع
 • رمزگذاری
 •  وسیله
 •  رمزگشایی
 •  بازخورد
 • مسیر ارتباطات
 •  ارتباطات عمودی
 •  مسیر رو به پایین
 • ارتباطات رو به بالا
 •  ارتباطات در سطح افقی
 • مدل ارتباطات
 • اصول ارتباطات
 • ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت
 • دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات
 • نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات
 • دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات
 • دیدگاه اقتضایی و ارتباطات
 • دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات
 • اثربخشی در ارتباطات میان فردی
 • ویژگی‌های اثربخشی
 •  گشودگی
 •  همدلی
 •  حمایتگری
 •  مثبت گرایی
 • همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»
 • موانع ارتباطی
 • قدرت
 • اهمیت قدرت
 • تعاریف قدرت
 • قدرت در سطوح مختلف سازمان
 • قدرت در سطح عمودی
 • منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان
 • منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان
 • منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان
 •  قدرت در سطح افقی
 •  روابط قدرت
 • رابطه صف و ستاد
 • تشکیل دسته‌ها و ائتلاف
 •  منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون
 • انواع رویکردها به قدرت
 • راسل و قدرت
 • هیکس، گولت و قدرت
 • گالبرایت و قدرت
 • اتزیونی و قدرت
 • پیشینه پژوهشهای انجام شده
 •  پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور
 •  پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور
 • پژوهشهای پیرامون منابع قدرت
 • پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور
 •  پژوهش‌های انجام شده و در خارج از  کشور
 • نتیجه گیری کلی

فصل سوم: روش پژوهش

 • جامعه آماری
 • گروه نمونه
 • روش و طرح نمونه‌برداری
 •  حجم نمونه
 •  ابزار گردآوری داده‌ها
 •  پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی
 •  پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»
 •  تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه
 • روایی
 •  اعتبار
 •  نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها)
 •  طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

 • مقدمــه
 • تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس
 • توصیف داده‌ها
 • توصیف مولفه های منابع قدرت
 • توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران
 •  توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی
 •  توصیف سایر داده‌ها
 •  تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات
 • نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش 

 • تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
 •  محدودیت‌های پژوهش
 • پیشنهادها
 •  پیشنهاد به برنامه‌ریزان
 •  پیشنهاد به پژوهشگران

فهرست جداول

 • جدول منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان
 • جدول اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی
 • جدول مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و کارآموزان تربیت بدنی
 • جدول  مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی
 • جدول امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای
 • جدول  امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای
 • جدول  دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت
 • جدول  میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش
 • جدول  میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار
 • جدول  میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون
 • جدول میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص
 • جدول  میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت
 • جدول  جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی
 • جدول  جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش
 • جدول جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار
 • جدول جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون
 • جدول  جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت
 • جدول  جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص
 • جدول  میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش
 • جدول  میانگین و انحراف معیار بازخورد
 • جدول  میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی
 • جدول میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی
 • جدول  جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش
 • جدول  جدول توزیع فراوانی بازخور
 • جدول  جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی
 • جدول   جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی
 • جدول جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب
 • جدول  جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی
 • جدول میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت
 • جدول میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت
 • جدول جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی
 • جدول  ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
 • جدول  ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
 • جدول  ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی۱۶۰
 • جدول ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات
 • جدول  ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
 • جدول  آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۲
 • جدولآزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی
 • جدول آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴
 • جدول  آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴
 • جدول  آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۵
 • جدول ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت
 • جدول ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت
 • جدول  آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک
 • جدول  آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو
 • جدول  آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه
 • جدول آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار
 • جدول  آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج
 • جدول  آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش
 • جدول  آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت

فهرست نمودارها

 • نمودار  نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی
 • نمودار  نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش
 • نمودار  نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار
 • نمودار  نمودار میله ای منبع قدرت قانون
 • نمودار نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت
 • نمودار  نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص
 • نمودار  نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش
 • نمودار نمودار میله‌‌ای بازخور
 • نمودار  نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی
 • نمودار نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی
 • نمودار  نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب
 • نمودار  نمودار میله‌ای رشته تحصیلی
 • نمودار نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی

فهرست منابع

 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
 • منابع اینترنتی
 • پیوستها
 •  پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
 • پرسشنامه منابع قدرت
 •  معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی
 •  محاسبات آماری

فهرست فایل پاورپوینت پایان نامه منابع قدرت مدیران

فصل اول – مقدمه پژوهش

فصل دوم – بررسی پیشینه پژوهش

فصل سوم – روش پژوهش

فصل چهارم – یافته های پژوهش

فصل پنجم – تفسیر واستنتاج نتایج پژوهش

در صورت تمایل می توانید مقالات زیر را دنبال کنید :

دانلود تحقیق مدیریت رفتار ، ارتباطات و موفقیت

دانلود کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین

مقاله نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز

پایان نامه های مرتبط