پایان نامه بررسی توانمندی کارکنان گمرک

بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرک استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون – مطالعه موردی پایان نامه با پرسشنامه

سازمان ها به نیرویی احتیاج دارند که بتوانند با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، نوآوری کنند و محصولات و خدمات خود را بهبود ببخشند. بدین جهت نیروها به طور مداوم باید توانمندسازی شوند تا از جدیدترین تکنولوژی و روشها جهت پیشرفت سازمان خود بکوشند.

با توجه به عدم شناخت و نبود اطلاعات کافی درباره توانمندسازی کارکنان و کم بودن تحقیقات در این زمینه، به منظور بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه بر اساس مطالعات میشرا و مدل وتن و کمرون انجام گرفت،

[alert type=”info”]این پایان نامه تحقیقی کاربردی است که داده های آن توصیفی و از نوع زمینه یابی می باشد. در پرسشنامه موجود در این تحقیق، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک داده‌ها گردآوری شده. همچنین با آزمون ویلکاکسون و نرم افزار SPSS داده ها تجزیه و تحلیل شده‌اند.[/alert]

در فصل دوم موضوع توانمندی، ابعاد، الگوها، دیدگاه‌های مختلف و تاثیر توانمندی بر نگرش کارکنان مورد بحث قرار می گیرد.

نتیجه گیری این مقاله این است که کارکنان گمرک استان کرمانشاه از توانمندی بالایی برخوردارند و توانایی انجام مسئولیتهای محوله، شهامت قبول نتایج کارهایشان و رضایت شغلی را دارند. توانمندسازی نیروی انسانی از مهمترین رویکردهای توسعه منابع انسانی است که منجر به رشد نیروی انسانی در سازمانها میگردد. اهمیت توانمندسازی کارکنان باید رو به افزایش باشد، چرا که اساس توسعه درکسب وکارهای امروز همگام  بودن باتغییرات اجتماعی و دستاوردهای تکنولوژی وتقاضاهای محیط رقابتی میباشد.

[alert type=”success”]پیشنهاد می شود پایان نامه رابطه توانمندسازی معلمان و ارتقای مهارت معلمان[/alert]

فهرست پایان نامه توانمندی کارکنان گمرک

فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه
 • بیان مساله
 • پیشینه تحقیق
 • اهمیت وضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق
 • نوع وروش تحقیق
 • فلمرو مکانی تحقیق
 • قلمرو زمانی تحقیق
 • روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گردآوری داده ها
 • محدودیتها و موانع تحقیق
 • واژه ها واصطلاحات بکار رفته درتحقیق
 • منابع مورد استفاده در تحقیق

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

 • مقدمه
 • تعاریف ومفاهیم توانمندسازی
 • دلایل توانمندسازی
 • مزایای توانمندسازی
 • فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی
 • دیدگاههای مختلف توانمندسازی
 • دیدگاه عقلانی
 • دیدگاه انگیزشی
 • دیدگاه فوق انگیزشی
 • دیدگاه سیستمی
 • مدلهای توانمند سازی
 • مدلهایی که بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاکید دارند
 • مدلهای اقتضایی
 • ابعاد توانمندسازی
 • خود اثر بخشی
 • خود سازمانی
 • پذیرفتن شخصی نتیجه
 • معنی دار بودن
 • اعتماد
 • عوامل روانشناختی توانمندسازی
 • احساس شایستگی
 • احساس داشتن حق انتخاب
 • احساس مؤثربودن
 • احساس معنی دار بودن
 • احساس داشتن اعتماد به دیگران
 • ویژگیهای سازمان توانمند
 • متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد
 • ویژگیهای شخصیتی و فردی
 • ویژگیهای گروه کاری
 • ویژگیهای ساختاری اجتماعی واحد کار
 • فرایند توانمندسازی
 • روشهای توانمند سازی
 • تاثیر توانمند سازی بر نگرش کارکنان
 • تعهددرنوآوری برای روشهای انجام کار
 • تغییر در مسوولیتها
 • تغییر در یادگیری
 • پیامدهای توانمند سازی
 • نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها در توانمند سازی
 • نقش شفاف کردن اهداف در توانمند سازی
 • نقش مشارکت اطلاعاتی در توانمند سازی
 • گروه و توانمند سازی
 • سبک رهبری متناسب با توانمند سازی
 • نظارت بر توانمند سازی
 • فرهنگ توانمند سازی
 • توانمند سازی افراد و مدیران
 • توانمند سازی و رضایت شغلی
 • توانمند سازی وفشار عصبی
 • منابع استفاده شده برای فصل دوم

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • ابزار جمع آوری اطلاعات
 • مقیاس سنجش نگرشها
 • پایایی
 • روایی
 • تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی
 • جامعه و نمونه آماری
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه آماری
 • روش نمونه گیری
 • تکنیکهای آماری مورد استفاده در تحقیق
 • مدل تحلیلی تحقیق
 • روش فرضی استقرایی
 • روش قیاسی
 • منابع استفاده شده در فصل سوم
 • فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات

 • مقدمه
 • توصیف داده ها
 • استنباط اماری پیرامون فرضیه ها
 • بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده
 • تحلیل عاملی تاییدی
 • آلفای کرونباخ

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

 • مقدمه
 • نتایج
 • نتایج حاصل از بررسی فرضیات
 • نتایج جانبی
 • پیشنهادات
 • پیوستها
 • الف آشنایی با سازمان گمرک و گمرکات استان کرمانشاه
 • ب – پرسشنامه
 • منابع وماخذ

با دانلود پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرک استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون مطالعه موردی از وب سایت جزوه می توانید به پایان نامه همراه با پرسشنامه دسترسی داشته باشید.

پایان نامه های مرتبط