پایان نامه اقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی است.

از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین مواد غذایی و رفاه عمومی تلقی می شود، لذا بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که در شرایط فعلی، کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه های توسعه قرار گیرد. محوریت کشاورزی و روستا در برنامه های توسعه به این معنی است که از بخشی نگری محض پرهیز شده و مناطق روستایی به عنوان مکانهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد و همه بخشهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف توسعه ملی، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.محدودیت زمین و عوامل تولید از یک سو و افزایش جمعیت از طرف دیگر، بازدهی تولیدی زمین را کاهش داده و اقتصاد نواحی روستایی را ناپایدار ساخته است.

افزایش نیاز کشور به مواد غذایی، لزوم توسعه هماهنگ نواحی روستایی به منظور ایجاد تعادلهای منطقه ای ، محدودیت های منابع تولید در نواحی روستایی، محدودیت سرمایه و نیروی انسانی متخصص، عقب ماندگی تکنولوژیک و الگوهای توسعه تمرکزگرا از عمده چالش های محیطی ، اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی در دهه آینده تلقی می گردد. راهکار لازم برای رهایی از چالش های مذکور شناخت قابلیت ها و محدودیتهای نواحی روستایی؛ تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و رواج فعالیتهای جدید است. این راهکار می تواند وابستگی اقتصاد روستایی به اقتصاد کشاورزی را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزی در ایران به شرایط محیطی و اقلیمی وابسته بوده و نوسانات اقلیمی در درآمد کشاورزان بسیار موثر است. افزایش تولید و درآمد ، مدیریت منابع تولید و از بین بردن فقر در نواحی روستایی از مهمترین وظایف برنامه ریزان اقتصاد روستایی است.

دانلود پایان نامه ارشد رشته اقتصاد

پایان نامه اقتصاد روستایی، با جهت گیری در موارد فوق تدوین گردیده و امید است بتواند با شناخت دقیق ابعاد و چالشها اقتصاد روستایی، راهکار های لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نماید. جهت گیری اصلی پژوهش آشنایی دانشجویان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادی نواحی روستایی است.
دانلود پایان نامه برای دانشجویان در دروس؛ اقتصاد روستایی، توسعه و برنامه ریزی روستایی بسیار مناسب می باشد.

فهرست پایان نامه اقتصاد روستایی

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا

 • موضوع علم اقتصاد
 • رابطه اقتصاد و جغرافیا
 • موضوعات علم اقتصاد
 • اقتصاد تولید کشاورزی
 • بنیان اقتصادی
 • بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه
 • نظام اقتصادی
 • انواع نظامهای اقتصادی
 • سازمان فعالیتهای اقتصادی
 • عوامل توسعه اقتصادی روستا
 • جمعیت
 • سرمایه و سرمایه‌گذاری
 • ابداعات
 • مبادلات بین‌المللی
 • رشد جمعیت و توسعه اقتصادی
 • رشد جمعیت و توسعه اقتصادی در روستا
 • موانع توسعه اقتصادی روستا
 • دورهای باطل فقر
 • نرخ ناچیز تمرکز سرمایه
 • موانع اجتماعی فرهنگی
 • تنگناههای کشاورزی
 • کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر
 • مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی

فصل دوم : کشاورزی و اقتصاد روستایی

 • اقتصاد روستایی
 • کشاورزی و اقتصاد ملی
 • کشاورزی و توسعه روستایی
 • چالش‌های عمده توسعه روستایی
 • کشاورزی و توسعه اقتصادی روستا
 • فرایند تولید در بخش کشاورزی
 • مهاجرت و اقتصاد روستایی
 • سیاستهای تحول اقتصاد روستایی
 • نقش دولت در اقتصاد روستایی و کشاورزی
 • ضرورتهای دخالت دولت در بخش کشاورزی
 • علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی
 • علل درونی
 •  بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت
 • عدم دسترسی به امکانات عمومی
 • غلبه داشتن کشاورزی‌ سنتی به عنوان  مهمترین بخش اشتغال و تولید
 •  محدودیت منابع تولید‌
 •   عدم وجود قوه خلاقیت و ابتکار
 •  کمبود سرمایه‌ و کالاهای سرمایه‌ای
 •  کوچکی، تعدد وپراکندگی قطعات زراعی
 • عوامل بیرونی
 •  دو گانگی چند گانگی اقتصادی کشور
 •  عقب‌ ماندگی تکنولوژی
 •  نابرابری
 •  درآمد – هزینه خانوار شهری و روستایی
 •  الگوهای توسعه
 • قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی
 • نقش مسکن در اقتصاد روستایی
 • تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشکال مساکن
 • سازمانهای مدیریتی روستا
 • توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی

فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا

 • منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی
 • زمین
 • تقسیم بندی اقتصادی زمین
 • آب
 • پائین بودن راندمان آبیاری
 • اقتصاد آب در مناطق روستایی
 • عرضه اقتصادی آب
 • تقاضای آب
 • نیروی انسانی
 • راهبردهای بکارگیری نیروی کار مازاد
 • اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی
 • اشتغال در مناطق روستایی
 • وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی
 • ساخت آموزشی شاغلین بخش کشاورزی
 • سرمایه
 • نقش سرمایه در بخش کشاورزی
 • اهمیت تمرکز سرمایه در مناطق روستایی
 • منابع تامین سرمایه
 • منابع مالی رسمی
 • منابع مالی غیر رسمی
 • زمینه های سرمایه گذاری در روستا
 • نقش سرمایه به عنوان یک عامل تولید
 • سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین
 • سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات
 • نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی
 • بازاریابی محصولات کشاورزی
 • عملیات بازاریابی
 • عوامل بازار
 • شیوه بررسی اقتصاد روستا

پیشنهاد می شود: پایان نامه بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستاها

فصل چهارم:  صنایع روستایی

 • صنایع روستایی، تعاریف و ویژگیها
 • خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی
 • صنایع روستایی در ایران
 • توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی
 • تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی روستا
 • تعریف صنایع روستایی در ایران
 • نواحی صنعتی روستایی
 • مزایای ایجاد نواحی روستایی
 • موانع توسعه صنعتی روستاها    

پایان نامه های مرتبط