پایان نامه آزمون روانی

دانلود پایان نامه آزمون روانی

اگر استعداد را امکان انجام دادن یک عمل یا آشکار ساختن یک رفتار در نظر بگیریم، آزمون روانی به فن یا شیوه ای که به طور علمی تهیه می شود و امکان ارزشیابی عین استعدادهای فردی را فراهم می آورد تعریف می کنیم. یکی از هدفهای عمده هر علم ، اندازه گیری پدیده های مورد نظر و دادن جنبه کمی به آنهاست. وقتی پدیده ای را با اعداد و ارقام نشان می دهیم براحتی می توانیم آن را طبقه بندی و قوانین درباره آنها وضع کنیم. 

هر علم روان شناسي، مجموعه شيوه هايي كه به ما كمك مي كند تا ويژگيهاي رواني اسنان را از حالت كيفي به حالت كمي درآوريم. اصطلاحاً «روش روان سنجي» ناميده مي شود. روان سنجي، در معناي وسيع كلمه، يعني استفاده از روش آزمايش. اما در معناي محدود كلمه يعني بهره گيري از آزمونهاي رواني براي اندازه گيري توانائيهاي ذهني.

نمونه کار عملی کاربرد آزمونهای روانی در این پژوهش وجود دارد که می توانید از وب سایت جزوه دریافت کنید.

تعريف آزمون رواني

استعمال روزافزون آزمون ها و ظهور انواع مختلف آزمايشهاي رواني باعث شده تا تعريف آزمونها از دقت و صراحت بيشتري نسبت به گذشته برخوردار شوند.

تعاريف مختلف آزمون روانی عبارتند از:

  • پروفسور آندره زي (1970ـ پاريس) آزمون رواني را چنين تعريف مي كند: وسيله تمايز بين افراد براساس يك درجه بندي.
  • تعريف آناستازي (1970ـ لندن) از آزمون: اندازة استاندارد و عيني از چگونگي يك رفتار.
  • تعريف پيرپيشو (روان شناس معاصر فرانسوي) از آزمون: يك موقعيت استاندارد شده كه به عنوان انگيزه براي يك رفتاربه كار مي رود.

اين رفتار، كمي يا كيفي، با ميانگين افراد ديگري كه در همان موقعيت قرار گرفته اند مقايسه مي شود. اين مقايسه اجازه مي دهد تا رفتار فرد به صورت كمي نمره گذاري شود يا از نظر تيپ شناسي طبق بندي گردد. به عبارت ديگر، رفتار فرد به صورت عددي يا توصيفي ارزشيابي شود.

انواع آزمونهاي رواني

شروع واقعي آزمونهاي رواني از سال 1896، با مقاله اي كه توسط آلفرد بينه و ويليام هانري در مجلة روان شناس منتشر كردند آغاز شد و در آن مقاله اكثر آزمونهاي موجود را كه به نظر آنها فقط اعمال بسيار ساده و پائين ذهن را اندازه مي گرفتند مورد انتقاد قرار دادند. آنها ، براي اندازه گيري استعدادهاي واقعي ذهن، آزمونهايي را پيشنهاد كردند كه به رفتار زندگي واقعي نزديكتر بود. آزمون يك روش نظامه اي براي سنجش نمونه اي از رفتار و يك وسيلة اندازه گيري در روان شناس و تعليم و تربيت است. اندازه گيريهاي رواني و تربيتي، علاوه بر آزمون كه معروفترين وسيلة اندازه گيري است، با روشهاي ديگري مثل مشاهده و مصاحبه و پرسشنامه و فهرست خصوصيات و مطالعات باليني و … نيز انجام مي گيرد. با توجه به تعداد بسيار زياد آزمونها و كثرت و پيچيدگي جنبه هاي مختلف رفتار آدمي، طبقه بندي انواع آزمونهاي رواني و تربيتي بسيار مشكل است و نمي توان رضايت همگان را جلب كرد. طبقه بندي هايي كه از آزمونها به عمل مي آيد، ديدگاههاي مختلفي را منعكس مي كند. البته هر نوع طبقه بندي اي كه به عمل آيد مطلق نخواهد بود بلكه تا اندازه اي نظر شخصي مؤلف را منعكس خواهد كرد. طبقه بندي آزمونها به خاطر تسهيل در كار انجام مي گيرد.

فهرست پایان نامه آزمون روانی

مقدمه

تعریف آزمون روانی

تعاریف مختلف آزمون

انواع آزمون های روانشناختی

مهمترین امتیاز اجرای آزمونهای گروهی  

ویژگیهای اصلی یک آزمون

سنجش روایی

انواع روایی

عناصر مورد نظر در استاندارد بودن یک آزمون

تهیه آزمونها

عوامل مؤثر بر عملکرد در جریان آزمون

تأثیرات آزمون کننده

زمینه های کاربرد آزمونها

انتقادهای عادی

انتقادهای سیاسی

افشای آزمونها

زمينه هاي كاربرد آزمونها 

ما در عصر تكنيك علمي به سر مي بريم. مخصوصاً آنچه انسان امروزي مي خواهد عبارت است از دانايي براي توانايي بيشتر. در روان شناسي نيز وضع به همين منوال است: قواني روان شناسي را اساساً براي نيل به هدفهاي مفيد به كار مي برند.

آنچه روان سنجها يا پسيكوتكنيسين ها ادعا مي كنند، اين است كه انسان را در شناختن تواناييهاي خود و سازگاري هر چه بهتر با محيط زندگي ياري رسانند. كاربردهاي روان شناسي معمولاً به دو صورت انجام مي گيرد: كاربردهاي مستقيم و غيرمستقيم. كاربردهاي مستقيم يعني ايجاد مساعدترين موقعيت كار، انطباق ابزار با كارگر، … كاربردهاي غيرمستقيم يعني استفاده از مفاهيم روان شناسي تفاوتهاي فردي در سازماندهي اجتماعي (راهنمايي، انتخاب، روابط انساني).

اهداف عملي آزمونها بسيار زياد است. هر وقت لازم باشد كه يك تشخيص سريع و عيني از تواناييهاي فرد، به منظور راهنمايي او، به عمل آيد اجراي آزمونها ضرورت مي يابد. اگر امروزه مي بينيم كه انواع مختلف آزمونها بي وقفه و بطور گسترده افزايش مي يابد به علت كثرت تعداد كساني است كه از آنها استفاده مي كنند: مربيان، روان شناسان، روان پزشكان، راهنمايان شغلي، صنعتي، نظامي، …

 

نتیجه گیری آزمون روانی

ارزشيابي نتايج يك مبارزة تبليغاتي، بررسي عقايد، برآورد تمايلات اجتماعي فعلي، زمينه هاي ديگري است كه اندازه گيري عيني مي تواند به كمك آزمونها يا فنون ديگري از همان نوع انجام گيرد و اين اندازه گيري با قضاوتهاي مبهم و ذهني، كه فراوان ديده مي شود، جايگزين گردد.

مي توان نتيجه گرفت كه هميشه انديشة تفاوتهاي فردي، انفرادي كردن كارها و نتايج عملي حاصله از آنها پاية استعمال آزمونها بوده است. هر وقت صحبت از بازده بيشتر، سلامتي بيشتر، اقتصاد بيشتر و عدالت بيشتر باشد سعي مي كنند فرد يا بهتر بگوييم، شخص را به عنوان مرجع اصلي در نظر بگيرند و از اين طريق به هدفهاي فوق برسند.

بنابراين، اين فكر بقدر كافي قابل تحسين و انساني است. براي تحقق بخشيدن آن لازم است كه روشها طوري طرح ريزي و تهيه شود كه شايستة آن باشد. پيشرفتهاي آينده، به تكامل تكنيك و هداف پسيكوتكنيسين ها بستگي دارد.

 

پایان نامه های مرتبط