نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

در این قرارداد، فردی خودروی خود را در اختیار شرکتی قرار داده است. استفاده شرکت از خودرو به منظور سرویس دهی و جابجایی افراد شرکت می باشد که در قرارداد با جزئیات کامل و مسیر رفت و برگشت مشخص شده است. کلیه خسارت ها، هزینه ها، تضمین انجام کارها و عوامل فسخ قرارداد اجاره خودرو نیز در این فایل گفته شده است. با توجه به اینکه در حین استفاده از وسیله نقلیه، امکان حادثه وجود دارد، یکی از ماده های این قرارداد، حوادث غیرمترقبه است. در ادامه به فهرست ماده های این نمونه قرارداد می پردازیم.

فهرست نمونه قرارداد اجاره خودرو

 • موضوع قرارداد
 • مدت قرارداد
 • مبلغ قرارداد
 • ناظر قرارداد
 • کسورات قانونی
 • خسارت تاخیر
 • تضمین حسن انجام کار
 • فسخ قرارداد
 • حوادث غیرمترقبه
 • سایر شرایط
 • اقامتگاه
 • مواد و نسخ

 

پایان نامه های مرتبط