پایان نامه بررسی پایداری سیستمهای قدرت و تاثیر بار در آنها

پایان نامه بررسی پایداری سیستمهای قدرت و تاثیر بار در آنها

امکان ایجاد پایداری در سیستم های قدرت، به عوامل متعددی بستگی دارد. زیرا سیستم های قدرت همیشه در معرض انواع اختلالات کوچک و بزرگ قرار می گیرند. این اختلالات سبب ایجاد مشکلاتی در کارکرد آنها می گردد. از جمله آنکه باعث تحریک مودهای سیستم، و همچنین تحریک مودهای الکترومکانیکی می شود. در نتیجه کمیتهای کار سیستم دچار نوسانات گذرا می شوند.
نوساناتی که در سیستم قدرت به این شکل ایجاد می شوند، به نوسانات کم فرکانس شهرت دارند. استهلاک این نوسانات و استقرار سیستم در نقطه ی کار جدید، احتیاج به میرایی کافی در سیستم قدرت دارد.
از جمله عواملی که بر میرایی نوسانات مود الکترومکانیکی موثر هستند، پاسخ بارهای سیستم قدرت به اختلال است.
می توان گفت، بکارگیری مدلهای مناسب بار می تواند در مطالعات پایداری یک سیستم تاثیر مهمی داشته باشد.

بارهایی که بصورت استاتیکی به اختلال پاسخ می دهند، باید با مدلهای استاتیکی مناسب خود نمایش داده شوند، و بارهایی که پس از وقوع اختلال های دینامیکی بوجود می آیند، باید با مدل های دینامیکی مناسب همراه با پارامترهای صحیح مدل شوند.

نشان دادن اهمیت و تأثیر مدل بار و پارامتر های آن روی نتیجه مطالعات پایداری سنکرون اختلال کوچک ، موضوع این پروژه می باشد . به این منظور ، ارتباط متقابل بارو سیستم در پریودهای گذاری ناشی از اختلالهای کوچک مدل می شود. جهت بررسی این ارتباط متقابل به عنوان نمونه دو نوع بار دینامیکی مهم یعنی بار دینامیکی وابسته به ولتاژ و مدل بار موتور القایی معرفی و توابع انتقال این دو نوع بار بدست می آید . همچنین مدل سیستم قدرت تک ماشین به باس بینهایت ارائه و توابع انتقال آن نیز استخراج می گردد .

با توجه به اینکه هدف این پروژه بررسی جامع نقش مدل بار و پارامترهای آن و همچنین سایر عوامل توأم همچون شرایط کار سیستم ، نوع بار (حقیقی یا راکتیو) ، کنترل کننده های ژنراتور و محل بار است ، نقش پارامتر های دو مدل بار ذکر شده و همچنین پارامتر ها و شرایط کار سیستم قدرت در میزان میرایی نوسانات مود الکترومکانیکی سیستم قدرت تک ماشین به باس بینهایت بررسی و بانمایش بار به صورت استاتیکی مقایسه می شود.

استفاده از انواع روشهای تحلیل پاسخ فرکانسی، شبیه سازی زمانی و بهره برداری از توانایی های هر کدام جهت تکمیل مطلب هدف پایان نامه و تحلیل فیزیکی حاصل شبیه سازی برای سیستم قدرت تک ماشین به باس بینهایت ، از ویژگیهای خاص این پروژه است. به علاوه ،‌نقش دینامیکهای سیستم تحریک ، گاورنر سرعت و توربین در میزان میرایی سیستم تک ماشین مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست پایان نامه بررسی پایداری سیستمهای قدرت و تاثیر بار در آنها

 • چکیده
 • فصل اول

 • مقدمه
 • معرفی مسئله
 • مروری بر کارهای انجام شده
 • ساختار پایان نامه
 • فصل دوم – عوامل موثر در میرایی نوسانات سیستم های قدرت

 • ساختار سیستم قدرت
 • تعریف پایداری
 • انواع پایداری
 • پایداری زاویه ای رتور اختلال کوچک
 • پایداری زاویه ای رتور گذرا
 • میرایی نوسانات و عوامل مؤثر در آن
 • عوامل مؤثر در میرایی نوسانات سیستم قدرت
 • مدل ژنراتور
 • تأثیر تغییر سرعت و فرکانس سیستم
 • نوع معادله نوسان
 • خروجی توربین
 • قابلیت مدلسازی بار
 • پیشنهاد کمیته دینامیک سیستم نیرو IEEE در زمینه مدلسازی سیستم جهت مطالعات پایداری سیستمهای نیرو
 • فصل سوم – مدلسازی بار در مطالعات پایداری          

 • مقدمه
 • تعاریف و مفاهیم اساسی در مدلسازی بار
 • مشخصه های رفتاری بار
 • مدلهای بار
 • انواع مدلهای استاتیکی بار
 • انواع مدلهای دینامیکی بار
 • فصل چهارم – مدلسازی سیستم های قدرت    

 • مدل اجزای بررسی سیستمهای قدرت
 • مدل توربین
 • مدل گاورنر سرعت
 • مدل ژنراتور سنکرون
 • مدل سیستمهای تحریک و تنظیم کننده ولتاژ
 • مدل سیستمهای قدرت چند ماشینه
 • معادلات دیفرانسیل
 • معادلات جبری
 • محاسبه شرایط اولیه جهت تحلیل دینامیکی سیستم
 • مدل سیستم قدرت تک ماشین به باس بینهایت
 • معادلات دیفرانسیل
 • معادلات جبری استاتور
 • معادلات شبکه
 • تابع انتقال سیستم نیرو
 • تاثیردمیکهای بار در میرایی نوسانات یک سیستم نیرو تک ماشینه
 • مدل کردن ارتباط متقابل بار و سیستم
 • پاسخ بارهای دینامیکی
 • پاسخ زمانی و فرکانسی بار وابسته به ولتاژ
 • پاسخ فرکانسی بار موتورالقائی با خروجی

انتخاب های دیگر شما ...