نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

این محصول شامل دو فایل ورد نمونه قرارداد مشارکت در ساخت می باشد. یکی برگرفته از قراردادی بین دو فرد است که به منظور شروع ساخت و ساز و احداث بنا با هم به توافق می رسند. دیگری بین صاحب ملک و سرمایه گذار به عنوان پیمانکار، در جهت ساخت مجتمع مسکونی منعقد شده است. هردوی این قراردادها در مشارکت ساخت و ساز مفید بوده و میتواند در موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست قرارداد مشارکت در ساخت و ساز و بنای احداثی و شراكت در عرصه و اعيان 

طرفین قرارداد

موضوع قرارداد

محل انجام کار

مدت قرارداد

سرمایه ها و سهم طرفین

محل تنظیم

شرایط و تعهدات

اين قرارداد در شش صفحه  با  25 بند  و ليست مشخصات فني و مصالح مصرفي و كليه اسناد و مدارك مربوطه شامل اسناد مالكيت ، نقشه ها ، قبوض ، قراردادهاي بين اشخاص و ادارات و مكاتبات تماماً جزء لاينفك اين قرارداد محسوب ميشود همگي در دو نسخه به اعتبار واحد تنظيم كه طرفين با امضاء خود ذيل كليه  نسخ و پيوستهاي آن ، ملزم به رعايت شرايط و اجراي كامل توافقات مشروحه گرديدند.

فهرست قرارداد مشارکت در ساخت

طرفین قرارداد

موضوع

آورده های دو طرف

شرایط قرارداد

تعهدات طرفین

این قرارداد در 4 صفحه و 9 ماده تنظیم شده و با اهراز هویت قابل استناد است.

 

پایان نامه های مرتبط