پایان نامه بررسی داروی نوسکاپین در سلولهای کبد موش

متابولیسم یکی از مراحل مهم فارکوکینتیک داروها است. مطالعه در مورد متابولیسم داروها برای دستیابی به اطلاعاتی در مورد سمیت داروها و مکانیسم اثر آنها مفید است. روش های مختلفی برای بررسی متابولیسم وجود دارند که عبارتند از: خوراندن ترکیبات به حیوانات در حالت عادی یا با کانول در راههای صفراوی و مطالعه و جستجوی متابولیت های دارو در مایعات بیولوژیک مانند خون، ادرار، و … ، مطالعات آنزیمی بر روی برشهای بافتی، هموژنه ها و اجزای سلولی. مطالعه روی حیوان دارای مشکلاتی است بنابراین در این مطالعه از سوسپانسیون سلولهای جدا شده کبدی استفاده شده است.

[alert type=”info”]این روش علاوه بر بررسی متابولیسم در سایر مطالعات بیوشیمیایی از جمله مطالعه روی گلوکونئوژنز، گلیکولیز، سنتز پروتئین، لیپید، اسیدهای چرب و اوره، انتقالات غشاء و … نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.[/alert]

در این تحقیق سلولهای کبد موش صحرایی طی یک فرآیند دقیق جدا شدند و زنده بودن آنها با آزمایش منع تریپان آبی %۱/۰ و مشاهده میکروسکوپی سلولها تأیید شد. شناسایی استاندارد داروی نوسکاپین و متابولیت اصلی آن، مکونین توسط روش HPLC صورت گرفت. اگر چه استانداردهای نوسکاپین و متابولیت اصلی آن در محلولهای Spike شده مشاهده شدند اما این روش قادر به شناسایی متابولیت ها در عصاره سلولی نبود. به نظر می رسد که افزایش حساسیت روش به مشاهده همزمان نوسکاپین و متابولیت ها کمک کند.

فهرست پایان نامه بررسی داروی نوسکاپین در سلولهای کبد موش

چکیده پایان نامه

بخش اول: مقدمه

 • مقدمه
 • اوپیوییدها
 • تاریخچه
 • آلکالوییدهای تریاک
 • پپتیدهای اوپیویید درون زاد
 • آثار اوپیوییدها بر اعضای مختلف
 • مصارف بالینی اوپیوییدها
 • متابولیسم
 • تاریخچه
 • کلیات متابولیسم
 • مکان های متابولیسم داروها
 • عوامل تعیین کننده سرعت تغییر شکل زیستی
 • تکنیک های تجربی بررسی متابولیسم
 • کاربرد و اهمیت بررسی متابولیسم
 • جداسازی سلولهای کبد
 • روش های مطالعه شده برای شناسایی و اندازه گیری نوسکاپین و متابولیت هایش
 • کلیاتی درباره کروماتوگرافی و HPL
 • تاریخچه
 • اساس کروماتوگرافی
 • فازهای متحرک و ساکن در کروماتوگرافی مایع
 • کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا
 • اساس دستگاه HPLC
 • نوسکاپین
 • برخی اثرات نوسکاپین
 • فارماکوکینتیک نوسکاپین
 • مروری بر روند متابولیسم نوسکاپین

بخش دوم: روشها و مواد

 • اهداف مطالعه
 • دستگاه ها و وسایل
 • مواد
 • تهیه بافرهای پرفیوژن
 • محلول Stock بافر هنکس با غلظت برابر
 • محلول Stock بافر کربس هنزلیت با غلظت برابر
 • بافر هنکس یک
 • بافر هنکس دو
 • بافر کربس آلبومین
 • بافر کربس هپس
 • تهیه محلول کلاژن و کوت کردن پلیت خانه
 • محیط کشت
 • مراحل تهیه محیط کشت: ( : ) DMEM, F
 • سرم جنین گاو (FBS)
 • کیت استریل پرفیوژن
 • تهیه هپاتوسیت های تازه
 • نگهداری سلولهای به دست آمده از کبد موش
 • بررسی حیات سلولی و نحوه اثر دادن دارو روی سلولهای جدا شده از کبد موش
 • تهیه نمونه برای انجام آنالیز
 • روش سنتز مکونین ( و دی متوکسی فتالید)
 • دلایل انتخاب HPLC
 • مشخصات دستگاه HPLC
 • انواع روش های HPLC آزمایش شده
 • روش تهیه بافر X استات با pH=
 • روش تهیه بافر فسفات سدیم Mm با / pH=
 • استخراج متابولیت از ادرار انسان

بخش سوم: نتایج

 • جداسازی سلولهای کبد
 • سنتز مکونین
 • روش کروماتوگرافی با کارکرد عالی (HPLC)

بخش چهارم: بحث و نتیجه گیری

 • جداسازی سلول های کبد موش
 • روش کروماتوگرافی با کارکرد عالی (HPLC)
 • متابولیسم نوسکاپین
 • متابولیسم نوسکاپین در ادرار انسان
 • خلاصه انگلیسی
 • منابع
 • اختصارات

پایان نامه های مرتبط