پایان نامه فیبر نوری و بررسی عملکرد آن

با دانلود پایان نامه فیبر نوری به بررسی ساختمان و شیوه ی عملکرد فیبر نوری می پردازیم. در ابتدا با بیان مزایا وکاربردهای فیبرنوری با این رسانه ی انتقال آشنا می شویم. درادامه با بررسی چند قانون فیزیک نور، چگونگی انتقال نور در فیبر نوری را مطالعه می کنیم. مطالب بعدی ، انواع مختلف فیبر نوری و چگونگی ساخت فیبر هستند.

بررسی فصل های مقاله فیبر نوری

این پایان نامه شامل 5 فصل است. در فصل اول بعد از مطالعه ی تاریخچه ی مخابرات نوری ، به مقایسه ی بین فیبرنوری و کابل های مسی می پردازیم. سپس کاربردهای تارنوری به صورت صوت در خطوط تلفن، خطوط ارتباطی در نیروگاه ها و خطوط راه آهن و ارتباطات میدان رزم…، به صورت تصویر در پخش تلویزیونی و در بیت های مداربسته ، تلویزیون کابلی و…، برای انتقال داده در سیستم های رایانه ای، در هواپیما ¬ها و کشتی ها و…، و در احساس کننده ها بیان شده است.

در بحث شبکه بندی به وسیله ی فیبر، پس از مطالعه ی چگونگی کابل کشی به وسیله ی فیبر ها، به بررسی مدل های نوری و انواع توپولوژی های قابل به کارگیری در شبکه بندی به وسیله ی فیبر نوری می پردازیم. در پایان دو طرح عملی پیاده سازی شده، که در آن از فیبر نوری به عنوان رسانه ی انتقال استفاده شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم، فیزیک نور و قوانین حاکم بر فیزیک نور موردبررسی قرار می گیرد. سپس در مورد انتقال نور در فیبرنوری مطالبی بیان می شود.
فصل سوم با بیان چگونگی انتقال در رسانه های انتقال و اساسأ اجزای مورد استفاده در این انتقال ، شروع می شود. در ادامه به بیان عناصر خط انتقال فیبرنوری می پردازیم.
در فصل چهارم، با معرفی کوارتز (دی اکسید¬سیلیسیم sic2)، به عنوان ماده ی اصلی سازنده ی شیشه مورد استفاده در فیبرنوری، به مطالعه ی انواع فیبرنوری از نظر شیوه ی انتقال ، حفاظت ، روکش و ماده ی سازنده می پردازیم. درانتهای فصل 4 ، روشهای مختلف ساخت فیبرنوری بیان شده است.
درفصل پنجم، درباره ی طراحی یک شبکه ی فیبرنوری و چگونگی اتصال فیبر های نوری به یکدیگر، صحبت شده است.

پیشنهاد می شود: مقاله کاهش مصرف انرژی در شبکه حسگر با استفاده از پروتکل MAC

فهرست پایان نامه فیبر نوری

 • مقدمه

فصل اول : آشنایی با فیبرنوری

 • تاریخچه ی فیبرنوری
 • مزایای تارهای نوری
 • قیمت پایین
 • استحکام کششی مناسب
 • پهنای باند وسیع
 • محافظت در مقابل تداخل و تزویج
 • ایزولاسیون کامل الکتریکی
 • امنیت
 • مصونیت در مقابل خوردگی
 • غیرقابل اشتعال بودن
 • وزن کم و قطرکوچک
 • اتلاف پایین
 • نصب و نگهداری آسان تر
 • فرستنده هایی با قیمت کمتر
 • انعطاف پذیری
 • کاربردهای مخابرات تارنوری

فصل دوم : فیزیک موجبرهای نوری

 • طبیعت نور
 • تعاریف و قوانین نور
 • ضریب شکست
 • پدیده های تابش ، انعکاس و انکسار
 • قوانین اسنل
 • حالت های مختلف تابش نور در دو محیط مختلف(N>N)
 • انتقال نور در فیبرنوری
 • طیف الکترومغناطیسی
 • زاویه ی پذیرش
 • انتشارنور با استفاده از شعاع نوری(نورهندسی)
 • انتشارنور با استفاده از آنالیزمدی(نورموجی)
 • تئوری مد در فیبرنوری

فصل سوم : چگونگی انتقال

 • چگونگی انتقال
 • منشاء پیام
 • مدولاتور
 • منبع موج حامل
 • تزویج کننده های کانال(ورودی)
 • کانال ارتباطی
 • تزویج کننده های کانال(خروجی)
 • آشکارساز
 • پردازشگرسیگنال
 • پیام خروجی
 • عناصرخط انتقال فیبرنوری
 • رابطه ی توزیع کننده ی داده ها در شبکه ی فیبرنوری( FDDI)
 • شبکه ی نوری سنکرون(SONET)
 • مشخصات SONET
 • فرستنده های نوری
 • ویژگی های منابع نور مورداستفاده در سیستم های نوری
 • تفاوت نور لیزر و نورمعمولی
 • خصوصیات دیودمنتشرکننده ی نور
 • خصوصیات دیودلیزری
 • آشکارسازهای نوری(OPTICAL DETECTOR)

فصل چهارم : ساختمان فیبرنوری

 • ساختمان فیبرنوری
 • شیمی موجبرهای نوری
 • شیشه شیلیکای گداخته
 • تولید شیشه سیلیکای گداخته
 • خصوصیات ماده
 • انواع فیبرنوری
 • انواع کابل فیبرنوری ازنظرشیوه ی انتقال
 • فیبرچندحالته
 • انواع فیبرهای چندحالته
 • فیبرتک حالته
 • انواع کابل فیبرنوری ازنظر حفاظت
 • LOSS BUFFER
 • TIGHT BUFFER
 • انواع کابل فیبرنوری از نظر روکش
 • IN DOOR
 • OUT DOOR
 • IN DOOR – OUT DOOR
 • انواع کابل فیبرنوری ازنظر ماده ی سازنده
 • کابل فیبرنوری شیشه ای
 • کابل فیبرنوری پلاستیکی
 • کاربردهای کابل فیبرنوری پلاستیکی
 • کابل نوری با پوشش پلیمرسخت
 • خصوصیات کابل فیبرنوری با پوشش پلیمر سخت
 • تکنولوژی ساخت
 • روش بوته مضاعف
 • سیلیس رسوب یافته ی دپ شده(DDS)
 • رسوب بیرونی
 • رسوب محوری
 • رسوب داخلی
 • کشیدن تار
 • سیلیس پوشش شده با پلاستیک

فصل پنجم : طراحی شبکه ی کابل

 • طراحی شبکه ی کابل
 • جنبه های طراحی مکانیکی
 • تزویج کننده
 • تزویج عدسی
 • تزویج سربه سر
 • اتصال دو فیبر به صورت دائمی(SPLICE)
 • اتصال دائمی دو فیبر به روش همجوشی
 • اتصال دائمی دو فیبر به روش قفل شدن
 • نتیجه گیری
 • خلاصه
 • پیوست ها
 • فهرست منابع

فهرست شکل­ها

 فصل اول شکل صوت سنج زیردریایی

فصل دوم شکل نمایش موج کروی ، صفحه­ای و شعاع­های نوری

 •  شکل پدیده­های تابش ، انعکاس و انکسار
 •  شکل نمایش زوایای تابش و شکست در حالت­های گوناگون
 •  شکل طیف امواج الکترومغناطیسی
 •  شکل انواع قطبش

 فصل سوم شکل جزئیات یک سیستم مخابراتی

 •  شکل حلقه SONET های شبکه
 •  شکل دیودهای لیزری
 •  شکل فتودیود نیمه ­هادی

فصل چهارم شکل چسبندگی شیشه سیلیکای گداخته

 • شکل ضریب شکست SIO با مواد تغلیظ کننده­ی مختلف
 • شکل فیبرچندحالته با ضریب شکست پله­ای
 • شکل فیبر چندحالته با ضریب شکست تدریجی
 • شکل فیبرتک حالته
 • شکل TIGHT BUFFER  و LOSS BUFFER
 • شکل دو نمونه از کابل­های IN DOOR
 • شکل دو نمونه از کابل­های OUT DOOR
 • شکل چهارنمونه از کابل­های IN DOOR – OUT DOOR
 • شکل ۰ اجزاء فیبرنوری شیشه­ای
 • شکل مقایسه ­ی اندازه ­ی POF با سایر فیبرهای نوری
 • شکل مقایسه ­ی وزن POF  با سایر کابل­های شبکه
 • شکل طول موج POF
 • شکل ساختار فیبرنوری HPCF
 • شکل فرآیند ساختار تار با روش بوته مضاعف
 • شکل رسوب ­دهی بخار شیمیایی بیرونی (CVD بیرونی)
 • شکل رسوب ­دهی بخارمحوری
 • شکل CVD اصلاح شده
 • شکل MCVD غنی­شده با پلاسما
 • شکل سیستم کشیدن و پوشش دادن تار

فصل پنجم شکل اساس تزویج لنزی

 • شکل اساس تزویج سربه ­سر
 • شکل (A) جابه ­جایی محورتارها ، (B) ناهم ­محوری زاویه­ای تارها ، (C) جدایی سرهای انتهایی تارها
 • شکل چندنمونه از اتصال دائم
 • شکل دو نمونه دستگاه FUSION SPLICER
 • شکل یک نوع دستگاه FUSION SPLICER
 • شکل دستگاه FIBR LOCK ساخت شرکت M

پیشنهاد می شود: جزوه طراحی شبکه های انتقال انرژی

خلاصه پایان نامه فیبر نوری

مزایای فیبرنوری در مقابل سیم های مسی عبارتند از : قیمت پایین تر ، پهنای باند وسیع ، محافظت در مقابل تداخل و تزویج ، ایزولاسیون کامل الکتریکی ، امنیت ، مصونیت در مقابل خوردگی ، غیر قابل اشتعال بودن ، وزن کم ، اتلاف پایین ، فرستنده های با قیمت پایین تر و انعطاف پذیری.
انتقال نور در فیبرنوری توسط پدیده ی انعکاس نور انجام می شود. هنگامی که یک شعاع نور را به سطح جدایی دو محیط می تابانیم ، قسمتی از آن به داخل محیط اول بازمیگردد. با تکرار این عمل ، نور در داخل فیبر محبوس شده و می توان آن را منتقل کرد.
عناصر یک خط انتقال عبارتند از: منشاء پیام ، مدولاتور ، منبع موج حامل ، تزویج کننده های کانال(ورودی) ، کانال ارتباطی ، تزویج کننده های کانال (خروجی) ، آشکارساز ، پردازشگر سیگنال ، پیام خروجی.

پایان نامه فیبر نوری برای استفاده دانشجوهای کاردانی نرم افزار ، مخابرات و شبکه به عنوان پروژه پایانی دانشگاهی قابل استفاده است.

پایان نامه های مرتبط