پایان نامه بررسی رضایت از زندگی در دانشجویان

 بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در میان ۴۵۰ نفر (۱۶۰ مرد و ۲۹۰ زن) از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می پردازد و به این منظور از پرسشنامه ای خود اجرا بهره می جوید. در ابتدا محقق به بحث نظری پیرامون این نکته می پردازد که آیا متغیر ”رضایت از زندگی“ یک متغیر بسیط است یا یک سازه که دارای ابعادی چند است؟ که پیش فرض بسیط بودن آن را انتخاب می نماید.

در این پژوهش سؤالات اصلی محقق عبارت است از:

۱- میزان رضایت دانشجویان از زندگی در دانشکده های مختلف چقدر است؟

۲- آیا بین میزان رضایت از زندگی دختران و پسران دانشجو تفاوتی وجود دارد؟

۳- آیا عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر خاستگاههای واحد دارند؟

۴- مهمترین عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی دانشجویان چه هستند؟

ما برای تحلیل داده ها از رگرسیون خطی استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که میزان رضایتمندی دانشجو از زندگی در دانشکده های مختلف تفاوت معناداری با هم ندارد. به لحاظ آماری دانشجویان دختر و پسر دارای رضایت از زندگی متفاوتی نیستند. ما دریافتیم که در هر دو جنس ”رضایت از خود“ ، ”مثبت نگری“ و ”رضایت از دانشگاه“ تأثیر شایانی در رضایت از زندگی دارند. با این وجود دو متغیر ”وضعیت سلامتی“ و ”امید شغلی“ در رضایت از زندگی دختران اثربخش تر از پسران است و ”موفقیت تحصیلی“ تأثیر بیشتری در رضایت از زندگی پسران نسبت به دختران دارد. بنابراین می توان گفت که عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی پسران و دختران و اثربخشی آنها تا حد زیادی مشابه است. در پایان نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که میزان رضایت از زندگی دانشجویان در حد مطلوبی است.

فهرست پایان نامه بررسی رضایت از زندگی در دانشجویان

فصل اول کلیات

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • سوالات پژوهش

فصل دوم مروری بر پیشینه پژوهش

 • پیشینه پژوهش (مقدمه )
 • پیشینه پژوهشهای داخلی
 • پیشینه پژوهشهای خارجی
 • ارزیابی پیشینه پژوهش و ارائه چهار چوب تئوریک
 • فرضیه های پژوهش

  فصل سوم روش پژوهش

 • ـ نوع پژوهش
 • ـ متغیر‌های پژوهش
 • ـ تعریف متغیر‌های پژوهش
 • ـ ابزار‌  جمع‌آوری اطلاعات
 • ـ روایی ابزار سنجش (Validity)
 • ـ پایایی ابزار سنجش (Reliability)
 • ـ جامعه‌ آماری
  ـ تعیین حجم نمونه
 • ـ شیوه انتخاب اعضای نمونه
 • ـ روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم یافته‌های پژوهش

 • ـ سیمای پاسخگویان
 • ـ توصیف متغیر های پژوهش
 •  ـ   توصیف متغیر وابسته
 • ـ توصیف متغیر های مستقل
 • تحلیل یافته های پژوهش(آزمون فرضیات)
 • تبیین موضوع پژوهش (درسطح خرد)
 • بررسی پیش فرضهای تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آ ن
 • بررسی آثار کنترلی متغیر ها در تبیین (سطح خرد ) متغیر وابسته
 • تحلیل مسیر مدل پژوهش

 فصل پنجم خلاصه نتایج پژوهش و پیشنهادات

 • ـ جمع‌بندی نتایج و یافته‌های پژوهش
 • ـ پاسخ به سوالات اصلی پژوهش
 • ـ پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
 • پیوست
 • الف جداول ضمیمه
 • ب فهرست اعلام
 • ج پرسشنامه تحقیق

انتخاب های دیگر شما ...