پایان نامه اعتماد مشتریان به پرداخت الکترونیکی

بررسی رابطه بین امنیت و اعتماد درک شده مشتریان با استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی (موبایل بانک) در شعب بانک ملت شهرستان گنبدکاووس به همراه پرسشنامه

سیستم پرداخت الکترونیکی یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است.برای برتری سیستم پرداخت الکترونیکی بر سیستم سنتی، باید اعتماد و امنیت وجود داشته باشد.

روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و به آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری پرداخته شده است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفته است استفاده گردیده است.

نتایج حاکی از آن است که بین حفاظت فنی با امنیت درک شده و اعتماد درک شده ارتباط معنی داری وجود دارد.

بین فرآیندهای تراکنش با امنیت درک شده ارتباط معنی داری وجود دارد این در حالی است که نتایج نشان دهنده آن است که بین فرآیندهای تراکنش و اعتماد درک شده رابطه معنی داری وجود ندارد.[alert type=”info”]برای جذب، نگهداری و بازگرداندن کاربران سیستم پرداخت الکترونیکی ، بهبود بخشیدن به ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در طول تراکنش های پرداخت الکترونیکی امری حیاتی است.در این پژوهش سعی شده تأثیر ادراک مشتری از امنیت و اعتماد در استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی بانک ملت،بررسی شود.[/alert]

در ادامه بین بیانیه امنیت و اعتماد درک شده رابطه معنی داری وجود دارد در حالی است که بین بیانیه امنیت و امنیت درک شده ارتباط معنی داری وجود ندارد. در ادامه محقق دریافت که بین امنیت درک شده و اعتماد درک شده رابطه معنی داری در استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی ارتباط معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: سیستم پرداخت الکترونیکی؛ بیانیه امنیت؛ حفاظت فنی؛ رضایتمندی مشتریان بانک، فرآیندهای تراکنش؛ بانکداری الکترونیک، امنیت و اعتماد درک شده مشتریان

فهرست پایان نامه اعتماد مشتریان به پرداخت الکترونیکی

 • فصل اول – کلیات و طرح تحقیق

 • مقدمه
 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سوالات تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • قلمرو زمانی ؛ مکانی و موضوعی تحقیق
 • تعریف عملیاتی و مفهومی تحقیق
 • فصل دوم  – مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 • مقدمه
 • اهمیت و مفهوم  اعتماد
 • اعتماد در تجارت الکترونیک
 • ویژگیهای اعتماد در تجارت الکترونیک
 • مشخصات اعتماد مجازی
 • متغیرهای فردی موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیکی
 • متغیرهای مربوط به شرکت مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیکی
 • متغیرهای مربوط به تارنما
 • متغیرهای مربوط به آمیخته بازاریابی بانکی
 • متغیرهای زیرساختی مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک
 • خدمات امنیتی مورد نیاز در تجارت الکترونیکی
 • امضای الکترونیکی
 • گواهی الکترونیکی و زیر ساخت کلیدعمومی
 • مرکز صدور گواهی
 • مخزن
 • دفاتر ثبت نام
 • قوانین و مقررات
 • امنیت سایت تجاری در اینترنت
 • مهر زمانی
 • سیستم پرداخت
 • اهمیت سیستم پرداخت
 • ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک
 • ارزیابی ویژگیهای سیستم پرداخت الکترونیک
 • مزایا و معایب مدلهای پرداخت
 • مزایا و معایب سیستمهای مبتنی بر حساب
 • پیشینه پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • فصل سوم – روش تحقیق

 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری و حجم نمونه
 • روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه
 • روش گردآوری داده ها
 • روائی و پایائی تحقیق
 • روائی پرسشنامه
 • پایائی پرسشنامه
 • شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
 • مدل سازی معادلات ساختاری
 • مراحل مدل سازی در SEM
 • روش حداقل مربعات جزئی(PLS)
 • پایایی و روایی در PLS
 • آلفای کرونباخ
 • پایایی ترکیبی(CR)
 • سنجش بارهای عاملی
 • روایی همگرا
 • روایی واگرا
 • معیارهای ارزیابی برازش مدل در PLS(مدل اندازه گیری، ساختاری و کلی)
 • معیار مقادیر اشتراکی برای ارزیابی برازش بخش مدلهای اندازه گیری
 • اعداد معناداری t و R Squares برای ارزیابی برازش بخش ساختاری
 • معیار برازش(GOF)برای ارزیابی برازش بخش کلی
 • فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

 • مقدمه
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • آمار توصیفی
 • توزیع جنسیتی
 • توزیع میزان تحصیلات
 • بررسی مدل اندازهگیری پژوهش
 • بررسی روایی سازه ابزار تحقیق
 • آزمون مدل مفهومی پژوهش
 • فصل پنجم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 • خلاصه محتوایی تحقیق
 • نتیجه گیری
 • نتیجه گیری
 • محدودیت های پژوهش
 • منابع و مأخذ

بحث و نتیجه گیری از فرضیه

در تحقیقات مدهوشی در سال 1384 که به بررسی موانع اصلی در تحقق سیستم پرداخت الکترونیک در کشور پرداخته شده است دقیقاً دو فرضیه انتهای تحقیق ما را به عنوان دلیل اصلی و اولویت¬های اصلی در عدم تحقق سیستم پرداخت الکترونیکی دانسته است و برای کاربرد این نوع سیستم¬ها توصیه کرده است که ابتداً برای ترویج این نوع برنامه در کشور امینت و اعتماد را در بین عامه مردم در مورد این سیستم¬ها به وجود بیاورید تا بتوانیم گام¬های لازم را در جهت پیشبرد این نوع برنامه ها اجرایی کنیم. در واقع وجود اعتماد در این نوع سیستم¬ها ز نظر عامه مردم و کاربران به عنوان یکی از عوامل اصلی در استفاده کاربران از این سیستم¬ها می باشد.

مقالات مرتبط با این موضوع