نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

برای رهن و اجاره آپارتمان یا خانه مسکونی، نیاز به قراردادی حقوقی بین صاحب خانه و مستاجر وجود دارد. نمونه قرارداد اجاره خانه می تواند نیاز شما را از شروط و ماده تبصره های اجاره خانه برطرف کند.

فهرست نمونه قرارداد اجاره خانه مسکونی

طرفین قرارداد

موضوع قرارداد

مدت قرارداد

مبلغ رهن و اجاره

شروط

سایر شروط

چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصاي حسابهاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمايند.

عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.

پایان نامه های مرتبط