نمونه قرارداد پیمانکاری

این فرم قرارداد پیمانکاری مناسب برای هر نوع پیمانکاری می باشد. تمامی شروط برای قرارداد حقوقی بین طرفین، در جهت قبول مسئولیت کارهای پیمانکاری، ضروری می باشد.

فهرست نمونه قرارداد پیمانکاری

مشخصات طرفین

موضوع قرارداد

مدت زمان اجرای کار

شروع قرارداد

مقدار کار

محل انجام کار

مبلغ قرارداد

شرایط پرداخت

سایر شرایط

 

انتخاب های دیگر شما ...