پروژه مدار جمع کننده به همراه پیاده سازی

پیاده سازی پروژه مدار جمع کننده Subtractors and adder

مدار دیجیتال جمع کننده یا اضافه کننده ، مجموع عددها را بدست می آورد. مدارهای جمع کننده می توانند برای جمع عددها در حالت BCD یا اعداد دودویی، که پرکاربردترین حالت آن می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. جمع وابسته نیز میتواند در مبناهای متفاوتی انجام گیرد.
در این پروژه مبنای ۲ مورد بررسی قرار میگیرد. این پروژه به همراه پیاده سازی VHDL و گزارش ارائه شده است.

فهرست پروژه مدار جمع کننده

 • مقدمه
 • شبیه سازی کد two_s_comp_adder
 • گزارش های پیاده سازی طرح
 • شبیه سازی کد two´s complement subtractor
 • گزارش پیاده سازی طرح
 • نتیجه گیری
 • ضمیمه کدها
 • کد vhdl برای two´s complement adder
 • کد testbench برای مدار جمع کننده
 • کد vhdl برای two´s complement subtractor
 • کد testbench برای مدار تفریق کننده

نتیجه گیری

در این پروژه هدف بررسی نحوه عملکرد کلی جمع و تفریق کننده است که در آن دو مدار ساده جمع کننده و تفریق کننده مورد بررسی قرار گرفته است.

پایان نامه های مرتبط