بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با اختلال های رفتاری-هیجانی دختران 7 تا 12 سال دامغان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با اختلال های رفتاری- هیجانی کلیه  دانش آموزان دختر دبستانی7 تا 12 سال شهر دامغان بود. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از بعد هدف کاربردی و از نظر نوع روش در زمره تحقیقات پیمایشی می باشد و به شیوه نمونه گیری تصادفی 384 نفر  به عنوان نمونه  انتخاب شدند و به پرسشنامه های طلاق عاطفی و سیاهه رفتاری کودک ((CBCLاخنباخ پاسخ دادند . داده های حاصل به روش تحلیل همبستگی  و رگرسیون و آزمون اسمیرنوف با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رفتار پرخاشگرانه و نمره کل اختلال های رفتاری- هیجانی بهترین پیش بینی کننده طلاق عاطفی می باشند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که  بین متغیرهای کناره گیری با طلاق عاطفی رابطه معنادار نیست اما بین سایر مولفه های اختلال های رفتاری- هیجانی با طلاق عاطفی رابطه معنادار بود. با توجه به نتایج  باید گفت یکی از مهمترین مهارت هایی که زوجین باید بکار گیرند توانایی افراد در حل تعارض، برخورداری از صفت خودکنترلی است، افراد باید هدف های واقع گرایانه را اولویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند. همچنین كودكان بايد ياد بگيرند كه چگونه با مسائل روبرو شوند و چطور آنها را با روش صحيح و منطقي از سر راه خود بردارند. از اين رو آشنا كردن كودك با مسائل روزمره اي كه متناسب با سنش نيز باشد باعث مي شود تا تجربيات و انديشه هاي تازه اي بدست آورد. اين تجربيات در حل مسائل بعدي زندگي براي كودك مفيد و كارساز خواهد بود.

واژگان کلیدی: طلاق عاطفی والدین، اختلال های رفتاری- هیجانی، کودکان طلاق عاطفی

فهرست پایان نامه تاثیر طلاق عاطفی و اختلالات کودکان

چکیده فارسی

فصل اول:معرفی

۱-۱: مقدمه

۱-۲:بیان مساله

۱-۳:اهمیت و ضرورت پژوهش

۱-۴:اهداف پژوهش

۱-۵:سوالات  پژوهش

۱-۶:فرضیه های  پژوهش

۱-۷: تعریف متغیرها پیش فرضها و اصطلاحات تحقیق

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱: مقدمه

۲-۲: خانواده

۲-۳: تعریف و مفهوم طلاق

۲-۴: انواع طلاق

۲-۵: مراحل طلاق

۲-۶: مدیریت طلاق

۲-۷: اختلالات رفتاری و عاطفی

۲-۸: علل اختلالات رفتاری

۲-۹: اثرات اختلالات رفتاری

۲-۱۰:دسته بندی اختلالات رفتاری

۲-۱۱- اصول کلی رفتار درمانی اختلالات رفتاری

۲-۱۲- رابطه میزان شیوع کلی اختلالات رفتاری با عوامل جمعیت شناختی

۲-۱۳-تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱:مقدمه

۳-۲:روش تحقیق

۳-۳: جامعه آماری

۳-۴: روش نمونه گیری

۳-۵: ابزار های پژوهش

۳-۶:روش اجرای پژوهش

۳-۷:تحلیل آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  داده ها

۴-۱:مقدمه

۴-۲: یافته های توصیفی

۴-۳-یافته های استنباطی

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

۵-۱:مقدمه

۵-۲:بحث و نتیجه گیری

۵-۳:محدودیتها

۵-۴:پیشنهادات کاربردی

۵-۵:یشنهادات پژوهشی

منابع

پرسشنامه اختلالات رفتاری

پرسشنامه طلاق عاطفی

پیشنهاد می شود : دانلود پایان نامه فرار دختران

هدف پایان نامه طلاق عاطفی و اختلالات کودکان

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی میزان طلاق عاطفی زوجین و رابطه آن با اختلال های رفتاری – هیجانی کودکان می باشد.

  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و کناره گیری/ انزواطلبی کودکان.
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و شکایات جسمانی کودکان.
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و اضطراب/ افسردگی در کودکان .
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و مسائل اجتماعی کودکان .
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و مسائل فکری کودکان.
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و مسائل مربوط به توجه کودکان .
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه در کودکان.
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه در کودکان.

پایان نامه های مرتبط