طرح توجیهی تعیین نیاز آب برای کاشت سیب زمینی

طرح توجیهی تعیین میزان نیاز آبی سیب زمینی و ضریب گیاهی آن در استان خراسان و سمنان

سیب زمینی که از مهمترین منابع غذایی انسان به شمار می رود در جهان از نظر اهمیت غذایی در مقام پنجم قرار دارد. این محصول پس از گندم، برنج ، ذرت و جو بالاترین رده از نظر ارزش غذایی می باشد.

در مورد لایسیمتر و نحوه عملکرد آن و روابط تجربی بکار رفته دراین طرح در یکی از فصل ها توضیح داده می‌شود.

[alert type=”info”]هدف اجرای این طرح کارآفرینی بدست آوردن ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان می‌باشد. این پژوهش بصورت اجرایی بوسیله لایسیمتر زهکش دار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است.[/alert]

بانگاهی به سی سال آینده، سازمان خوار بار کشاورزی (FAO) بر آورد کرده که برای تغذیه جمعیت جهان به ۶۰ در صد غذای بیشتری نیاز است و از آنجا که سیب زمینی از نظر ارزش غذائی با تولید متوسط ۲/۲ تن یکی از اقلام محصولات غذایی مهم میباشد بنابراین باید با برنامه ریزی صحیح جهت توسعه کشاورزی ، که یکی از را هکار‌های آن بدست آوردن دقیق نیاز آبی این محصول است، باعث افزایش تولید آن در سطح جهان گردید.

بیشترین سطح زیر کشت این محصول مربوط به اروپائیان است که عملکردی بالغ بر ۱۶ تن درهکتار را دارا می‌باشند.(جدول ۱-۱) بطوریکه در این جدول مشاهده می‌شود حدود ۴۳ درصد کل سیب‌زمینی جهان در اروپا تولید می‌شود. امید است این تحقیق راه گشایی برای آیندگان درمسائل مدیریت آبیاری باشد.

[alert type=”success”]پیشنهاد می شود دانلود پایان نامه ترجمه شده بازاریابی مواد غذایی حلال[/alert]

مقدمه

كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست. بنابراين بايستي برنامه ريزي صحيح براي آن بخصوص درشرايط خشكسالي صورت گيرد. برنامه ريزي صحيح مستلزم محاسبه دقيق نياز آبي گياهان مي‌باشد. براساس روش‌هاي موجود مبناي محاسبات نياز آبي گياهان ، تبخيرـ تعرق مرجع و ضرائب گياهي است. تبخير ـ تعرق مرجع توسط لايسيمتر اندازه گيري مي‌شود و براي سادگي كار مي‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌هاي تجربي نيز تخمين زد. ضرائب گياهي نيز از مطا لعات لايسيمتر قابل محاسبه است. اين ضرائب تابعي از عوامل مختلفي از جمله اقليم مي‌باشد. بنابراين بايستي درهر منطقه اي با دقت براي هرمحصولي محاسبه شود. براي محاسبه و برآورد مقدارتبخير ـ تعرق سازمان خوار باروكشاورزي ملل و متحد«FAO » تقسيم بندي زير را منظور نموده است:

 1. اندازه گيري مستقيم تبخير ـ تعرق به وسيله لايسيمتر
 2. اندازه گيري مستقيم تبخير بوسيله تشتك يا تبخير سنج

فهرست طرح توجیهی تعیین میزان نیاز آبی سیب زمینی و ضریب گیاهی آن

فصل اول – مطالعه درباره کاشت سیب زمینی

 • مقدمه
 • اهمیت کشت سیب زمینی
 • اهمیت سیب زمینی در ایران
 • منطقه مورد مطالعه
 • استان خراسان
 • استان سمنان

فصل دوم – تحقیقات در رابطه با کشت

 • سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق
 • عوامل موثر بر تبخیر و تعرق
 • عوامل هواشناسی
 • فاکتورهای گیاهی
 • شرایط محیطی و مدیریتی
 • روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (  FAO )
 • روش فائو – پنمن- مانتیس
 • تعیین گرمای نهان تبخیر
 • تعیین شیب منحنی فشار بخار
 • تعیین ضریب رطوبتی
 • تعیین فشار بخار اشباع (ea )
 • تعیین فشار واقعی بخار (ed )
 • تعیین مقدار تابش برون زمینی(Ra )
 • تعداد ساعات رو شنایی(N)
 • تابش خالص(Rn )
 • شار گرما به داخل خاک(G)
 • سرعت باد در ارتفاع ۲ متری
 • لایسیمتر
 • تارخچه ساخت لایسیمتر
 • انواع لایسیمتر:
 • لایسیمتر زهکشدار
 • لایسیمتر وزنی
 • لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیک
 • میکرو لایسیمتر‌های وزنی
 • طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی
 • لایسیمترهای با خاک دست نخورده
 • لایسیمتر‌های با خاک دست خورده
 • لایسیمترهای قیفی ابر مایر

فصل سوم – اجرای طرح کشت سیب زمینی

 • محل انجام طرح
 • معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر
 • تهیه بستر و نحوه کشت
 • محاسبهَ ضریب گیاهی
 • انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق
 • پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

فصل چهارم – بافت خاک

 • بافت خاک
 • اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه
 • محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی
 • محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری
 • پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی
 • بحث در مورد نتایج
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع و ماخذ

نتيجه گيري طرح توجیهی کاشت سیب زمینی
ميزان آب مصرفي براي 1 هكتار مزرعه زير كشت سيب زميني در استان خراسان و در ماه خرداد براي دوره آبياري 10 روزه بر حسب احتمالات 25 ، 50و 75 درصد به ترتيب برابر 431 ، 466و 741 متر مكعب مي‌باشد همين نتايج براي استان سمنان با احتمالات برابر مقادير 340 ، 359 و 406 مترمكعب مي‌باشد. همچنين براي ماههاي تير، مرداد و شهريور نيز مقدار نياز آبي خالص را ميتوان بطور دقيق در هر سه حالت 50،25 و 75 درصد احتمال كه وضعيت بترتيب در سالهاي تر ،متعارف و خشك مي‌باشد از روي نقشه‌هاي پهنه بندي (نقشه‌هاي 4-2 الي 4-13) بطور دقيق براي هر منطقه برآورد نمود.

مقالات مرتبط با این موضوع