مقاله نهضت سوادآموزی

 بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان خواف

بی سوادی یکی از مسائل عمده اکثر کشورهای جهان سوم است که ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل می دهد. بررسی های اخیر سازمان یونسکو و بسیاری از سازمانهایی که در ارتباط با سوادآموزی یا آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف فعالیت می کنند نشان می دهد که این مسئله مشکلی همگانی است و محدود به کشورهای جهان سوم نیز نمی شود. این بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بی سوادی و کم سوادی گرچه مسئله حاد و لاینحل اکثر کشورهای جهان سوم است ولی مشکل جدید کشورهای پیشرفته صنعتی نیز هست. اما مسئله بی سوادی به دلیل افزایش بی سوادان روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.

با توجه به اینکه کسب مهارتهای سواد اولیه پله های نردبان دانش و آگاهی است، بی سواد ماندن درصد بالایی از افراد جامعه وسیله ای برای عدم آگاهی و فقدان تخصص و مهارتهای لازم برای ایجاد جامعه ای مستقل، آگاه و تواناست.

فهرست مقاله نهضت سوادآموزی

فصل اول

 • مقدمه
 • چکیده تحقیق
 • اهمیت موضوع
 • مسئله تحقیق
 • بیان موضوع
 • هدف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • سئوال تحقیق
 • روش انجام تحقیق
 • جامعه آماری
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه
 • اموزش بزرگسالان: (Adult Education)
 • نهضت سوادآموزی
 • خودشکوفایی: (Self-Actualization)
 • بالغ و رشید (Alult)
 • انگیزه پیشرفت (Achierement motire)
 • آموزش بزرگسالان
 • آموزش پایه بزرگسالان (Adult Basie Education)
 • آموزش مداوم آموزش پیگیر (Lifelong Education, Permanent Education)

فصل دوم

 • بررسی پیشینه تحقیق
 • ادبیات تحقیق
 • سابقه پژوهشی موضوع
 • بررسی مسائل سوادآموزی ایران قبل از انقلاب اسلامی
 • تعلیمات اکابر
 • آموزش سالمندان
 • اموزش بزرگسالان
 • کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی
 • فعالیتهای کمیته پیکار جهانی  با بی سوادی به سه دوره تقسیم شده است

فصل سوم

 • روش پژوهش
 • جامعه نمونه و روشهای نمونه گیری
 • روشهای جمع آوری اطلاعات
 • روشهای آماری

فصل چهارم

 • یافته های پژوهشی
 • جدول شماره ۱- زمان مناسب برای تشکیل کلاسها و ضرورت تغییر کلاس با تغییرفصل
 • جدول شماره ۲- تأثیر ویژگیهای آموزشیار بر یادگیری سوادآموزان
 • جدول شماره ۳- گرایش نمونه ها به آموختن مواد مختلف
 • جدول شماره ۴- تأثیر سواد در ابعاد مختلف زندگی نمونه ها
 • جدول شماره ۵- میزان رضایت نمونه ها از عوامل مختلف در سوادآموزی
 • جدول شماره ۶ : اهمیت تشویق
 • جدول شماره ۷- بررسی میزان ذوق و علاقه سوادآموزان
 • جدول شماره ۸- دلیل بی سواد ماندن سوادآموزان تا سنین بزرگسال
 • جدول شماره ۹- تطبیق اوقات فراغت بزرگسالان با ساعات تشکیل کلاس
 • جدول شماره۱۰- مقایسه نمرات سوادآموزان با آموزشیاران و مسئولین نهضت سوادآموزی

فصل پنجم

 • تفسیر و نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • محدودیت ها
 • پرسشنامه

 

انتخاب های دیگر شما ...