پایان نامه رابطه بسته بندی با رفتار خرید مصرف کنندگان لبنیات

بررسی رابطه بسته بندی با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی از نظر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول (مطالعه موردی) ارائه سال ۱۳۹۳ + پرسشنامه

هدف پژوهش تاثیر بسته بندی بر مشتری در محصولات لبنی را مورد بررسی قرار می دهد.

روش انجام پژوهش توصیفی _ پیمایشی از نوع همبستگی است؛ و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  علی آباد کتول می باشد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان؛  نمونه به تعداد ۳۷۵ نفر از دانشجویان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد کای تونگ هویی ( ۲۰۱۱) است. روایی مورد نظر پژوهش از نوع روایی محتوا است که مورد تایید کارشناسان و صاحبنظران متخصص در این زمینه رسیده است.

و مقدار پایایی، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر ۷۶۱/۰ به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد.

[alert type=”info”]نتایج به دست آمده از آزمون پیرسون نشان داد که هر هفت عنصر بسته بندی در این مدل شامل: رنگ، طراحی، مواد استفاده شده، تصویر زمینه، اطلاعات چاپ شده، نوع فونت و نو آوری دارای رابطه مثبت و مطلوب با رفتار خرید مصرف کنندگان این نوع محصولات می باشد.[/alert]

نتیجه حاصل از آزمون فریدمن در جهت رتبه بندی این هفت عنصر بیان می کند که اولویت اول در این عناصر ” اطلاعات چاپ شده” با میانگین رتبه ۰۱/۶ می باشد، بعد از آن عناصر” طراحی بسته بندی” و “مواد استفاده شده” اولویت های بعدی می باشند. عناصر دیگر  به ترتیب « تصویر زمینه، نوآوری، نوع فونت و رنگ » اولویت های آخر در رفتار خرید مصرف کنندگان می باشند.

فهرست پایان نامه رابطه بسته بندی با رفتار خرید مصرف کنندگان لبنیات

 • فصل اول: کلیات تحقیق          

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت مسئله
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • سوالات تحقیق
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • فرضیات تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • روش تحقیق
 • روش گردآوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه و روش نمونه گیری
 • قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
 • تعریف نظری
 • تصویر زمینه و نوع فونت بسته بندی
 • طراحی بسته بندی
 • نوآوری
 • اطلاعات چاپ شده
 • رفتار خرید مصرف کننده
 • تعریف عملیاتی
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق            

 • مقدمه
 • تاریخچه بسته بندی در ایران و کشورهای دیگر
 • تعریف بسته بندی و ابعاد آن
 • مواد استفاده شده در بسته بندی
 • نوع فونت و طراحی و رنگ بسته بندی
 • اطلاعات چاپ شده
 • تصویر زمینه بسته بندی
 • وظایف و کارکردهای بسته بندی
 • تعریف مصرف کننده
 • رفتار مصرف کننده
 • تعریف رفتار خرید مصرف کننده
 • فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده
 • عوامل موثر بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان
 • عوامل روانی و فردی
 • عوامل موقعیتی
 • عوامل آمیخته بازاریابی
 • انواع رفتار خرید مصرف کننده
 • سوابق و پیشینه ی تحقیق
 • جدول     : تحقیقات داخلی
 • جدول     : تحقیقات خارجی
 • نتیجه گیری
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق               

 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه و حجم آن
 • روش نمونه گیری
 • ابزار گردآوری داده ها
 • روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
 • روایی
 • پایایی
 • روش تجزیه و تحلیل آماری
 • فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها   

 • مقدمه
 • آمار توصیفی مربوط به نمونه
 • متغیر سن
 • متغیر جنسیت
 • مقطع تحصیلی
 • دانشکده محل تحصیل
 • آزمون نرمال بودن : آزمون کولموگروف اسمیرنوف
 • رفتار خرید مصرف کنندگان بر حسب متغیرهای تحقیق (سن، جنسیت، مقطع تحصیلی، دانشکده محل تحصیل) :
 • آمار استنباطی مربوط به فرضیه های تحقیق
 • آزمون فرضیه اصلی
 • آزمون فرضیه های فرعی
 • آزمون فریدمن
 • نتیجه گیری
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                

 • مقدمه
 • بحث و مقایسه نتایج تحقیق
 • پیشنهادات کاربردی  تحقیق
 • پیشنهاد برای تحقیقات آتی
 • محدودیت های تحقیق
 • منابع فارسی
 • ضمائم

پیشنهاد برای تحقیقات آتی

 1. تحقیقات آتی می توانند موضوع بررسی رابطه بسته بندی با رفتار خرید مصرف کنندگان را در حوزه محصولات دیگری چون صنعت شیرینی و شکلات و کیک و کلوچه یا دیگر صنایعی که شرکت های رقیب بسیاری در آن فعالیت دارند بررسی نمایند.
 2.  این تحقیق بر بررسی رابطه بین دو متغیر مورد نظر در مرحله «حین خرید» تمرکز داشت لذا می توان چگونگی این موضوع را در دو مرحله دیگر فرآیند خرید _ پیش از خرید و پس از آن_ بررسی نمود.
 3. در تحقیقات آتی می توان رابطه بسته بندی با فتار خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی را تحت شرایط خاص مانند فشار زمانی یا درگیری ذهنی بررسی کنند.
 4. می توان در تحقیقات بعدی ارتباط یا تاثیر مدل دیگری از بسته بندی را با رفتار خرید مصرف کنندگان بررسی نمود.
 5. و در آخر می توان تحقیقی مشابه را در جامعه آماری متفاوت مانند جامعه متشکل از بازاریابان و فروشندگان و یا از منظر کارشناسان و صاحبنظران در این زمینه اجرا نمود.

پایان نامه های مرتبط