پایان نامه رابطه مدیریت سرمایه در گردش با بازدهی غیرعادی سهام

بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با بازدهی غیرعادی سهام در IPO در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

[alert type=”info”]بازدهی غیر عادی سهام ۶۰ شرکت در دوره زمانی ۵ ساله در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده اند.[/alert]

[alert type=”info”]جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد و دکترا مدیریت دولتی – گرایش مالی[/alert]

در این مقاله اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش بررسی گردیده است.

مقدمه پایان نامه رابطه مدیریت سرمایه در گردش با بازدهی غیرعادی سهام

دنياي اقتصادي به سرعت در حال تغير و تحول مي باشد. تغييرات سريع فن اوري همگام با افزايش رقابت جهاني مسئوليت مديران را در فعاليتهايشان سنگين مي کند.يکي از فعاليتهاي اساسي مديريت در تصميم گيري مي باشد. مسئله تصميم گيري در تمامي فرضيه هاي امور مالي به چشم مي خورد و اين قاعده از مديريت سرمايه در گردش مستثني نيست.

سرمايه در گردش از اقلام مهم دارايي هاي واحدها و بنگاههاي اقتصادي تلقي مي شود که در تصميمات مالي نقش قابل توجهي دارد.توسعه کمي و کيفي فعاليتهاي تجاري ، توسعه کمي و کيفي قلمرو مديريت مالي را به دنبال داشته است و به تبع آن مديريت مالي را پيچيده تر نموده است.

تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي تا ميزان زيادي به مديريت منابع کوتاه مدت آن بستگي دارد، زيرا فعاليتهاي عملياتي در يک دوره عادي که معمولا سالانه است به شناخت سرمايه در گردش و مديريت مطلوب آن مربوط مي شود. به طوريکه از اين طريق نتايج مورد انتظار تحقق مي يابد و امکان تداوم فعاليت در بلند مدت فراهم مي شود.

مديريت سرمايه در گردش در ارتباط با تصميمات تامين مالي و کنترل دارايي هاي جاري واحدهاي انتفاعي از يک طرف و تامين مالي بلند مدت منابع مالي بلند مدت و مخاطرات ناشي از تامين مالي کوتاه مدت و بلند مدت از طرف ديگر اهميت موضوع را آشکار مي کند.

متغیرهای مهم در مدیریت سرمایه در گردش شامل:

متوسط دوره وصول مطالبات
دوره گردش موجودی کالا
متوسط دوره پرداخت بدهی
چرخه تبدیل وجه نقد

را بر بازده غیرعادی سهام در IPO در شرکتها مورد مطالعه قرار داده ایم. از مدل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به منظور روش آماری در این تحقیق استفاده شده است.

فهرست پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش با بازدهی غیرعادی سهام

 • فصل اول – کلیّات تحقیق

مقدمه

بیان موضوع

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

سؤال اصلی

سوال های فرعی

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

نوع روش تحقیق

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

جامعه آماری

تعاریف نظری و عملیاتی

مدیریت سرمایه در گردش

بازدهی غیرعادی سهام

 • فصل دوم – مبانی نظری تحقیق

مقدمه

ماهیت  سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش

اهمیت مدیریت سرمایه در گردش

چرخش وجه نقد

ماهیت رشد دارائی ها و سرمایه در گردش

عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش

ماهیت تولید شرکت

دوره تولید شرکت

خط مشی تولید شرکت

خط مشی اعتباری عرضه کنندگان

فعالیت شرکت در خصوص رشد و توسعه

سهولت دستیابی به مواد اولیه

سطح سود سهام

سطح مالیات

خط مشی تقسیم سود

خط مشی استهلاک

تغییرات سطح قیمت

شیوه های مدیریت عملیات و کارائی عملیاتی

نوسانات مربوط به دوره های تجاری

سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش

شرایط درون شرکتی مدیریت سرمایه در گردش

تعیین حد مطلوب نقدینگی

سرمایه گذاری و تامین مالی کوتاه مدت

مدیریت مطالبات و موجودی کالا

برنامه ریزی نقدینگی

شرایط و الزامات محیطی سرمایه در گردش

ضرورت وجود نهادهایی که به شرکتها  در تعیین اعتبار مشتریان کمک کنند

وجود فرصتهای سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار پولی

وجود فرصتهای تامین مالی کوتاه مدت در بازار پولی

وجود سیستم ها و روشهای عرضه خدمات مناسب بانکی وارتباطی

مقررات و قوانین

عرضه عمومی اولیه سهام

منابع و مخارج عرضه اولیه سهام

مسائل و مشکلات عرضه اولیه سهام

فرایند قیمت گذاری عرضه اولیه در خارج کشور

قیمت گذاری عرضه اولیه در ایران

روش های انتشار و عرضه سهام جدید

عرضه عمومی اوراق بهادار

انتشار حق تقدم

عرضه عمومی نقدی

عرضه خصوصی اوراق بهادار

موضوع مطرح شده در مورد عرضه اولیه سهام

ارزان فروشی سهام

فرضیه های توضیح دهنده بازده سهام جدید

فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی

فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل Baron

فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل Rock

فرضیه علامت دهی

فرضیات گرایشات و علائق زود گذر(fads)

فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران

فرضیه حباب سفته بازی (speculative bubble)و فرضیه بازارهای سهام داغ (hot  issue)

فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت های قانونی

فرضیه شهرت موسسات تامین سرمایه

فرضیه ریسک گریزی تخمین کننده فروش اوراق بهادار

فرضیه جبران ریسک پذیری و خدمات خریداری اولیه

تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران

تئوری تشریح کننده بازده منفی سهام شرکتهای جدید الورود در بلند مدت

شیوه های تاثیرگذاری مدیریت سرمایه در گردش بر ریسک و بازده شرکت

مدیریت سرمایه در گردش و تعادل بین ریسک و بازده

استراتژی های گوناگون سرمایه در گردش و ریسک و بازده

مدیریت دارایی های جاری

مدیریت موجودی نقد

مدیریت موجودی کالا

پیشینه تحقیق

بررسی نتایج پژوهش های صورت گرفته در خارج از کشور

بررسی نتایج پژوهش های صورت گرفته در ایران

 • فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه

طرح فرضیه ها

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

روش تحقیق

مدل تحقیق

جامعه آماری

اندازه نمونه و روش نمونه گیری

دوره زمانی پژوهش

نحوه جمع آوری داده ها

متغیرهای تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون رگرسیون

 • فصل چهارم – تجزیه وتحلیل اطلاعات

تجزیه وتحلیل اطلاعات

آمار توصیفی

آمار استنباطی

تبیین فرضیه های تحقیق با توجه به نتایج حاصل شده

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

 • فصل پنجم – نتایج تحقیق و پیشنهادات

خلاصه موضوع و روش تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیه فرعی

خلاصه یافته های تحقیق

تحلیل یافته های تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیات فرعی

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

پیشنهادات محقق

پیشنهادات مبتنی بر تحقیق

پیشنهادات برای تحقیقات آتی

فهرست منابع
پیوست ها
Abstract

از موضوعات مهمي که مي تواند توسط علاقمندان و پژوهشگران در پژوهشهاي آتي بررسي گردد به شرح زير هستند:

 1. پيشنهاد مي شود در پژوهشي جداگانه اثر عوامل برونزا و درونزا در تبيين بازده غيرعادي سهام مورد مطالعه قرار گيرد.
 2. پيشنهاد مي شود تحقيق حاضردر مورد هر صنعت به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و به مقايسه نتايج بدست آمده در صنايع مختلف پرداخته شود.
 3. پيشنهاد مي شود که تحقيقات آتي بر روي اجزاي مديريت سرمايه در گردش خصوصا مديريت وجه نقد ، اوراق قابل معامله در بازار ، حسابهاي دريافتني و موجودي ها به صورت مستقل انجام گيرد.
 4. پيشنهاد مي شود که در تحقيقات آتي متغييرهاي حسابداري مؤثر بر بازده غير عادي انباشته سهام جديد مانند درجه اهرم مالي اقلام تعهدي ، نرخ بازده سرمايه گذاري ، رشد دارايي هاي ثابت ، وجوه نقد عملياتي ، نسبت بدهي يه حقوق صاحبان سهام ، هزينه بهره و توزيع سود نقدي شناسايي و بررسي شود.
 5. پيشنهاد مي شود که در تحقيقات آتي تاثير نرخ تورم و ساير شاخص هاي کلان اقتصادي بر رابطه ي بين مديريت سرمايه در گردش و بازده غير عادي سهام سنجيده شود.
 6. پيشنهاد مي شود در تحقيقات آتي تاثير نوع صنعت بر رابطه ي بين مديريت سرمايه در گردش و بازده غير عادي سهام بررسي شود.

انتخاب های دیگر شما ...