پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی با سلامت سازمانی

بررسی رابطه بین هوش معنوی با سلامت سازمانی با توجه به نقش میانجی شادکامی کارکنان  (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان گلستان) همراه با پرسشنامه

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با سلامت سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی شادکامی کارکنان در شعب بانک تجارت استان گلستان می‌باشد.

جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان شعب بانک تجارت استان گلستان در سال ۱۳۹۴ است. که از میان آن‌ها ۲۲۰ نفر از ۴۰۰ نفر کارکنان شعب بانک تجارت استان گلستان به عنوان نمونه انتخاب شدند. از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است.

تحقیق حاضر ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد.

بدین منظور جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه هوش معنوی آمرام و درایر (۲۰۰۷)، پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (۱۹۹۶) و شادکامی آکسفورد مایکل آرگیل (۱۹۸۹) استفاده‌شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی شامل میانگین انحراف استاندارد، خطای اندازه گیری و غیره می باشد.

همچنین باتوجه به ساختار مفهومی تحقیق، روش مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی) با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام شد.

[alert type=”info”]یافته ها در این تحقیق نشان می دهد، بین هوش معنوی و سلامت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین شادکامی و سلامت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین هوش معنوی و شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و همچنین بین هوش معنوی و سلامت سازمانی از طریق شادکامی رابطه معناداری وجود دارد.[/alert]

فهرست پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی با سلامت سازمانی

 • چکیده
 • فصل اول : کلیات تحقیق

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سوالات تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
 • متغیرهای تحقیق
 • تعاریف نظری و عملیاتی
 • فصل دوم : ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

 • مقدمه
 • مبانی نظری هوش معنوی
 • هوش
 • معنویت
 • انواع هوش
 • هوش معنوی در مقابل ایگو
 • تاریخچه هوش معنوی
 • تعاریف هوش معنوی
 • مولفه¬های هوش معنوی در اسلام
 • رشد هوش معنوی
 • هوش معنوی و سلامت روانی
 • مقایسه هوش معنوی با هوش¬های دیگر
 • کسب و کار
 • جایگاه هوش معنوی در سازمان
 • اندازه گیری هوش معنوی
 • کاربردهای هوش معنوی
 • ابعاد و مولفه های هوش معنوی
 • مدل های هوش معنوی
 • مدل زهر و مارشال
 • مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث
 • مدل آمرام
 • مدل کینگ
 • بررسی نقش هوش معنوی در محیط کار با تأکید برآموزه¬های اسلامی
 • مبانی نظری سلامت سازمانی
 • تعریف سازمان
 • محیط سازمانی
 • جو سازمانی
 • ویژگی های خاص جو سازمانی
 • عوامل موثر برجو سازمانی
 • شکل گیری فرهنگ سازمانی
 • سلامت سازمانی
 • ابعاد هفت¬گانه سلامت سازمانی
 • بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران
 • مبانی نظری شادکامی
 • تعریف شادکامی
 • اجزای شادکامی
 • دیدگاه های مقابله و شادکامی
 • علل شادکامی
 • عوامل مؤثر بر شادکامی
 • خصایص شخصیتی و شادکامی
 • موانع دست یابی به شادکامی
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 • تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
 • ـ ـ مدل مفهومی تحقیق
 • فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 • مقدمه
 • نوع و روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه و روش نمونه گیری
 • روش های جمع‌آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • ابزار تحقیق
 • پرسشنامه هوش معنوی آمرام و درایر
 • پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران
 • پرسشنامه شادکامی آکسفورد
 • روش نمره‌گذاری در طیف لیکرت
 • روایی پرسشنامه‌ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
 • متغیرهای تحقیق
 • متغیرهای پنهان
 • متغیرهای پنهان مستقل
 • متغیرهای پنهان وابسته
 • متغیرهای پنهان میانجی
 • متغیرهای قابل مشاهده
 •  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

 • مقدمه
 • آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
 • جنسیت
 • سن
 • سطح تحصیلات
 • سابقه خدمت
 • بررسی مدل نظری تحقیق
 • تحلیل عاملی
 • آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
 • آزمون فرضیات تحقیق
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

 • مقدمه
 • خلاصه تحقیق
 • بررسی نتایج آماری
 • یافته های حاصل از تحلیل توصیفی پژوهش
 • آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
 • بررسی نتایج فرضیات و آزمون های آماری و پاسخ به سئوالات تحقیق
 • تحلیل و بررسی فرضیات پژوهش
 • پیشنهادهایی بر مبنای یافته های تحقیق
 • ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
 • محدودیت های پژوهش
 • محدودیت در اختیار محقق
 • محدودیت  خارج از اختیار محقق
 • * منابع و ماخذ
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
 • * پیوست ها
 • خروجی‌های Spss
 • پرسشنامه ها
 • جدول مورگان
 • چکیده انگلیسی

ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

 1. به پژوهشگران آینده توصیه می¬شود در پژوهش¬های خود موارد زیر را لحاظ نمایند:
  از آنجا که مدل¬های گوناگونی پیرامون ویژگی¬های محیط کار ارائه گردیده است، پژوهشگران می توانند در پژوهش¬های خود از مدل¬های دیگر متناسب با موضوع پژوهش استفاده نمایند.
 2. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شعب بانک تجارت استان گلستان می¬باشند.
 3. به پژوهشگران آینده پیشنهاد می¬شود، پژوهش¬هایی در همین راستا در سایر استان ها به انجام رسانند و نتایج آن را با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند.
 4. این تحقیق در قلمرو بانک تجارت استان گلستان صورت گرفته است و نتایج بدست آمده از نمونه آماری ممکن است قابلیت تعمیم به سازمان های مشابه دیگر را نداشته باشد. لذا به پژوهشگران پیشنهاد می¬شود با استفاده از مدل این تحقیق در سازمان های دیگر به پژوهش بپردازند.
 5. این پژوهش را با در نظر گرفتن الگو های دیگری از سلامت سازمانی و هوش معنوی بر شادکامی در بین مدیران سازمان ها مورد بررسی قرار دهند.
 6. انجام تحقیقات در مورد دیگر شاخص‌ها و معیارهای مؤثر در مورد شادکامی در بانک تجارت استان گلستان.
 7. اجرای طرح‌های پژوهشی مشابه پژوهش حاضر در بانک های سایر شهرستان‌ها یا استان‌ها.
 8. بررسی و مطالعه در جهت شناسایی عوامل دیگر ایجادکننده شادکامی کارکنان.
 9. با توجه به اهمیت موضوع و فقدان تحقیقات کافی در این زمینه بخصوص در ایران، توصیه می‌شود پژوهش‌ها و بررسی‌های وسیع‌تری در این زمینه در سازمان‌های کشور با توجه به مسائل فرهنگی آن، صورت گیرد.

پایان نامه های مرتبط