پایان نامه بررسی پذیرش بانکداری الکترونیکی و اعتماد سازمانی

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و پذیرش بانکداری الکترونیکی با عملکرد کارکنان – ارائه سال ۱۳۹۵ (مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان گلستان) + پرسشنامه

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و پذیرش بانکداری الکترونیکی با عملکرد کارکنان می‌باشد.

جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان گلستان در سال ۱۳۹۴ است که از میان آن‌ها ۲۰۰ نفر از ۳۴۰ نفر کارکنان شعب بانک سپه استان گلستان به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد.

بدین منظور جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران (۲۰۰۸)، پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیکی ساچ و هان (۲۰۰۲) و پرسشنامه کارآمدی عملکرد سازمانی پاترسون (۱۹۷۰) استفاده‌ شده است. به منظور تحلیل داده های خام از نرم افزار SPSS استفاده شده است. [alert type=”info”]یافته ها در این تحقیق نشان می دهد، بین اعتماد سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بین پذیرش بانکداری الکترونیکی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، این نتایج در مطالعات دیگر نیز مورد تائید قرار گرفته است.[/alert]

فهرست پایان نامه بررسی پذیرش بانکداری الکترونیکی و اعتماد سازمانی 

 • چکیده
 • فصل اول : کلیات تحقیق

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • تعاریف نظری واژه ها
 • تعاریف علمیاتی واژه ها
 • فصل دوم : ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

 • مقدمه
 • اعتماد سازمانی
 • مبانی نظری اعتماد سازمانی
 • تعاریف اعتماد
 • اهمیت و ضرورت ایجاد اعتماد و علل نیاز به آن
 • ابعاد اعتماد سازمانی
 • طبقه بندی اعتماد سازمانی توسط الونن و همکارانش
 • عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی و پیامدهای آن
 • اعتماد آنلاین
 • ایجاد اعتماد سازمانی
 • پذیرش بانکداری الکترونیکی
 • مبانی نظری بانکداری الکترونیکی
 • ابعاد پذیرش بانکداری الکترونیکی
 • سودمندی ادراک شده
 • سهولت استفاده ادراک شده
 • قابلیت اعتماد درک شده
 • نیت رفتاری نسبت به استفاده
 • پذیرش مشتری
 • رابطه میان سودمندی ادراک شده و پذیرش مشتریِ بانکداری الکترونیک
 • رابطه میان سهولت استفاده ی ادراک شده و پذیرش مشتریِ بانکداری الکترونیک
 • ارتباط میان قابلیت اعتماد درک شده و پذیرش مشتریِ بانکداری الکترونیک
 • رابطه میان نیت رفتاری مشتری و پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتری
 • تاثیر ابعاد بر پذیرش بانکداری الکترونیکی
 • تاثیر آموزشهای مقدماتی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی
 • تاثیر سهولت استفاده از تکنولوژی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی
 • تاثیر خودکارآمدی کامپیوتری بر پذیرش بانکداری الکترونیکی
 • تاثیر مرکز کنترل بر پذیرش بانکداری الکترونیکی
 • عملکرد کارکنان
 • مبانی نظری عملکرد کارکنان
 • تعریف مدیریت عملکرد
 • نظامهای ارزیابی عملکرد
 • ارزشیابی چیست؟
 • مقدمه ای بر عملکرد
 • مفهوم ارزشیابی عملکرد
 • اهداف ارزشیابی عملکرد
 • رویکردهای ارزشیابی عملکرد
 • روشهای ارزشیابی عملکرد
 • روشهای مبتنی بر ویژگیهای فردی
 • روشهای مبتنی بر رفتار یا روشهای رفتاری
 • روشهای مبتنی بر نتایج
 • پیشینه تحقیقاتی
 • پیشینه داخل کشور
 • پیشینه خارج از کشور
 • مدل مفهومی
 • فصل سوم : متدولوژی (روش شناسی تحقیق)

 • مقدمه
 • نوع و روش تحقیق
 • روش های جمع‌آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران
 • پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیکی ساچ و هان
 • پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون
 • روش نمره گذاری در طیف لیکرت
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

 • مقدمه
 • آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
 • جنسیت کارکنان
 • میزان تحصیلات کارکنان
 • سابقه کاری کارکنان
 • توصیف متغیرهای اصلی پژوهش
 • آزمون نرمال بودن داده‌ها (آزمون کولموگرافاسمیرنوف (KS))
 • آزمون فرضیات تحقیق
 • آزمون همبستگی پیرسون
 • فرضیات فرعی تحقیق
 • آزمون رگرسیون چندگانه
 • فرضیات مدل رگرسیون
 • فرضیات فرعی تحقیق
 • آزمون رگرسیون چندگانه
 • فرضیات مدل رگرسیون
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

 • مقدمه
 • نتایج فرضیات تحقیق
 • نتایج فرضیات اصلی تحقیق
 • نتایج فرضیات فرعی تحقیق
 • پیشنهاد‌های تحقیق
 • پیشنهاد‌های کاربردی (مبتنی بر فرضیات تحقیق)
 • پیشنهاد‌هایی به محققان آینده
 • محدودیت‌های پژوهش
 • محدودیت در اختیار محقق
 • محدودیت خارج از اختیار محقق
 • منابع و مآخذ فارسی و انگلیسی
 • منابع و مآخذ فارسی
 • منابع و مآخذ انگلیسی
 • پیوست ها
 • پیوست شماره یک : پرسشنامه پژوهش
 • پیوست شماره دو : محاسبات ضریب آلفای کرونباخ

مقالات مرتبط با این موضوع