مقاله ترجمه شده حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد در میان صاحبان کسب و کارهای مستقل

حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در میان صاحبان کسب و کارهای مستقل (آزاد)

[alert type=”info”]مقاله الزویر ۲۰۱۹ رشته حسابداری با ترجمه فارسی [/alert]

حسابداری ذهنی مجموعه ای از عملیات های شناختی را تشریح می کند که به سازماندهی فعالیت های مالی و تسهیل مدیریت پول کمک می کند. مالیات دهندگان مشاغل آزاد که از یک حساب ذهنی جداگانه برای پرداخت های مالیات بر درآمد آینده یا محاسبه ی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) استفاده می کنند ممکن است مالیات خود را درست تر و ساده تر  نسبت به سایر مالیات دهندگان اظهار کنند.

این مطالعه با استفاده از پرسشنامه به بررسی این موضوع می پردازد که آیا مالیات دهندگان مشاغل آزاد (۳۵۰ = N) از حسابداری ذهنی برای مدیریت مالیات بر درآمد و تعهدات مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند یا اینکه حسابداری ذهنی مربوط به دانش مالیاتی، ویژگی های کسب و کار و شخصیتی است و به چه میزان حسابداری ذهنی به رفتارهای مالیاتی وابسته است.

نتایج مقاله حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد ،نشان می دهد که برخی از مالیات دهندگان به صورت ذهنی مالیات را از گردش مالی جدا می کنند(جداکننده ها) در حالی که سایرین اینگونه نیستند(ادغام کننده ها). ما تفاوت های کمی در حسابداری ذهنی بین مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده پیدا کردیم. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که دانش مالیاتی و حسابداری ذهنی سازه های مجزایی هستند. جداسازی مالیات با تکانشگری (تحریک پذیری) کمتر و نگرشِ مثبتِ بیشتر نسبت به مالیات، ارتباط داشت.

افرادی که اظهار داشتند که مالیات را از گردش مالی جدا می کنند، اغلب ادعا دارند که کسب و کارهای موفقی را از لحاظ مالی اداره می کنند. حسابداری ذهنی با “نیت افراد برای فرار مالیاتی” ارتباط ندارد اما افراد با نمرات حسابداری ذهنی بالاتر، سطوح مشخصی از برنامه ریزی مالیات را گزارش کردند. در حالی که روش تحقیق ما اجازه طرح نتایج علی را نمی دهد، این یافته ها می تواند نشان دهد که افزایش توانایی مالیات دهندگان مشاغل آزاد برای سازماندهی فعالیت های مالی خود، ممکن است یک استراتژی امیدوار کننده برای تقویت رقابت پذیری کسب و کار آنها باشد.

فهرست مقاله حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد

 • مروری بر مقالات
 • حسابداری ذهنی
 • حسابداری ذهنی و مالیات ها
 • مالیات بر درآمد و VAT
 • برنامه ریزی مالیاتی و فرار مالیاتی
 • پرسش های پژوهشی
 • روش
 • شرکت کنندگان و رویه
 • مواد
 • روش تحقیق
 • نتایج
 • پرسش پژوهشی ۱: تفاوت های بین فردی در حسابداری ذهنی
 • پرسش پژوهشی ۲: تفاوت بین حسابداری ذهنی برای مالیات بر درآمد و VAT
 • پرسش پژوهشی ۳: دانش مالیاتی و حسابداری ذهنی
 • پرسش پژوهشی ۴:رابطه شخصیت و مشخصات تجاری با  حسابداری ذهنی
 • پرسش پژوهشی پنجم: همبستگه های رفتار مالیاتی برنامه ریزی شده
 • تحلیل های اکتشافی دیگر
 • بحث و بررسی

مطالعه حاضر، تفاوت های بین فردی در شیوه بکار گیری حسابداری ذهنی را در صاحبان کسب و کار مشاغل ازاد ، آشکار می کند. دریافتیم که افرادی که نمره بالایی در حسابداری ذهنی دارند (تفکیک کنندگان) بیان می کنند که مالیات را جدا از گردش مالی تجاری خود می دانند و اشاره می کنند که پول کافی را برای پرداخت مالیات در آینده کنار می گذارند. افرادی که نمره کمتری در حسابداری ذهنی داشتند (تلفیق کنندگان)، ازسوی دیگر، مالیات را به میزان بیشتری به عنوان قسمتی از گردش مالی تجاری خود می دانند.

علیرغم تفاوت های میانگین معنادار، مشاهده نمودیم که نمره های حسابداری ذهنی برای مالیات بر درآمد و VAT ارتباط قوی با هم دارند. تاکید می کنیم که تفکیک ذهنی VAT قوی تر است، اما اندازه اثر، کم می باشد. با توجه به همبستگی زیاد بین حسابداری ذهنی این دو مالیات، بنظر می رسد که افرادی که حسابداری ذهنی را برای یک مالیات بکار می گیرند، به احتمال زیاد آنرا برای مالیات های دیگر نیز به کار می گیرند. تحلیل اکتشافی آشکار کرد که افرادی که باید VAT را مدیریت کنند، سطوح بالاتری از حسابداری ذهنی را نسبت به افرادی که مجبور به پرداخت VAT نیستند، داشتند. بنابراین، مطالعات آتی باید بررسی کنند که آیا تعهدات و الزامات مدیریتی، تفکیک مالیات از گردش مالی تجاری را تسهیل می کنند یا خیر و اینکه طراحی مالیاتی چه تاثیر بر برداشت ها و ادراکات مالیات دهندگان  دارد.

یکی از نقاط قوت کلیدی این مطالعه این است که مالیات دهندگان مشاغل آزاد  را مورد مطالعه قرار می دهد، جمعیتی که معمولاً نمونه گیری آنها دشوار است. پژوهش در این گروه بسیار مهم است زیرا امکانات گسترده ای برای فرار مالیاتی و دور زدن مالیات دارند (فاینشتین، ۱۹۹۱؛ کرچلر، ۲۰۰۷؛ کلیون و همکاران، ۲۰۱۱) و اغلب یک گروه دارای ریسک تمکین مالیاتی، تلقی می شوند (انگستروم و هولم لوند، ۲۰۰۹). نتایج ما به درک تفاوت های بین فردی بین مالیات دهندگان مشاغل آزاد  می افزاید. علاوه بر آن، پرسشنامه حاضر از مقیاس های محرز شده و جا افتاده در ادبیات مالیاتی، همراه با آیتم های نوین مختص اندازه گیری استفاده می کند که جنبه های قبلاً تاحدودی نادیده گرفته شده (برای مثال، کمبود) را اندازه گیری می کند. در پژوهش مالیاتی، اکثر مطالعات، وجوه پولی موجود را با شامل کردن یک تخمین درآمدی در تحلیل، کنترل می کنند. تحلیل کمبود مالی، جنبه جالب دیگری حاصل می کند، زیرا تفاوت هزینه های ثابت و دیگر تعهدات مالی دیگر که بر تمکین مالیاتی موثر هستند را بر می شمارد.

پایان نامه های مرتبط