مجموعه 65 کتاب رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

مجموعه کتابهای رشته زبان و ادبیات فارسی شامل  بیش از ۶۰ کتاب رشته بان و ادبیات فارسی میباشد که در دانشگاه پیام نور تدریس میگردد. دانلود کتابهای پیام نور مربوط به مقاطع کارشناسی بوده و به صورت اسلاید های پاورپوینت جمع آوری شده است.

فهرست مجموعه کتابهای رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

کتاب آشنایی با ادبیات معاصر ایران (نثر) – دکتر کوپا

کتاب آشنایی با علوم قرآنی – بهمن تاجانی

کتاب ادبیات معاصر ۱ (نظم) – دکترکوپا

کتاب ادبیات معاصر ۲ – دکتر موسوی

کتاب انواع ادبی – دکتر جعفری

کتاب انواع ادبی – دکتر محمدی بدر

کتاب انواع ادبی – مسعودی فرد

کتاب بدیع – دکتر جعفری

کتاب بدیع – شکرایی

کتاب بدیع – مسعودی فرد

کتاب بوستان سعدی – توکلی مقدم

کتاب تاریخ ادبیات ۱ – دکترجعفری

کتاب تاریخ ادبیات۲ – دکترکوپا

کتاب تاریخ ادبیات۲ – دکترموسوی

کتاب تاریخ ادبیات۳ – دکتر کوپا

کتاب تاریخ ادبیات۳ – دکتر موسوی

کتاب تاریخ زبان فارسی – سمایی

تاب تاریخ زبان فارسی – دکترجعفری

کتاب تاریخ بیهقی – میرزایی

کتاب حافظ ۲ – دکتر کمالدینی

کتاب دستور زبان فارسی۱ – ابوالحسنی

کتاب دستور زبان فارسی۱ – دکتر محمدی بدر

کتاب دستور زبان فارسی ۱ – مسعودی فرد

کتاب دستور زبان فارسی ۲ – دکتر محمدی بدر

کتاب دستور زبان فارسی۲ – مسعودی فرد

کتاب رودکی و منوچهری – دکترزمانی

کتاب رودکی و منوچهری – دکترسرمدی

کتاب زبان تخصصی۱ – سمایی

کتاب زبان تخصصی۲ – سمایی

کتاب سبک شناسی نثر – دکتر کوپا

کتاب سیاست نامه و قابوس نامه – دکتر سرمدی

تاب سی قصیده از ناصر خسرو – توکلی مقدم

کتاب عروض و قافیه – مسعودی فرد

کتاب غزلیات حافظ – دکترسرمدی

کتاب فارسی عمومی – دکتر زمان

کتاب فرخی سیستانیو کسایی مروزی – دکتر محمدی بدر

کتاب قرائت عربی۱ – دکترحاجی مزدارانی

کتاب قرائت عربی۲ – دکتر حاجی مزدارانی

کتاب قواعد عربی۱ – ابوالحسنی

کتاب قواعد عربی۲ – ابوالحسنی

کتاب قواعد عربی۲ – دکتر زمانی

کتاب قواعد عربی۳ – ابوالحسنی

کتاب قواعد عربی۳ – بهمن تاجانی

کتاب قواعد عربی۳ – دکتر زمانی

کتاب قواعد عربی ۴ – دکتر زمانی – دانلود پاورپوینت — دانلود فایل فشرده

کتاب قواعد عربی ۴ – ابوالحسنی

کتاب کشف الاسرار – دکتر حاجیمزدارانی

کتاب کلیله و دمنه۱ – دکتر حاجی مزدارانی

کتاب کلیله و دمنه۱ – شکرایی

کتاب گزیده قصاید خاقانی – شکرایی

کتاب گلستان سعدی – میرزایی

کتاب مثنوی۱ – میرزایی

کتاب مثنوی۲ – میرزایی

کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق – دکتر حاجی مزدارانی

کتاب مرصاد العباد – دکتر سرمدی

کتاب مسعود سلمان – دکتر سرمدی

کتاب مسعود سلمان – دکتر زمانی

کتاب معانی و بیان ۱ – دکتر موسوی

کتاب معانی و بیان ۲ – دکتر موسوی

کتاب معانی و بیان ۲ – شکرایی

کتاب مقدمات زبانشناسی – دکتر جعفری

کتاب مقدمات زبانشناسی – میرزایی

کتاب مقدمات زبانشناسی – سمایی

کتاب منطق الطیر عطار – شکرایی

کتاب نقد ادبی – دکترمحمدی بدر

 

انتخاب های دیگر شما ...