پایان نامه بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستاها

اقتصاد روستایی یک سلسله فعالیت‌هاى اقتصادى است که در محیط ده انجام مى‌شود. این فعالیتها در ارتقاء درآمد روستائیان موثر می باشند.

بنابراین هر فعالیتى که در محیط روستا انجام شده که روستائى از آن متمتع گردد در حیطه اقتصاد روستائى قرار مى‌گیرد.

فعالیتهای تخصصی که بیشتر مربوط به زنان می باشد:

 1. از جمله طرح های اشتغالزایی می توان به انواع قالیبافی ، و ساخت صنایع دستی اشاره کرد.
 2. این فعالیتها که به اقتصاد خانواده کمک شایانی دارد، در نهایت در اقتصاد روستا می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

نقش و حيطه كار زنان در فعاليتهاي غير زراعي:

اقتصاد روستایی فعاليتهايي را در بر مي گيرد كه هر يك بر حسب گستردگي و وسعتي كه دارد در ارتقاء درآمد روستائيان مؤثر مي باشد. از اين رو بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه هر قدر امكان بهره گيري از منابع درآمد براي روستائيان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است براي مثال روستاهاي منطقه تالش به لحاظ برخورداري از امكان كشت محصولات متنوع (برنج، مركبات، تنباكو) از درآمد نسبتاً بهتري برخوردار مي باشند. يا مناطق ساحلي به لحاظ همجواري با دريا قادرند از طريق فعاليتهاي توريستي يا ماهيگيري درآمد حاصل از كشاورزي خود را تكميل نمايند. 

[alert type=”info”]بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر قدر امکان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است.[/alert]

برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امکان کشت محصولات متنوع (برنج، مرکبات، تنباکو) و آگاهی از بازار مرکبات و … از درآمد نسبتاً بهتری برخوردار می باشند. یا مناطق ساحلی به لحاظ همجواری با دریا قادرند از طریق فعالیتهای اقتصادی توریستی یا ماهیگیری درآمد حاصل از کشاورزی خود را تکمیل نمایند.

فهرست پایان نامه بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستایی

 • فصل اول – نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی

 • دامداری و پرورش طیور
 • زنبورداری
 • نوغانداری
 • صنایع روستایی
 • فصل دوم – ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه

 • تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه
 • کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها
 • منزلت اجتماعی و اشتغال زنان
 • جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه
 • تبلیغات
 • نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی
 • تنظیم و کنترل نهاده ها
 • فصل سوم  – نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 • مقدمه
 • پیشنهادات
 • آموزش زنان = آموزش جامعه
 • نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه
 • سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران
 • هدف ۱: حفظ کیان خانواده
 • هدف ۲: کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی
 • سیاستها
 • هدف۳: رشد سواد آموزی و گسترش تسهیلات آموزشی
 • هدف ۴: تأمین نیازهای بهداشتی
 • هدف ۵: ارتقای منزلت زنان روستایی
 • فهرست منابع مأخذ فارسی

بطور خلاصه در جايي كه دولتها مشتاق و يا قادر به تهيه خدمات مورد نياز نمي‌باشند سازمانهاي خصوصي NGO تلاش مي‌كنند تا نيازهاي اساسي جامعه و نيازهاي اقتصادي را رفع كنند. در اين ميان سازمانهاي غير دولتي زنان نيز به دليل عدم رغبت دولتها در سرمايه گذاري در امور خاص زنان در كشورهاي جهان سوم گسترش يافتند تا بدين ترتيب با انسجام زنان در اتحاديه‌هاي خاص مسايل مبتلا به آنان را مورد برسي قرار داده و با طراحي پروژه‌هاي خاص اثرات منفي طرحهاي توسعه را بر زنان كاهش داده و كيفيت زندگي و اشتغال آنان را بهبود بخشند.

اين عدم رغبت از اينجا ناشي مي‌شود كه براساس نظر محققان سرمايه‌گذاري‌ها جهت بهبود وضعيت زنان فقير در جهان سوم الزاماً سبب كاهش ميزان هزينه لازم جهت سرمايه‌گذاري در امور مربوط به مردان نمي‌گردد.

بالاخره در توجه به گزينه‌ها، فهم اينكه چگونه يك پروژه توسعه بخش ممكن است تأثير منفي بر زنان داشته باشد ضروري است. براي مثال معرفي تكنولوژي  ها يا خدماتي كه زنان را از درآمدي كه قبلاً آنها بر آنها كنترل داشته‌اند محروم مي‌سازد و يا ارائه طرحهايي كه بر بار كاري روزانه زنان مي‌افزايد از جمله اين اثرات مي‌تواند باشد. بنابراين ( NGO ) نياز به درك بهتر تقسيم كار جنسيتي و فهم ارتباط متقابل ميان فعاليتهاي خانگي و توليدي و نقشي كه زنان در مديريت منابع طبيعي بازي مي‌كنند دارد. اين امر يك اقدام اساسي براي طراحي پروژه‌ها است.

مقالات مرتبط با این موضوع