پروژه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ که‌ در کشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌ مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانکه‌ باید و شاید هنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ کشورهای‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادی‌ نشان‌ داده‌ که‌ تجارت‌ خارجی‌ نقش‌بسیار مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ای‌ در فرایند توسعه‌ این‌ کشورها ایفا کرده‌ و به‌ طور قطع‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ هیچ‌کشورتوسعه‌ یافته‌ و تازه‌ صنعتی‌ شده‌ای‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تکیه‌ بر صادرات‌ خود به‌ این‌امر نایل‌ شده‌ باشد.

الگوی‌ توسعه‌ متکی‌ به‌ صادرات‌ امروزه‌ تقریباً در میان‌ اکثر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ مدل‌ غالبی‌ درآمد است‌ و از این‌ رو مشاهده‌ می‌کنیم‌ که‌ طی‌ ۱۹۸۰ بسیاری‌ از این‌ کشورها به سوی‌ خصوصی‌ سازی‌ و کاهش‌ دخالت‌های‌ دولت‌ در اقتصاد، مقررات‌ زدایی‌، آزادسازی‌ تجاری‌، تلاش‌ در جهت‌ جلب‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ و به‌ طور کلی‌ در جهت‌ حاکمیت‌ عناصر اقتصاد بازار اهتمام‌ کرده‌اند.

نظریه‌ تجارت‌ به‌ عنوان‌ موتور رشد اقتصادی‌ دارای‌ مخالفین‌ و موافقین‌ زیادی‌ است‌. پربیش‌ و سنیگر از جمع‌ مخالفان‌ این‌نظریه‌ بویژه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ بوده‌اند و دلیل‌ این‌ امر را تخریب‌ رابطه‌ مبادله‌ تجاری‌ این‌ کشورهامی‌دانند زیرا این‌ کشورها صادر کننده‌ مواد خام‌ و وارد کننده‌ محصولات‌ نهایی‌ می‌باشند و قیمت‌ مواد خام‌نسبت‌ به‌ محصولات‌ نهایی‌ روز به‌ روز در حال‌ کاهش‌ است‌ برخی‌ دیگر از نظریه‌پردازان‌ اقتصادی‌ همانندریکاردو، هگچر اهلین‌ و کروگمن‌ از موافقین‌ رابطه‌ مثبت‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و تجارت‌ خارجی‌ بوده‌ و دلیل‌ این‌امر را عمدتاً در مزیت‌های‌ نسبی‌ و فراوانی‌ نسبی‌ عوامل‌ تولید در بین‌ کشورهای‌ مختلف‌ می‌دانند اما نکته‌ این‌است‌ که‌ به‌ مرور زمان‌ و بویژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ از تعداد مخالفین‌ کاسته‌ شده‌ و بر تعداد موافقین‌ افزوده‌شده‌ است‌ به‌ دیگر سخن‌ دیدگاه‌ صاحبنظران‌ در مورد نقش‌ مثبت‌ و مؤثر تجارت‌ خارجی‌ در رشد اقتصادی‌روز به‌ روز خوشبینانه‌تر شده‌ و آنرا به‌ یک‌ اصل‌ تبدیل‌ می‌نمایند.

[alert type=”info”] پیشنهاد می شود : پایان نامه رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت .[/alert]

فهرست پایان نامه بازاریابی زیره و زرشک

 • مقدمه
 • ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • کاربردهای انجام تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی

فصل اول

 • بخش اول
 • مقدمه‌
 • تاریخچه‌
 • خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز
 • ویژگیهای‌ عمومی‌
 • ارقام‌ زیره‌ سبز
 • زیستگاه‌ و پراکنش‌
 •  مصارف خوراکی و ارزش غذایی
 • اهمیت‌ دارویی‌
 • سایر کاربردهای‌ زیره‌ سبز
 • ویژگیها وروشهای‌ کشت‌ زیره‌ سبز
 • کاشت‌
 • داشت‌
 • برداشت‌
 •  آفات‌ و امراض‌
 • خصوصیات‌ زرشگ‌
 •  تاریخچه‌ زرشک‌
 • خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراکنش‌ جنس‌ زرشک‌
 • ویژگیهای‌ عمومی‌
 • گونه‌های‌ زرشگ‌
 • زیستگاه‌ و پراکنش‌
 • مصارف‌ خوراکی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشک‌
 • مصارف‌ خوراکی‌ و ارزش‌ غذایی‌
 •   اهمیت‌ دارویی‌
 • سایر کابردهای‌ زرشک‌
 • ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشک‌ بیدانه‌
 • کاشت‌ و تکثیر
 •  داشت‌
 • برداشت‌
 • آفات‌ و امراض‌ زرشک‌

فصل دوم

 • تعریف بازار
 • طبقه بندی بازارهای مختلف
 • طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات
 • بازارها بر اساس وضعیت مکانی
 • تعریف بازاریابی
 • ابعاد مختلف بازاریابی
 •  بازاری گرائی
 • بازار شناسی
 • بازاریابی
 • بازار رسانی
 • بازار گردی
 • بازار سنجی
 • بازار داری
 • بازار گرمی
 • بازار گردانی
 •  عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابی
 • تاریخچه بازاریابی
 • مفاهیم اساسی بازاریابی
 •  عوامل موثر در بازاریابی
 •  فروشندگان اولیه
 •  واسطه‌های بازاریابی
 •  دلالان
 •  واحدهای توزیع فیزیکی
 •   آژانسهای خدمات بازاریابی
 •   واسطه‌های مالی
 •   مشتریان
 •  رقبا
 • جوامع
 •  مفهوم جدید بازاریابی
 • تئوریهای رفتار خریدار
 • تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory)
 • تئوری روان شناسی (psychogical)
 • مراحل تصمیم گیری خریدار
 •  شناخت اشکال
 • جستجو برای اطلاعات
 •  ارزیابی کردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری)
 • مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزی
 • اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی
 •  عملیات بازاریای
 •  فعالیت‌های مبادله ای
 • فعالیت‌های فیزیکی
 • سازمان بازاریابی
 •  فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزی
 • جمع آوری اطلاعات
 •  حمل و نقل
 • درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات
 •  بسته بندی و تبدیل محصولات
 • انبارداری
 • تبلیغات
 • اعتبار
 • قیمت گذاری
 • شبکه‌های بازاریابی
 • خرده فروشان
 •  عمده فروشان
 •  سلف خران
 • میدان داران
 • سایر موارد
 • اهداف بازاریابی محصولات کشاورزی
 • آنچه به عهده دولت می‌باشد
 • آنچه بر عهده تولید کننده می‌باشد
 •  نقش شرکتهای تعاونی در بازاریابی
 •  مسیر بازاریابی
 • هزینه‌های بازاریابی
 • حاشیه بازاریابی
 • کارایی بازاریابی
 •  مدل‌های حاشیه بازاریابی
 • الگوی مارک- آپ (Mark up Model)
 • الگوی حاشیه نسبی (Relative Model)
 • الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model)
 • الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model)
 • شفافیت بازار
 • برخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزی

فصل سوم

 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • منابع اطلاعات ثانویه
 • منابع اطلاعات اولیه
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری

فصل چهارم

 • مقدمه
 • اهمیت اقتصادی زیره
 • کشورهای وارد کننده و صادر کننده زیره
 • روند تولید و صادرات زیره
 •  مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق
 •  ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیره
 • ویژگی‌های سنی
 •  سطح تحصیلات
 •  وضعیت مالکیت اراضی
 •  ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره
 •  ویژگی‌های سنی
 •  سطح تحصیلات
 • ویژگیهای سنی
 • سطح تحصیلات
 • انواع بازارهای زیره
 • بازار سر مزرعه
 •  بازار عمده فروشی
 •  بازار خرده فروشی
 • سازمان بازاریابی زیره
 • عمده فروشان
 • خریدران محلی
 • نمایندگان عمده فروش
 • میدان داران
 • دلالان
 • خرده فروشان
 • عملیات بازاریابی زیره
 • حمل و نقل
 • درجه بندی
 • استاندارد
 • مواد خارجی موجود در زیره
 • ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد
 • بسته بندی
 •  اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود
 •  انبارداری
 •  اعتبار
 •  مسیر بازاریابی زیره
 •  مسیرهای اصلی بازاریابی زیره
 • قیمت گذاری
 •  حاشیه بازاریابی
 • هزینه بازاریابی
 • سود بازاریابی
 • ضریب هزینه بازاریابی
 • ضایعات
 • عدم کارایی بازاریابی
 • شفافیت بازار
 • ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشک
 • ویژگی‌های سنی
 • سطح تحصیلات
 • وضعیت مالکیت اراضی
 • ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشک
 •  ویژگیهای سنی
 •  سطح تحصیلات
 • ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشک
 • ویژگی‌های سنی
 • سطح تحصیلات
 • انواع بازارهای زرشک
 • بازار سر مزرعه
 • بازار خرده فروشی
 • سازمان بازاریابی
 • عمده فروشان
 • خریداران محلی
 • نمایندگان عمده فروش
 • میدان داران
 •  دلالان
 • خرده فروشان
 • عملیات بازاریابی زرشک
 • حمل و نقل
 • درجه بندی
 • استاندارد
 • بسته بندی
 •  انبارداری
 •  اعتبار
 •  مسیر بازاریابی زرشک
 • قیمت گذاری
 •  حاشیه بازاریابی
 •  هزینه‌های بازاریابی
 •  سود بازاریابی
 •  ضریب هزینه بازاریابی
 • ضایعات
 •  عدم کارایی بازاریابی
 •  شفافیت بازار
 • مشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک

فصل پنجم

 • مقدمه
 • نتایج و بحث
 •  پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشک
 • منابع

 

انتخاب های دیگر شما ...