پایان نامه رابطه عدالت سازمانی با سقف شیشه ای

بررسی رابطه عدالت سازمانی با سقف شیشه‌ای (مطالعه موردی: استانداری استان گلستان) همراه با پرسشنامه

جامعه آماری این پژوهش، کارکنان استانداری استان گلستان در سال ۱۳۹۴ است که از میان آن‌ها ۱۹۰ نفر از ۳۷۰ نفر به‌صورت روش نمونه‌گیری تصادفی ساده جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. تحقیق حاضر ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد.

جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) و پرسشنامه محقق ساخته سقف شیشه‌ای استفاده‌شده است.

روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در هردو سطح توصیفی و استنباطی صورت می‌گیرد که به کمک نرم‌افزار SPSS20 در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل شاخص‌های آماری مانند فراوانی، میانگین و… و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون‌های رابطه‌ای (پیرسون و رگرسیون)، تحلیل واریانس و … استفاده می‌شود.

[alert type=”info”]روایی و پایایی یافته‌ها نشان می‌دهد،بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با سقف شیشه‌ای رابطه معناداری وجود دارد.[/alert]

مقدمه

در آخرین دهه قرن بیستم بیش‌تر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران حول محور عدالت سازمانی معطوف بود. عدالت سازمانی به‌عنوان یک مفهوم و موضوع اصلی پژوهش در روان‌شناسی صنعتی و سازمانی بوده است. عدالت در سازمان بیان کننده برابری و حفظ رفتار اخلاقی در یک سازمان است (رامین مهر و همکاران، ۱۳۸۸). به اعتقاد گرینبرگ و کولکوئیت (۲۰۰۵) عدالت سازمانی ادراک‌شده به ادراک فرد از حد منصفانه بودن بازده‌ها و پاداش‌هایی اشاره دارد. که این درک از سوی سازمان ارائه می‌شوند.

به‌عبارتی عدالت سازمانی به معنی میزانی است که اقدامات سازمان در رابطه با کارکنان آن منصفانه تلقی می‌شود.

فهرست پایان نامه رابطه عدالت سازمانی با سقف شیشه ای

 • چکیده
 •  فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی تحقیق
 • اهداف فرعی تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • سؤال اصلی تحقیق
 • سؤالات فرعی تحقیق
 • فرضیه‌های تحقیق
 • فرضیه  اصلی تحقیق
 • فرضیه‌های فرعی تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • تعریف نظری واژه‌ها
 • تعاریف عملیاتی واژه‌ها
 •  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مقدمه
 • مبانی نظری عدالت سازمانی
 • مفهوم و تعاریف عدالت
 • اهمیت و ضرورت عدالت در سازمان
 • تعاریف عدالت سازمانی
 • نظریه‌های عدالت سازمانی
 • اصول کلی عدالت سازمانی
 • ابعاد عدالت سازمانی
 • عدالت توزیعی
 • عدالت رویه‌ای
 • عدالت مراوده‌ای (تعاملی)
 • ابعاد عدالت سازمانی از منظر گرینبرگ
 • طبقه‌بندی عدالت سازمانی از منظر گرینبرگ
 • مبانی نظری سقف شیشه‌ای
 • مفهوم سقف شیشه‌ای
 • تعاریف سقف شیشه‌ای
 • مدل‌های مرتبط با ایجاد سقف شیشه‌ای
 • فرهنگ سازمانی مردسالار
 • تفاوت‌های سبک مدیریت مردان و زنان
 • موانع و مشکلات ارتقاء زنان در مسئولیت‌های مدیریتی
 • موانع فردی و خانوادگی
 • موانع انسانی
 • موانع اجتماعی و فرهنگی
 • علل ایجاد سقف شیشه‌ای
 • تأثیر سبک رهبری بر جایگاه زنان در سازمان‌ها
 • سطوح سقف شیشه‌ای
 • ابعاد سقف شیشه‌ای
 • فاکتورهای مهم برای جاوانه ساختن سقف شیشه‌ای
 • فقدان رهبری جدی و بی‌باک در سطوح عالی
 • محیط کار
 • تجربه کاری
 • تعهدات خانوادگی
 • جامعه‌پذیری
 • تحصیلات
 • عوامل برطرف‌کننده سقف شیشه‌ای
 • مروری بر تحقیقات انجام‌شده
 • تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور
 • تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور
 • مدل مفهومی تحقیق
 •  فصل سوم: روش تحقیق

 • مقدمه
 • نوع و روش تحقیق
 • روش‌های جمع‌آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه عدالت سازمانی
 • پرسشنامه سقف شیشه‌ای
 • روش نمره‌گذاری در طیف لیکرت
 • روایی پرسشنامه
 • پایایی پرسشنامه
 • روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
 •  فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

 • مقدمه
 • آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
 • جنسیت کارکنان
 • سن کارکنان
 • میزان تحصیلات کارکنان
 • سابقه کاری کارکنان
 • توصیف متغیرهای اصلی پژوهش
 • آزمون نرمال بودن داده‌ها (آزمون کولموگراف اسمیرنوف (ks))
 • آزمون فرضیات تحقیق
 • آزمون همبستگی پیرسون
 • فرضیات فرعی تحقیق
 • آزمون رگرسیون چندگانه
 •  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

 • مقدمه
 • نتایج فرضیات تحقیق
 • نتایج فرضیات اصلی تحقیق
 • عنوان  صفحه
 • نتایج فرضیات فرعی تحقیق
 • پیشنهادهای تحقیق
 • پیشنهادهای کاربردی
 • پیشنهادهایی به محققان آینده
 • محدودیت‌های پژوهش
 • محدودیت در اختیار محقق
 • منابع و مأخذ
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
 • پیوست
 • خروجی‌های SPSS
 • پرسشنامه‌ها
 • جدول مورگان
 • چکیده انگلیسی
 • فهرست جداول
 • فهرست نمودارها
 • فهرست شکل ها

پیشنهاد‌های تحقیق

نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که بین سقف شیشه ای و ابعاد مختلف عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای رابطه‌ معنی‌داری وجود دارد. بدین معنی که هر چه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای در کارکنان افزایش پیدا می‌کند؛ به تبع آن اثر سقف شیشه ای کاهش می یابد. بنابراین عدالت سازمانی نقشی اساسی در کاهش اثر سقف شیشه ای در کارکنان دارد و باید به این امر مهم در سازمان استانداری گلستان توجه جدی شود تا کارکنانی توانمند در سازمان وجود داشته باشد.

پایان نامه های مرتبط