پایان نامه رابطه بین اثربخشی تبلیغات و نام تجاری شرکت با عملکرد آن

بررسی رابطه بین اثربخشی تبلیغات با عملکرد سازمانی شرکت با توجه به نقش میانجی ارزش ویژه نام تجاری شرکت صنعتی صباح (مطالعه موردی شرکت صباح در استان گلستان) همراه با پرسشنامه – ارائه سال ۱۳۹۵

هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه اثربخشی تبلیغات با عملکرد سازمانی شرکت با توجه به نقش میانجی ارزش ویژه نام تجاری می‌باشد.

جامعه آماری پژوهش برای پرسشنامه‌های اثربخشی تبلیغات و ارزش ویژه نام تجاری شامل کلیه شهروندان شهر گرگان که مخاطب تبلیغات مورد بررسی بوده‌اند، می‌باشد.

همچنین برای پرسشنامه عملکرد سازمانی، کلیه کارکنان گروه صنعتی صباح استان گلستان به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌شده است. حسب ماهیت متغیرهای تحقیق، نیاز یا اولویت عملکردی، به کمک نرم‌افزار PLS استفاده خواهد شد.

نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که بین اثربخشی تبلیغات و عملکرد سازمانی در گروه صنعتی صباح استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد.

[alert type=”info”]شرکت‌های تجاری هزینه قابل‌توجهی را صرف تبلیغات می‌کنند تا بتوانند توجه مشتریان را به خود جلب کنند و آنان را متقاعد سازند تا هنگام خرید، نام تجاری آن‌ها را بر سایر نام‌های تجاری ترجیح دهند؛[/alert]

بین اثربخشی تبلیغات و ارزش ویژه نام تجاری در گروه صنعتی صباح استان گلستان نیز رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین ارزش ویژه نام تجاری و عملکرد سازمانی در گروه صنعتی صباح استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت بین اثربخشی تبلیغات و عملکرد سازمانی از طریق ارزش ویژه نام تجاری در گروه صنعتی صباح استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست پایان نامه رابطه بین اثربخشی تبلیغات و نام تجاری شرکت با عملکرد آن

 • چکیده
 •  فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • تعاریف اصطلاحات و واژه‌ها
 • تعاریف نظری
 • اثربخشی تبلیغات
 • عملکرد سازمانی
 • ارزش ویژه نام تجاری
 • تعاریف عملیاتی
 • اثربخشی تبلیغات
 • عملکرد سازمانی
 • ارزش ویژه نام تجاری
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 

 • مقدمه
 • مبانی نظری اثربخشی تبلیغات
 • مبانی نظری عملکرد سازمانی
 • تاریخچه
 • تعریف عملکرد
 • مفهوم عملکرد
 • تعریف عملکرد سازمانی
 • جوهره عملکرد
 • رویکرد کل‌نگر به عملکرد
 • هدف عملکرد
 • اصول مدیریت عملکرد
 • فرآیند مدیریت عملکرد
 • مدیریت عملکرد به‌مثابه یک فرآیند
 • تعیین اهداف و استانداردهای عملکرد
 • استانداردهای عملکرد
 • بهبود عملکرد
 • اقدام بهبود
 • مبانی نظری ارزش ویژه نام تجاری
 • نام تجاری (برند)
 • معانی نام و نشان تجاری
 • تاریخچه برند
 • نقش برند
 • برندینگ و اصول آن
 • مدل ارزش ویژه نام تجاری دیوید آکر
 • ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
 • ابعاد ارزش ویژه برند
 • وفاداری به برند
 • آگاهی از برند
 • کیفیت ادراک‌شده
 • تداعی برند
 • تأثیر تبلیغ بر ارزش ویژه نام تجاری
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه تحقیقات داخلی
 • پیشینه تحقیقات خارجی
 • چهارچوب مفهومی تحقیق
 •  فصل سوم: روش تحقیق

 • مقدمه
 • نوع و روش تحقیق
 • روش‌های جمع‌آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • روایی پرسشنامه‌ها
 • پایایی پرسشنامه‌ها
 • متغیرهای تحقیق
 • متغیرهای پنهان
 • متغیرهای پنهان مستقل
 • متغیرهای پنهان وابسته
 • عنوان  صفحه
 • متغیرهای پنهان میانجی
 • متغیرهای قابل‌مشاهده
 • مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی
 • معیارهای ارزیابی برازش در PLS
 •  فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها   

 • مقدمه
 • آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
 • جنسیت مشتریان
 • سن مشتریان
 • سطح تحصیلات مشتریان
 • جنسیت کارکنان
 • سن کارکنان
 • سطح تحصیلات کارکنان
 • سابقه کار کارکنان
 • بررسی مدل نظری تحقیق
 • تحلیل عاملی
 • آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
 • آزمون فرضیات تحقیق
 •  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

 • مقدمه
 • خلاصه تحقیق
 • بررسی نتایج آماری
 • یافته های حاصل از تحلیل توصیفی پژوهش
 • آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
 • تحلیل و بررسی فرضیات پژوهش
 • پیشنهاد‌های تحقیق
 • پیشنهاد‌های کاربردی (مبتنی بر فرضیات تحقیق)
 • ارائه توصیه هایی برای تحقیقات آتی به پژوهشگران
 • محدودیت‌های پژوهش
 • محدودیت در اختیار محقق
 • محدودیت خارج از اختیار محقق
 • منابع و مأخذ
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
 • پیوست
 • محاسبات ضریب آلفای کرونباخ
 • پرسشنامه‌ها
 • جدول مورگان
 • چکیده انگلیسی

پیشنهاد‌های کاربردی (مبتنی بر فرضیات تحقیق):

 1. پیشنهاد می‌شود مدیران شرکت صباح استان گلستان از طریق نمايش مكرر تبلیغات محصولات خود در رسانه‌های مختلف و همچنین مرتبط ساختن نام تجاری با نيازها و ویژگی‌های مشتریان مختلف، اقدام به ارتقا اثربخشی تبلیغات کند و به کمک آن عملکرد سازمان خود را نیز بهبود ببخشد (مبتنی بر فرضیه اول).
 2. پیشنهاد می‌شود مدیران شرکت صباح استان گلستان جهت تقویت اثربخشی تبلیغات و ارزش ویژه نام تجاری از طریق نظرخواهی از مشتریان و نوآوری، ابتکار و متنوع سازی در محصولات خود، نسبت به تربیت مشتریانی وفادار (مشتریانی که این برند را به دوستان و آشنایان خود معرفی و پیشنهاد می‌کنند و در یک دوره طولانی‌مدت به خرید و استفاده از یک محصول یا خدمت ادامه دهند) اقدام کند تا با بالا بردن ارزش ویژه نام تجاری در میان مشتریان، اثربخشی تبلیغات محصولات خود را نیز بهبود ببخشند (مبتنی بر فرضیه دوم).
 3. پیشنهاد می‌شود شرکت با بهره‌گیری از شخصیت برند، پروفایل کاربر، اصالت و یا کشور سازنده، چهره‌ها و شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی، ذهن مشتری را به برند صباح مرتبط سازد. این امر همزمان با افزایش ارزش ویژه نام تجاری، قادر خواهد بود عملکرد سازمانی این شرکت را نیز ارتقا بخشد (مبتنی بر فرضیه سوم).
 4. پیشنهاد می‌شود شرکت صباح جهت تقویت ارتباط میان اثربخشی تبلیغات و ارزش ویژه نام تجاری خود، اقدام به ارتقا کیفیت محصولات خود، خدمت‌رسانی بهتر به مشتریان و بالا بردن کیفیت ادراک‌شده نام تجاری در ذهن مشتریان، اثربخشی تبلیغات محصولات خود را نیز بهبود ببخشد و از آن طریق عملکرد سازمانی خود را نیز تقویت نمایند (مبتنی بر فرضیه چهارم).

پایان نامه های مرتبط