پایان نامه کارآیی بازار سرمایه بورس ایران

پژوهش بررسی کارآیی بازار سرمایه با تاکید بر بازار بورس ایران

کارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد که در تعیین قیمتها در طول زمان مشارکت کنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبی استفاده کنند یا به نوعی قیمتها منعکس کننده اطلاعات باشد .

[alert type=”info”]تحقیق حاضر سعی دارد شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه را در ایران با تأکید بر بورس اوراق بهادار مشهد، آزمون نماید و در کنار آن مسائلی پیرامون بورس اوراق بهادار از جمله تاریخچه وعملکردچندین ساله و مشکلات بازار سرمایه بیان کند.[/alert]

سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم اقتصاد کشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسک های مختلف ، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است . یکی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری ، موضوع بازار سرمایه کارا می باشد .

فاما در سال ۱۹۶۵ تعریف ساده ای از بازار سرمایه کارا بصورت زیر ارائه داد:

کارایی این بازار در صورتی تحقق می یابد که در تعیین قیمتها در طول زمان مشارکت کنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبی استغاده کنند یا به نوعی قیمتها منعکس کننده اطلاعات باشد .

 

فهرست پروژه بررسی بازار سرمایه بورس ایران

مقدمه       

تعریف موضوع      

 • فصل اول – کلیات تحقیق   

فرضیات تحقیق   

استفاده کنندگان از تحقیق

قلمرو تحقیق      

هدف و علت انتخاب موضوع      

تعریف واژه ها و اصطلاحات        

محدودیت های تحقیق    

روش تحقیق

 • فصل دوم – ادبیات تحقیق     

مقدمه         

پیشینه تحقیق       

بازار و انواع طبقه بندی آن        

بازار سهام   

   بازار تخصیص سرمایه   

   بازارهای مالی اوراق بهادار   

   بازار اطلاعات مالی      

سرمایه گذاری و روشهای آن    

روش اصولی

روش نموداری       

نظریه نوین پرتفوی اوراق بهادار  

مدلهای مختلف رفتار قیمت سهام     

مدل بازده مورد انتظاریا مدل Fair game       

مدل گشت تصادفی        

فرضیه بازار کارا      

ویژگیهای بازار کارا  

شرایط بازار رقابت        

انواع کارائی  

کارائی تخصیصی   

کارائی عملیاتی    

کارائی اطلاعاتی   

سطوح مختلف کارائی اطلاعاتی        

شکل ضعیف کارایی        

شکل نیمه قوی کارائی   

شکل قوی کارائی  

رابطه بین سطوح مختلف کارائی        

انواع تحلیل ها در بازار سرمایه  

اطلاعات و کارائی

 • فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه         

مراحل تحقیق       

مسأله پژوهش (طرح موضوع)   

تدوین فرضیه         

فرضیه اصلی         

فرضیه فرعی        

جامعه و نمونه آماری      

روش جمع آوری اطلاعات         

متغیرهای تحقیق و اصلاح داده ها     

اصلاح داده ها       

روشهای آماری مورد استفاده   

أزمون کولموگروف – اسمیرنوف  

آزمون خود همبستگی – سریهای زمانی 

 • فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه         

انجام آزمون کولموگروف – اسمیرنوف به منظور تست نرمال بودن توزیع داده ها

انجام آزمون خود همبستگی از طریق سریهای زمان به منظور تعیین استقلال داده ها

 • فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه         

خلاصه فصول گذشته      

 پیشنهاداتی در رابطه با تحقیق انجام شده

نتایج حاصل از آزمون تحقیق      

فرضیه فرعی اول             

فرضیه فرعی دوم             

پیشنهاداتی در رابطه با تحقیق انجام شده    

پیشنهاد برای تحقیقات اتی

محدودیت و تنگناهای تحقیق     

پیشنهاد برای تحقیقات اتی

منابع    

منابع فارسی          

منابع انگلیسی

به هر حال بورس اوراق بهادار در سه زمينه مطرح شده در ذيل نياز به تعمق و يافتن راهكار مناسب دارد :

 • تربيت و جذب افراد متخصص به منظور جمع آوري و تغيير اطلاعات مربوطه
 • تجهيز بورس به وسايل پيشرفته مكانيزه به منظور تسريع و تسهيل در جمع آوري اطلاعات انتشار به موقع آن
 • مشاركت بورس اوراق بهادار در فرايند تدوين استانداردهاي گزارشگري حسابداري مشابه نهاد SEC در آمريكا

محدوديت و تنگناهاي تحقيق بررسی بازار سرمایه بورس ایران

به هر صورت تحقيق علمي با محدوديتهايي مواجه مي باشد و عمده ترين محدوديتهاي اين تحقيق نيز به شرح زير عنوان مي گردد :

 • عدم وجود يك بانك اطلاعاتي منسجم در بورس اوراق بهادار
 • عدم وجود سازمان يا نهادهايي جهت پشتيباني مادي و معنوي از انجام تحقيق
 • عدم پاسخگويي نهادهاي ذيربط و مساعدت در دسترسي به اطلاعات مورد نياز محقق

پيشنهاد براي تحقيقات اتي

در خصوص كارايي بازار سرمايه ، تحقيقات زيادي در ايران و ساير كشورها صورت گرفته است با اين حال موضوع كارايي بازار سرمايه ، از جنبه هاي مختلف قابل بررسي و تحقيق مي باشد . از جمله تحقيقاتي كه مي توان در اين رابطه انجام داد عبارتند از :

 • بررسي كارايي عملياتي بورس اوراق بهادار
 • بررسي كارايي تخصيصي بورس اوراق بهادار
 • بررسي نقش خصوصي سازي شركتهاي دولتي در ايران بر كارايي بورس اوراق بهادار
 • بررسي نقش قوانين مربوطه از جمله قانون تجارت و قانون مالياتهاي مستقيم ، در كارايي بورس اوراق بهادار

پایان نامه های مرتبط