پایان نامه مهارت‌های مدیریتی و تیپ‌های شخصیتی مدیران + پروپوزال

پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریتی و تیپ‌های شخصیتی مدیران با اثربخشی کارکنان + پروپوزال تیپ های شخصیتی مدیران و ارتباط آن با مهارت مدیران (مطالعه موردی: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان)

لازمه ی مدیریت موفقیت آمیز، دارا بودن مهارت های مدیریتی  (ادراکی ، انسانی و فنی) می باشد. نقص در هر کدام از این مهارتها شانس موفقیت مدیر و در نهایت موفقیت یک سازمان را به طور کلی کاهش می دهد. این نشان دهنده ی نیازمندی هرکدام از این مهارتها در سازمانهاست.

همچنین در سازمان با توجه به ماهیت فرهنگی، اجتماعی آنها روابط بین مدیر و کارکنان بسیار مهم و در اثربخشی فعالیت‌ها اثرگذار می‌باشد. از این رو بر شناسایی نیازها توسط مدیران تأکید می‌شود. از این رو ضرورت شناخت و آگاهی از مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های مدیریتی و تبیین روابط بین آنها که هدف عمده این تحقیق است، مدیران را به سمت کسب مناسب مهارت‌های مدیریتی و استفاده بهینه از این مهارت‌ها در راستای اهداف سازمانی سوق خواهد داد.

[alert type=”info”]جامعه آماری: در تحقیق حاضرجامعه آماری شامل کلیه کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان در سال ۱۳۹۴ هستند که شامل ۶۰۰ نفر می­باشند.

روش کار: شامل شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار گردآوری اطلاعات (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره)[/alert]

چکیده پروپوزال تیپ های شخصیتی مدیران و ارتباط آن با مهارت مدیران

در هر سازمانی، مهمترین مساله برای رسیدن به اهداف “مدیریت” است. مدیر به‌عنوان نماینده رسمی سازمان به‌منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در رأس آن قرار می‌گیرد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگی اعمال مدیریت اوست.

چنانچه در رأس سازمان‌ها، مدیرانی کارآمد، شایسته، ماهر، باتجربه و کاملاً آگاه به اصول و فنون مدیریت قرار گیرند، موفقیت سازمان‌ها در رسیدن به اهداف خود، رابطه مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی مدیران خواهد شد. به همین دلیل است که امروزه مدیریت اساسی‌ترین پدیده در جوامع و سازمان‌ها به‌حساب می‌آید و مدیران یک سرمایه استراتژیک محسوب می‌شوند. مدیران به مهارت‌های ویژه‌ای برای انجام وظایف و فعالیت‌های مربوط به شغل مدیریت نیاز دارند.

رابرت الکتز در تحقیقی در ابتدای دهه ۴۰ نشان داد که مدیران به سه مهارت و شایستگی اساسی ادراکی، انسانی و فنی نیاز دارند لازمه موفقیت هر سازمان به مهارت‌ مدیران آن سازمان بستگی دارد.

در عصر ما کارآیی و اثربخشی والاترین هدف و ارزشمندترین مقصد همه مدیران است. همه در جستجوی کارآیی بیشتر و اثربخشی و بهره ­وری فزون­تر هستند. اثربخشی به مفهوم میزان موفقیت در تحقق اهداف یا انجام مأموریت‌های محوله، به جنبه­ ی کمی قضیه توجه دارد که بیشتر در مفهوم کار­آیی توجه می‌شود ولیکن امروزه تنها با این مفهوم در نظر گرفته نمی‌شود (ناصری، ۱۳۸۳).

علی‌رغم یکسان بودن وظایف، همه مدیران به یک شیوه عمل نمی‌کنند. این تفاوت‌ها علاوه بر آن که امکان دارد از تفاوت سطح دانش، نگرش و نظام ارزشی آنها متأثر باشد از شخصیت متفاوت هر یک نیز سرچشمه می‌گیرد (غفوریان،۱۳۸۲). با توجه به جنبه‌های روان­شناسی مدیران و شخصیت آنان که یکی از عوامل اساسی در موفقیت آنان به شمار می‌رود آگاهی از تفاوت­های شخصیتی و فردی می‌تواند ما را در حل بسیاری از دشواری­ها یاری دهد. لذا باید افرادی را برگزینیم تا آمادگی لازم و انگیزه کافی داشته باشند. این مسئله می­تواند پاسخگوی برخی از مشکلات مربوط به ضعف کارآیی، افت اثربخشی، ضعف بهره­وری و عدم ثبات شغلی باشد (جوکار، ۱۳۷۹).

لذا، در پژوهش حاضر تلاش بر این است که ارتباط بین مقوله‌های مهارت‌های مدیریتی، تیپهای شخصیتی مدیران و اثربخشی کارکنان مورد شناسایی قرار گیرد.

فهرست پروپوزال تیپ های شخصیتی مدیران

اطلاعات مربوط به پایان­ نامه

بیان مسأله اساسی تحقیق به‌طورکلی

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سوابق تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟

اهداف مشخص تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیه­ های تحقیق(هر فرضیه به‌صورت یک جمله خبری نوشته شود)

کلیدواژه‌ها

تعاریف نظری متغیرها

نوع روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه­ای و غیره)

ابزار گردآوری اطلاعات

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‏ گیری

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها

زمان­بندی انجام تحقیق

فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیرفارسی) مورداستفاده در پایان­نامه

صورت جلسه گروه تخصصی

صورت جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

فرم داوری پروپوزال

سوالات مطرح شده در پروپوزال تیپ های شخصیتی مدیران

  • سؤال اصلی ۱: آیا بین مهارت‌های مدیریتی با اثربخشی رابطه معناداری وجود دارد؟
  • سؤال اصلی ۲: آیا بین تیپ‌های شخصیتی با اثربخشی رابطه معناداری وجود دارد؟

سؤالات فرعی۱:

  1. آیا بین رابطه‌ی ادراکی با اثربخشی رابطه معناداری وجود دارد؟
  2. آیا بین رابطه‌ی انسانی با اثربخشی رابطه معناداری وجود دارد؟
  3. آیا بین رابطه‌ی فنی با اثربخشی رابطه معناداری وجود دارد؟

چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریتی و تیپ‌های شخصیتی مدیران با اثربخشی کارکنان

تحقیق حاضر ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. بدین منظور جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ارتقاء مهارت‌های مدیریتی رابرت کتز (۱۹۷۴)، پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی مایرز- بریگز (۱۹۴۰) و پرسشنامه اثربخشی پارسونز (۱۹۶۹) استفاده‌شده است.

روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در هردو سطح توصیفی و استنباطی صورت می‌گیرد. به کمک نرم‌افزار SPSS20 در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل شاخص‌های آماری مانند فراوانی، میانگین و… و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون‌های رابطه‌ای (پیرسون و رگرسیون)، تحلیل واریانس و … استفاده می‌شود.

روایی و پایایی یافته ها در این تحقیق نشان می دهد، بین مهارتهای مدیریتی و ابعاد آن با اثربخشی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و ابعاد آن با اثربخشی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فهرست پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریتی و تیپ‌های شخصیتی مدیران با اثربخشی کارکنان

  • فصل اول   کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف اصلی تحقیق

اهداف فرعی تحقیق

سئوالات تحقیق

سئوالات اصلی تحقیق

سئوالات فرعی تحقیق

فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی تحقیق

فرضیه های فرعی تحقیق

قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی

قلمرو مکانی

قلمرو موضوعی

متغیرهای تحقیق

تعاریف نظری

مهارت های مدیریتی

مهارتهای فنی

مهارتهای انسانی

مهارتهای ادراکی

تیپ های شخصیتی مدیران

اثربخشی کارکنان

تعاریف عملیاتی

مهارتهای مدیریتی

تیپ های شخصیتی مدیران

اثربخشی کارکنان

  • فصل دوم   ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

مقدمه

مبانی نظری مهارتهای مدیریتی مدیران

تاریخچه مهارتهای مدیریتی مدیران

تعریف مهارتهای مدیریتی مدیران

مؤلفه‌های مهارتهای مدیریتی مدیران

مهارت فنی

مهارت انسانی

مهارت ادراکی

طبقه بندی سطوح مدیریت

طبقه بندی مدیریت و مهارت

کارکنان اجرایی  تاکید بر مهارتهای فنی

مدیران عملیاتی  تاکید بر مهارت فنی و انسانی

مدیران میانی  تاکید بر مهارت‌های روابط انسانی

مدیریت عالی  تاکید بر مهارت‌های ادراکی

ارزش نسبی مهارت‌ها

مبانی نظری تیپ های شخصیتی مدیران

تعاریف شخصیت

حوزه‌های شخصیت

ساختار

فرآیند

رشد و نمو

آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار

مضامین عمده در نظریه شخصیت

نگرش فلسفی به انسان

تعیین کننده درونی و بیرونی رفتار

ثبات در موقعیت‌ها در طول زمان

وحدت رفتار و مفهوم خویشتن

سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار

رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود

اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار

نظریه‌های شخصیت

نظریه روان کاوی در شخصیت زیگموند فروید

نظریه روان پویشی  فروید (روانکاوی در شخصیت)

سطوح شخصیت  هشیار ، نیمه هشیار و ناهشیار

ساختار شخصیت  نهاد ، من و فرامن

نظریه نو روانکاوی کارل یونگ

نکات برجسته نظریات یونگ

نظریه روان شناسی فردی آلفرد آدلر

نظریه اختلالات شخصیتی کارن هورنای

نظریه پدیدارشناختی (فرد  محور) کارل راجرز

بررسی نظریات و کارهای راجرز

تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز…

ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز

نظریه رویکرد صفات در شخصیت آلپورت

نظریه چندبعدی شخصیت هانس جی آیسنک

بررسی نظریات آیسنک

ابعاد اساسی شخصیت

نظریات رابطه شغل و شخصیت

نظریه شخصیتی  شغلی ‌جان هالند

رابطه شغل و شخصیت

بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل

اثر کانون کنترل

ماکیاول گرایی

مناعت طبع یا عزت نفس

سازگاری با موقعیت

خطرپذیری

تیپ شناسی

اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی

نظریه‌های تیپ شناسی

نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت

تیپ شناسی در تست رورشاخ

نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی

تیپ‌شناسی یونگی

اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ

کارکردهای غیر عقلانی

کارکردهای عقلانی

روابط کارکردی

انواع کارکرد

تیپ‌های روان‌شناختی یونگ

توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه شخصیت

حسی درون گرا با متفکر برون گرا (ISTJ)

حسی درون گرا با احساسی برون گرا (ISFJ)

حسی برون گرا با متفکر درون گرا (ESTP)

حسی برون گرا با احساسی درون گرا (ESFP)

شهودی درون گرا با متفکر برون گرا (INTJ)

شهودی درون گرا با احساسی برون گرا (INFJ)

شهودی برون گرا با متفکر درون گرا (ENTP)

شهودی برون گرا با احساسی درون گرا (ENFP)

متفکر درون گرا با حسی برون گرا (ISTP)

متفکر درون گرا با شهودی برون گرا (INTP)

متفکر برون گرا با حسی درون گرا (ESTJ)

متفکر برون گرا با شهودی درون گرا (ENTJ)

احساسی درون گرا با حسی برون گرا (ISFP)

احساسی درون گرا با شهودی برون گرا (INFP)

احساسی برون گرا با حسی درون گرا (ESFJ)

احساسی برون گرا با شهودی درون گرا (ENFJ)

نقد تیپ شناسایی یونگی

مبانی نظری اثربخشی کارکنان

اثربخشی

شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف

سی‌شور

آرجریس

پیترز و واترمن

مالفورد

بس و هرسی– بلانچارد

هوی و میکسل و چستر بارنارد

کالدول و اسپینکس

لوتانز و همکارانش

دیدگاه راجرز و همکاران

مطالعات بکر و چرنس

مدل پارسونز

مقایسه دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی

نظریات جدید در اثربخشی

مطالعات رابرت واترمن وتام پترز

نظریه ریچارد ال دفت

مدل های ارزیابی اثربخشی

رویکردهای سنتی برای سنجش اثربخشی

روش مبتنی بر تامین هدف

روش مبتنی بر تامین منابع

روش مبتنی بر فرآیند درونی

روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذینفع

استنتاج و نتیجه گیری

پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی تحقیق

پیشینه خارجی تحقیق

چارچوب مفهومی تحقیق

  • فصل سوم  متدولوژی (روش شناسی تحقیق)

مقدمه

نوع و روش تحقیق

روش های جمع آوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

جامعه آماری

حجم نمونه

پرسشنامه مهارتهای مدیریتی مدیران

پرسشنامه تیپ های شخصیتی مدیران

پرسشنامه اثربخشی کارکنان

روش نمره گذاری در طیف لیکرت

روایی پرسشنامه ها

پایایی پرسشنامه ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

  • فصل چهارم  تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق

جنسیت کارکنان

سن کارکنان

میزان تحصیلات کارکنان

سابقه خدمت کارکنان

توصیف متغیرهای اصلی پژوهش

آزمون نرمال بودن داده‌ها (آزمون کولموگراف اسمیرنوف  (K S))

آزمون فرضیات تحقیق

فرضیات فرعی تحقیق

آزمون رگرسیون چندگانه

فرضیات مدل رگرسیون

فرضیات فرعی تحقیق

آزمون رگرسیون چندگانه

فرضیات مدل رگرسیون

  •  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتایج فرضیات تحقیق

نتایج فرضیات اصلی تحقیق

نتایج فرضیات فرعی تحقیق

پیشنهاد‌های تحقیق

پیشنهاد‌های کاربردی (مبتنی بر فرضیات تحقیق)

پیشنهاد‌هایی به محققان آینده

محدودیت‌های پژوهش

محدودیت های در اختیار محقق

محدودیت های خارج از اختیار محقق

* منابع و مآخذ فارسی و انگلیسی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

* پیوست ها

خروجی های Spss

پرسشنامه ها

جدول مورگان

محدودیت های خارج از اختیار محقق

در فرآیند تحقیق امکان دارد متغیرهای مداخله‌گری مانند قوانین و مقررات بازدارنده، بر روابط میان متغیرها تأثیر گذارده باشند، اما از دید پژوهشگر پنهان‌شده باشند یا اینکه محقق عملاً نتواند کنترلی بر آن‌ها داشته باشد و یا اثر آن را خنثی کند. که تحقیق حاضر نیز مانند سایر تحقیقات نسبتاً درگیر این محدودیت بوده است. دخالت برخی از عوامل در نتایج پژوهش که از کنترل پژوهشگر خارج است همانند عوامل مرتبط با نگرش های کارکنان، توضیح آنکه در این پژوهش، به دلیل استفاده از پرسشنامه، نگرش افراد بررسی شده است نه واقعیت. از دیگر محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به عدم همکاری برخی از کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان اشاره نمود که نسبت به پر کردن پرسشنامه، بی‌تفاوت بوده و همکاری قابل‌توجهی نداشتند ولی درعین‌حال جای دارد که از همکاری کلیه کارکنان این سازمان که صادقانه جهت انجام این پژوهش همکاری کردند، کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورد.

انتخاب های دیگر شما ...