دانلود مقاله علائم، تابلوها و تجهیزات ترافیکی راهنمایی و رانندگی

نصب علائم واضح و موثر از جمله ضرورتهای مهندسی راه و ترافیک به منظور بهره وری مناسب از راههای موجود کشور محسوب می شود، جاده ایکه دارای علائم کم و نامناسب است بعنوان یک راه رضایت بخش تلقی نمی گردد، از طرفی استفاده کنندگان از راهها جهت کسب راهنمایی و دریافت اطلاعات مورد نیاز و مقامات مسئول، جهت انجام وظیفه موثر و اعمال قوانین ترافیک، به این علائم متکی بوده و از آنها بعنوان وسائلی که ایمنی تردد جاده ای را افزایش می دهند، استفاده می نمایند.

[alert type=”info”]علائم مذکور نه تنها شامل علامت هائی بر روی پایه ها است بلکه خط کشیها، چشم گربه ایها و سایر تجهیزات ایمنی را نیز در بر می گیرد.[/alert]

علائم بایستی چنان باشند که بموقع و بطور مشخص راهنمائیهای صحیح را به استفاده کنندگان از جاده ها ارائه نمایند. اینگونه راهنمائیها بایستی غیر مبهم بوده و بسرعت قابل درک باشند. آنها را نباید زودتر از زمان مورد نیاز عرضه کرد زیرا امکان ازیاد بردن آنها هنگام تردد وجود دارد همچنین نبایستی آنها را دیرتر از زمان مورد نیاز عرضه نمود زیرا در این صورت مانورها و عملیات بعدی استفاده کنندگان به مخاطره خواهد افتاد.

فهرست مقاله علائم، تابلوها و تجهیزات ترافیکی راهنمایی و رانندگی

 • مقدمه                                                                                                
 • پیشینه تاریخی                                                                                    
 • کلیات                                                                                                   
 • عملکرد و طبقه بندی علائم                                                                    
 • طرح و کاربرد علائم                                                                               
 • استقرار علائم                                                                                        
 • مطالب مربوط به علائم بازدارنده (حکم کنده)                                                
 • مطالب مربوط به علائم اخباری (اطلاعاتی)                                                   
 • نوشتار و ارتفاع حروف فارسی                                                                   
 • مفهوم علامت ایست و رعایت حق تقدم                                                       
 • نصب علائم ایست و پیش آگاهی                                                               
 • اندازه علائم و اعداد روی آن                                                                      
 • روشنایی علائم                                                                                      
 • خط کشیهای طولی کاربرد و انواع                                                              
 • خط کشی عرضی و انواع آن                                                                      
 • فلشها و نوشته ها                                                                                   
 • خط کشی آزاد راهها                                                                                 
 • خط نوشته ها                                                                                          
 • پایه های مسیرنما                                                                                    
 • مصالح خط کشی                                                                                    
 • اجرای خط کشی                                                                                    
 • نگهداری خطوط                                                                                       
 • منابع                                                                                                                                                                     

 

پایان نامه های مرتبط