پایان نامه تامین تقاضای اشتغال حسابداران دولتی

پایان نامه تامین تقاضای اشتغال حسابداران دولتی شهری : منافع رشته حسابداری غیرانتفاعی و دولتی

Filling the demand for municipal government accountants: The benefits of a governmental and not-for-profit accounting course

[alert type=”info”]مقاله الزویر 2017 زبان اصلی رشته حسابداری به همراه ترجمه فارسی [/alert]

حرفه ای های حسابداری نقش مهمی در دولت های شهری دارند. به عنوان مثال استخدام حسابدار در بانک ها می تواند به دولت های شهری کمک شایانی کنند. این حرفه ای ها مسئول گزارش اطلاعات مالی برای کاربران بیرونی، ایجاد و ارزشیابی کارآیی بودجه و مشارکت در تصمیمات اجرایی در دولت هستند. علی رغم اهمیت این نقش، بسیاری از دولت شهرها از کارکنان حسابداری محدودی استفاده می کنند. دو عامل اصلی به این محدودیت کمک می کنند. اول این که دولت های شهری با چالش های مالی زیادی مواجه می شوند که استخدام را محدود می کنند (GAO، ۲۰۱۳)، با وجود این که نیروی کار سالخورده ای وجود دارد که باعث می شود استخدام ضروری به نظر برسد (لویس، چو، ۲۰۱۱). شکاف های تجربه بین کارکنان حسابداری دولتی جدید و ارشد دارای معنی برای پیشرفت شغلی کارکنان جدید است یعنی کارکنان جدیدتر فرصت ارتقای سریع را دارند اما انتظار می رود که مهارتهای لازم را کسب کنند (لویس، چو، ۲۰۱۱؛ ویلیمسون، برک و بینک، ۲۰۱۱؛ ولف و امیرخانیان، ۲۰۱۰). دوم این که فرصتهای رقیب برای دانشجویان شامل حسابداری شرکتی و دولتی، ممکن است تامین فارغ التحصیلان برای فرصتهای شغلی دولتی را محدود کند. این محدودیتها یعنی کاهش استخدام و فرصتها در حوزه های دیگر، باعث می شود که جذب و حفظ حسابداران مستعد برای دولت های شهری دشوار باشد.

فهرست پایان نامه تامین تقاضای اشتغال حسابداران دولتی شهری

چکیده

مقدمه

زمینه متون و بیان فرضیات

روش پژوهش

طرح و رویه

ابزار

نتایج

نتایج آزمایشی

تحلیل های حساسیت

نتیجه گیری

سپاسگزاری

 

نتیجه گیری پایان نامه تامین تقاضای اشتغال حسابداران دولتی شهری

در این پژوهش ما منافع بالقوه ی پیشنهاد برنامه درسی GNP را نشان دادیم. دانشجویانی که در طول ترم در درس حسابداری GNP که اختیاری است ثبت نام کرده بودند که بیشتر بر محتوای فنی تمرکز دارد؛ مشاغل حسابداری دولتی را مطلوب تر می دانستند یعنی معتقد بودند که این مشاغل منافع پولی و غیرپولی و نیز فرصتهای حرفه ای خلاقانه و پویای بیشتری را به دنبال دارد. ما معتقدیم که بر خلاف این افزایش تمایل، دانشجویان در گروه آزمایشی هنوز هم مشاغل را در حسابداری عمومی و شرکتی دارای منافع بیشتری نسبت به مشاغل دولتی می دانند. ما هم چنین معتقدیم که به دلیل این که پاسخ دانشجویان به مواد درسی همواره وابسته به رابطه آنها با استاد است، به دلیل کیفیت مطالب درسی و
سایر عوامل نمی توانیم بگوییم که درس GNP همواره دارای تاثیر مطلوبی بر ادراکات دانشجویان از مشاغل حسابداری دولتی است. گرچه این پژوهش نشان می دهد که برنامه های درسی دانشگاهی بر ادراک دانشجویان تاثیر می گذارند و ممکن است درس GNP تاثیر مطلوبی داشته باشد، یافته مهمی که با توجه به کارکنان حسابداری شهری و سرمایه ای مطرح شده است (برای مثال لویس و چو، 2011).
محدودیتهایی نیز برای پژوهش ما وجود داشت که می تواند فرصتهایی برای پژوهش های آینده باشد. دانشجویان در گروه آزمایشی درس GNP را گذراندند، و نتایج می تواند در برنامه درسی حسابداری متفاوت باشد که آن در س در آن اجباری است. چنین پژوهشی می تواند فرصتهایی را برای توضیح رقیب فراهم کند که نتایج ما تفاوتهای بالقوه را بین دانشجویانی که این درس را انتخاب کردند با آنها که آن را انتخاب نکردند نشان می دهد. ما معتقدیم که این مسئله به دو شیوه نشان داده می شود: 1) هیچ تفاوت آماری بین گروه کنترل و آزمایشی در زمینه ی مباحث جمعیت شناختی یا در رابطه با سوالات پیش آزمون وجود ندارد 2) تقریبا نیمی از دانشجویان در گروه کنترل گفته اند که می خواهند درس GNP را در آینده بگذرانند.

محدودیتهایی نیز برای پژوهش ما وجود داشت که می تواند فرصتهایی برای پژوهش های آینده باشد. دانشجویان در گروه آزمایشی درس GNP را گذراندند، و نتایج می تواند در برنامه درسی حسابداری متفاوت باشد که آن در س در آن اجباری است.

چنین پژوهشی می تواند فرصتهایی را برای توضیح رقیب فراهم کند که نتایج ما تفاوتهای بالقوه را بین دانشجویانی که این درس را انتخاب کردند با آنها که آن را انتخاب نکردند نشان می دهد. ما معتقدیم که این مسئله به دو شیوه نشان داده می شود:

  1. هیچ تفاوت آماری بین گروه کنترل و آزمایشی در زمینه ی مباحث جمعیت شناختی یا در رابطه با سوالات پیش آزمون وجود ندارد
  2. تقریبا نیمی از دانشجویان در گروه کنترل گفته اند که می خواهند درس GNP را در آینده بگذرانند. 

پایان نامه های مرتبط