پایان نامه تاثیر چرخه عمر بر ساختار سرمایه بورس

هدف این پژوهش بررسی تأثیر چرخه عمر بر ساختار سرمایه بورس در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ است و از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. این پژوهش در سال 93 ارائه شده است.

قبل از آزمون فرضیه‌ها به بررسی پایایی داده‌ها با استفاده از آزمون ایم – پساران- شین پرداخته شده.

نتایج نشان داد که کلیه متغیرهای تحقیق دارای پایایی لازم بودند.

با استفاده از آزمون آرچ و بررسی ناهمسانی واریانس مدل‌ها مشخص گردید که مدل‌ها دارای کارایی لازم برای آزمون فرضیه‌ها هستند. نتایج آزمون فرضیه‌ها با استفاده از داده‌های اثرات ثابت نشان داد که مراحل مختلف چرخه عمر شامل مرحله رشد، مرحله بلوغ و مرحله افول بر ساختار سرمایه تأثیر داشتند.

[alert type=”info”]مؤلفه‌های ساختار سرمایه شامل اهرمی دفتری بدهی بلندمدت و اهرم بازاری بدهی‌های بلندمدت می باشد. مراحل مختلف چرخه عمر شامل مرحله رشد، مرحله بلوغ و مرحله افول می‌باشد.[/alert]

فهرست پایان نامه چرخه عمر در ساختار سرمایه بورس

  • فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مساله

ضرورت تحقیق

هدف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش جمع آوری داده‌ها

روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

تعریف عملیاتی متغیرها

خلاصه فصل

  • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق

مقدمه

ساختارسرمایه

نظریه‌های مربوط به ساختارسرمایه

نظریه درآمد خالص

نظریه درآمد عملیاتی خالص

نظریه سنتی

نظریه مودیلیانی و میلر

الگوی میلر  مودیلیانی با اثر مالیات شرکت‌ها

الگوی میلر

تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه

انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی

الگوی داد و ستد

هزینه‌های نمایندگی

تئوری مصالحه (توازی ایستا)

فرضیه عدم تقارن اطلاعات یا تئوری هشدار دهنده

تئوری ترجیحی (سلسله مراتب گزینه‌های تأمین مالی)

فرضیه جریان نقدی آزاد

تئوری ساختار محصول سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید

انواع ساختارسرمایه

شرکت‌های تمام سرمایه ای (غیراهرمی

شرکت‌های اهرمی

مزایای استفاده ازبدهی درتامین مالی

مزیت مالیاتی

افزودن انضباط به مدیریت

معایب استفاده از بدهی درتامین مالی

هزینه‌های ورشکستگی

هزینه‌های نمایندگی

عوامل مرتبط باساختار سرمایه

ساختار سرمایه وریسک

ساختارسرمایه و هزینه سرمایه

ساختار سرمایه و ارزش شرکت

هزینه سرمایه

هزینه حقوق صاحبان سهام

هزینه بدهی

هزینه سهام ممتاز

هزینه بدهی‌ها

ساختا ر سرمایه بهینه

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه

مالیات‌ها

ریسک

کمبود مالی

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

  • فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

تعریف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه گیری

نوع و روش شناسی تحقیق

ابزار اندازه‌گیری و محاسبه ی متغیرها

بررسی متغیرها و مدل‌های پژوهش

مراحل عمومی مربوط به آزمون آماری

مرحله اول: تعریف فرضیه‌های آماری H0  و H1

مرحله دوم: تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون (آماره آزمون

مرحله سوم: تعیین سطح زیر منحنیH0  و H1 و محاسبه مقدار بحرانی

مرحله چهارم: تصمیم گیری

آزمونهای حساسیت و تشخیص مدل رگرسیونی

آزمون خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مدل

آزمون هم خطی متغیرهای مستقل (خود همبستگی متغیرهای مستقل

آزمون نرمال بودن توزیع خطاها (نرمال بودن مانده‌ها

روش‌های آماری

مدل رگرسیون

همبستگی

ضریب همبستگی

مراحل بررسی فرضیات آماری

بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه معنی دار ضرایب

بررسی نوع و شدت روابط بر اساس نمودارهای پراکنش

آزمون فرضیه درباره ضرایب جزئی رگرسیون

آزمون ریشه واحد

مدل‌های مختلف داده‌های ترکیبی

  • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

نتایج تحقیق

آمار توصیفی

ضریب همبستگی متغیرها

آزمون ریشه واحد

آزمون ناهمسانی واریانس

نتایج آزمون چاو

نتایج آزمون هاسمن

آزمون مدل اول

آزمون مدل دوم

  • فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه

نتایج آزمون فرضیه‌ها

محدودیت‌های تحقیق

پیشنهادها مبنی بر نتایج تحقیق

بحث و نتیجه گیری

فهرست منابع

ضمائم

فهرست جداول

فهرست نمودارها

پیشنهاد برای تحقیقات آتی در رابطه با چرخه عمر و سودآوری شرکت ها

  1. توصیه می‌گردد به بررسی رابطه بین مراحل مختلف چرخه عمر با سودآوری و بازدهی سهام شرکت‌ها پرداخته شود.
  2. به بررسی رابطه بین مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی با ساختار سرمایه پرداخت شود.
  3. پیشنهاد می‌شود که تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌ها پرداخته شود.

بحث و نتیجه گیری پژوهش

در این تحقیق سعی شود تا به نحو مناسبی تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر بر ساختار سرمایه پرداخت شود. معیارهای ساختار سرمایه شامل اهرمی دفتری بدهی بلندمدت و اهرم بازاری بدهی‌های بلندمدت بود. مراحل مختلف چرخه عمر شامل مرحله رشد، مرحله بلوغ و مرحله افول بوده است. دوره زمانی تحقیق حاضر از سال 1385 الی 1390 بوده است که با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در انتخاب جامعه آماری و نمونه آماری تعداد 71 شرکت به منظور آزمون فرضیه‌ها انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مراحل مختلف چرخه عمر شامل مرحله رشد، مرحله بلوغ و مرحله افول بر ساختار سرمایه تأثیر داشتند.

پایان نامه های مرتبط