پایان نامه نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان پارت سازان

ارزشیابی کارکنان در نظام اداری موضوع نسبتا جدیدی است که از اجرای فراگیر آ‌ن دردستگاههای دولتی وخصوصی برای مقاصد مشخصی چون ارتقاء انتصاب- تشویق و تنبیه بیش از یک دهه نمی گذارد. در همین سالهای انداک ارزشیابی راه پر فراز ونشیبی را پیمود و در سطوح گوناگون مدیریت اداری موافقان و مخالفان بسیار داشته است. اکثر مدیران فلسفه ارزشیابی را پذیرفته اند ولی ابزار سنجش و اندازه گیری موجود (فرمهای ازرشیبای) را ناکافی و شرایط پیرامونی اعم از مسائل درون سازمانی یا برون سازمانی را برای اجرای موثر این امر نامساعد می دانند. در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد. سازمانها نیز به شناخت کارآیی کارکنان خود نیاز دارند تا بر اساس تولید وارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکتهای خود تحولات مثبت ایجاد کنند.

فهرست مقاله نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان پارت سازان

پیشگفتار

فصل اول:

 • عنوان تحقیق
 • طرح مسئله
 • اهمیت و ارزش تحقیق
 • علت و هدف از انتخاب موضوع
 • سوالات تحقیق
 • تعریف اصطلاحات و واژه ها
 • سابقه تاریخی موضوع
 • حیطه تحقیق
 • موانع و محدودیتهای تحقیق

فصل دوم:

 • پیشینه پژوهش
 • تئوریهای مدیریت
 • تئوری انتظار جذابیت
 • نظریه برابری
 • تئوری تقویت اسکز
 • نظریه تعیین هدف
 • نظریه تناسب شغل با شخصیت
 • تئوری دو عاملی هرز برگ
 • الگوی ویژگیهای شغلی
 • تئوری نیاز مک‌کله‌لند- تئوری نیاز به پیشرفت
 • کاربرد نظریه های انگیزش
 • شناسایی تفاوتهای فردی
 • هدف و نتیجه
 • مشارکت افراد در تصمیم گیریها
 • رابطه پاداش با عملکرد
 • رعایت اصل برابری حقوق
 • تاریخچه ارزشیابی عملکرد
 • تعاریف ارزشیابی
 • ضرورت و اهمیت ارزشیابی
 • اهداف ارزیابی عملکرد
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
 • کارمند یابی و انتخاب
 • تعیین روایی آزمون های استخدامی
 • آموزش و تربیت کارکنان
 • تعیین مسیر شغلی
 • حقوق و مزایا
 • شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان
 • نظریه های ارزیابی
 • انواع ارزیابی
 • ارزیابی سرپرست مستقیم
 • ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس
 • ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر
 • ارزیابی گروهی
 • ارزیابی از طریق خود سنجی
 • عوامل موثر بر ارزیابی
 • شاخص های ارزیابی
 • مراحل ارزیابی
 • ویژگی های ارزشیابی
 • روشهای ارزشیابی
 • روش مقیاس
 • عامل سنجی
 • روش ثبت و قایع حساس
 • روش توصیفی
 • روش قیاسی (استانداردهای کار)
 • روش درجه بندی
 • مقایسه دو به دو
 • توزیع اجباری
 • انتخاب اجباری
 • ارزیابی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف
 • روش بررسی داخلی
 • روش ارزیابی گروهی
 • مصاحبه پایانی
 • موانع و محدودیتهای ارزیابی نیروی انسانی

انتخاب های دیگر شما ...