مقاله ترجمه شده مفاهیم مولفه‌ های نقدی درآمدها برای تداوم بازدهی‌ سهام

ترجمه مقاله الزویر مفاهیم مولفه‌ های نقدی درآمدها برای تداوم سود و بازده‌ سهام

در این مقاله الزویر 2017 مولفه های نقدی درآمدها در بالانس نقدی و در توزیع بدهکاران و سهامداران تقسیم شده است.

و همچنین به این نتیجه رسیده ایم که مولفه های نقدی درآمدها پایدارتر از مولفه های تعهدی ست و این پایداری در درجه اول به پول نقد توزیع شده برای سهامداران مرتبط است.

پول نقد نگهداری شده توسط شرکت ها به عنوان تغییرات در بالانس نقدی، همچنین پایدارتر از اقلام تعهدی ظاهر می شود. درحالیکه پول نقد بدهکاران، سطح پایداری و تداوم تقریبا یکسانی با اقلام تعهدی دارد.

[alert type=”info”]هدف مقاله تداوم سود و بازده‌ سهام ، بررسی اهمیت اقتصادی ، قیمت گذاری مولفه های نقدی درآمد ها و پایداری آنها در شرکت های انگلستان از ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۳ می باشد.[/alert]

نتایج بدست آمده از مدل های قیمت گذاری در این پژوهش، اینست که از فرضیه ی سرمایه گذار بی تجربه پشتیبانی می کند و نشان می دهند که بازده های سهام آینده دارای قوی ترین همبستگی مثبت با پایدارترین مولفه ی فرعی نقدی درآمدها هستند و سرمایه گذاران می توانند استراتژی سرمایه گذاری سودمندی را به وسیله ی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای توزیع های نقدی بالا برای دارندگاه سهام هستند، طراحی کنند.

نتایج ما در طول زیردوره ها هنگام کنترل برای تغییرات در استانداردهای گزارش مالی و محیط زیست اقتصادی و در طول گروهبندی های دارای اندازه های متفاوت، سازگار است.

فهرست مقاله تداوم سود‌ سهام

چکیده

پیشگفتار

روش تحقیق

مجموعه داده‌ها

اندازه‌گیری مولفه‌ی نقدی درامدها

فرضیه‌های تحقیق

سنجش بازده‌های سهام

تست‌های پایداری درامدها

تست‌های بازده سهام

یافته‌های تجربی

آمار توصیفی

نتایج پایداری درامدها

نتایج تست‌های بازده‌های سهام

نتیجه‌گیری‌ها

 

نتیجه‌گیری‌های مقاله مولفه‌ های نقدی در تداوم بازدهی‌ سهام انگلستان

هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی جامع پایداری، قیمت‌گذاری و اهمیت اقتصادی مولفه‌ی نقدی درامدها بود. در انجام این کار، ما روی یک معیار جریان نقدی آزاد تمرکز کردیم که همه‌ی اقلام تعهدی مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا عملیاتی را حذف می‌کند. این تجزیه و تحلیل روی شرکت‌های فهرست شده‌ی انگلستان از ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۳ انجام شد و تجزیه‌ی مولفه‌ی نقدی درامدها شامل سه دسته‌ی متمایز جریان‌های نقدی بود:

  1. تغییرات در بالانس نقدی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
  2. پول نقدی توزیع شده برای دارندگان بدهی
  3. پول نقد توزیع شده برای دارندگان سهام

نتایج به دست آمده از تست‌های پایداری نشان می‌دهند که تفاوت‌های سیستماتیکی در پایداری در میان زیرمولفه‌های نقدی درامدها وجود دارند و مولفه‌ی نقدی درامدها را نمی‌توان به عنوان یک واحد همگن در نظر گرفت. اولا، اگرچه همه‌ی سه زیرمولفه‌ی نقدی، یک تغییر از نظر اقتصادی مهم را در جریان‌ها نقدی آزاد ارائه می‌دهند، جریان‌های نقدی مربوط به دارندگان سهام دارای بالاترین پایداری هستند، که سازگار با یافته‌های قبلی برای بازار انگلستان است.

نتایج ما دارای ارزش مهمی برای تحلیل‌گران سرمایه و متخصصانی است که از ارزش‌گذاری‌های جریان نقدی آزاد تخفیف یافته برای تخمین ارزش درونی یا واقعی یک شرکت استفاده می‌کنند. تحت این رویکرد، تعریف جریان‌های نقدی آزاد معمولا تغییر در بالانس نقدی را اضافه می‌کند. این تعریف به طور ضمنی فرض می‌کند که دارایی‌های نقدی، به تامین کنندگان مالی پرداخت می‌شوند و بنابراین جریان‌های نقدی انباشته، منبعی از جریان‌های نقدی آزاد هستند. اگرچه نتایج ما نشان می‌دهند که هنگامی که شرکت‌ها مازادهای نقدی را اداره می‌کنند ۲۷ درصد جریان‌ها نقدی، در قالب افزایش بالانس‌های نقدی، حفظ می‌شوند.

در نهایت، یافته‌های ما مساله‌ای را برای قیمت‌گذاری دارایی ایجاد می‌کنند. ما کشف می‌کنیم که توزیع‌های نقدی برای دارندگان سهام، پایدارترین زیرمولفه‌ی نقدی درامدها است و پرتفوی‌های مصون‌سازی بر اساس این زیرمولفه‌ی نقدی، بازده‌های آینده‌ی غیر نرمال و اولیه‌ی مثبتی را تولید می‌کنند. بنابراین، بررسی این که آیا کیفیت توزیع‌های نقدی برای دارندگان سهام، برای قیمت‌گذاری دارایی مناسب است و آیا آن یک فاکتور ریسک قیمت‌گذاری شده در مقطع بازده‌های سهام است مهم است.

انتخاب های دیگر شما ...