پایان نامه تاثیر اهرم مالی بر شاخصهای سودآوری شرکتهای سهامدار

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اهرم مالی برشاخص های سودآوری و شاخص های نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – ارائه پاییز ۱۳۹۴ (مطالعه موردی)

پایان نامه ارشد مدیریت دولتی (مالی) با هدف اصلی از انجام این پژوهش دستیابی به این موضوع است که آیا اهرم مالی شرکت ها می تواند عامل مهمی در سودهی و ارزش های نقدینگی باشد یا خیر .اگر اهرم در توجیه وضعیت مالی شرکت حائز اهمیت باشد ، هدف بعدی را باید کنترل آن قرارداد. در این صورت ، نتایج به‌دست‌آمده از هر پژوهشی که اهرم مالی شرکت را مورد رسیدگی و کنترل قرار ندهد فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود.

[alert type=”info”]پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی محسوب می شود.[/alert]

جامعه هدف پژوهش سودآوری شرکتهای سهامدار

جامعه هدف این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر اساس شرایط انتخاب نمونه و از مجموع شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، ۹۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از داده های شرکت بورس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین اهرم مالی با شاخص های نقدینگی و شاخص های سودآوری رابطه وجود دارد.

فهرست پایان نامه تاثیر اهرم مالی بر شاخصهای سودآوری شرکتهای سهامدار

 • چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • تعاریف واژهها و اصطلاحات

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مقدمه
 • مبانی نظری اهرم مالی، شاخصهای سودآوری و شاخصهای نقدینگی
 • تغییرات اهرم مالی، مفاهیم و دیدگاهها
 • اهرم مالی و نقدینگی
 • نقدینگی
 • وجه نقد
 • طبقه بندی جریانهای نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد
 • تجزیه و تحلیل سودآوری شرکتها
 • تجزیهوتحلیل نسبتها
 • نسبتهای نقدینگی
 • سرمایه در گردش
 • نسبت جاری
 • نسبت سریع
 • نسبتهای فعالیت
 • نسبتهای حسابهای دریافتنی
 • نسبت های موجودی کالا
 • نسبت گردش کل داراییها
 • نسبتهای اهرمی
 • نسبت پوشش هزینه بهره
 • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
 • نسبتهای سودآوری
 • نسبت حاشیه سود
 • نسبت درآمد هر سهم EPS
 • نسبت قیمت بازار درآمد هر سهم P/E
 • نسبتهای پرداخت سود و بازدهی سهام

پیشنهاد می شود: مقاله ترجمه شده مفاهیم مولفه‌ های نقدی درآمدها برای تداوم بازدهی‌ سهام

 • ارزش دفتری هر سهم
 • مفهوم بنیادی سود
 • مفهوم سود در سطح ساختار قواعد و تعاریف
 • مفهوم سود در سطح معانی ارتباط با واقعیتهای اقتصادی
 • مفهوم سود در سطح عمل نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان
 • اهمیت سود
 • مفهوم سودآوری
 • معیارهای سنجش سود
 • ماهیت سود تقسیمی و نقش آن
 • دو نگرش مهم در مورد تصمیمات سود سهام
 • ثبات و پایداری سود
 • ثبات سود سود دائمی
 • مبانی نظری ارتباط اهرم مالی و سرمایهگذاری و سودآوری
 • عوامل مؤثر بر سودآوری شرکتهای بورس
 • نوع صنعت
 • اندازهی شرکت
 • عمر شرکت
 • نسبت سرمایه به دارایی
 • نسبت بدهی به دارایی
 • هزینهی تبلیغات
 • ارزیابی سودآوری و نقدینگی شرکتها
 • شاخصهای نقدینگی
 • شاخصهای نوین نقدینگی
 • مزایای شاخصهای نوین نقدینگی نسبت به شاخصهای سنتی نقدینگی
 • اهرم مالی و سطح نگهداشت نقدینگی
 • بخش دوم مروری بر تحقیقات پیشین
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات انجامشده در داخل کشور
 • تحقیقات انجامشده در سایر کشورها

فصل سوم روش شناسی تحقیق

 • مقدمه
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیههای تحقیق
 • متغیرهای تحقیق و نحوه سنجش آنها
 • متغیر وابسته
 • متغیرهای مستقل
 • متغیرهای کنترلی
 • اندازه شرکت
 • فرصتهای رشد شرکت
 • قلمرو تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و شرایط انتخاب نمونه
 • روش گردآوری اطلاعات و تجزیهوتحلیل دادهها
 • روش آماری مورداستفاده در برآورد مدلهای تحقیق
 • تخمین مدلهای رگرسیون با دادههای تلفیقی
 • مراحل تخمین با استفاده از دادههای تلفیقی
 • مدل اثرات ثابت
 • مدل اثرات تصادفی
 • آزمونهاسمن
 • آزمون خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مدل
 • آزمون هم خطی متغیرهای مستقلخودهمبستگی متغیرهای مستقل
 • روششناسی تحقیق

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده

 • مقدمه
 • آمار توصیفی
 • ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
 • تعیین روش بکارگیری دادههای ترکیبی
 • آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی
 • آزمون ناهمسانی واریانس
 • نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
 • نتایج آزمون مدل اول
 • نتایج آزمون مدل دوم
 • نتایج آزمون مدل سوم
 • نتایج آزمون مدل چهارم
 • نتایج آزمون مدل پنجم

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

 • مقدمه
 • نتیجه گیری
 • بحث و تفسیر
 • محدودیتهای پژوهش
 • پیشنهادها مبتنی بر نتایج تحقیق
 • پیشنهادات آتی
 • منابع

پایان نامه های مرتبط