پایان نامه تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

حسابرسی یک فرایند بررسی است که توان تولید اطلاعات قضاوتی مفید دارد و عموماً منجر به تولید اطلاعات جدید اقتصادی نمی شود ، بلکه می توان ارزش اطلاعات اقتصادی تهیه شده بوسیله فرایند حسابداری را تأیید نمایند و با عدم تأیید خود باعث کاسته شدن ارزش اطلاعات تهیه شده گردد.

در واقع برای سهامداران آگاه نتیجه ارزیابی شرکتها توسط حسابرسان دارای پیام ویژه ای است. نه صرفا بازدهی غیرعادی سهام ! اگر تعداد اینگونه سهامداران از اکثریت قابل توجه برخوردار باشد انتظار این است که موارد مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر تأثیر منفی بر روی بازده قیمت سهام بگذارد .

پایان نامه تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

 • مقدمه
 • نقش حرفه حسابرسی در جامعه
 • مدل شبه قضایی
 • مدل مسئولیت اجتماعی
 • نظریه مباشرت و نظارت

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی

 • تأثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها
 • ماده ۱۰ آیین نامه انضباطی بورس
 • اطلاعات حسابداری و قیمت سهام
 • ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار کامل
 • ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص

تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام

 • قیمت و بازده سهام
 • بررسی های آماری
 • تحلیل یافته ها
 • آزمون فرضیه
 • قضاوت و تصمیم گیری 
 • نتیجه بررسی
 • جدول یافته های پژوهش  ( مبتنی بر داده های آماری واقعی )  
 • جدول یافته های پژوهش ( مبتنی بر اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه )
 • یادداشتها 

 

انتخاب های دیگر شما ...