تحقیق عملی اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها

 روش تحقیق عملی اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

فراموش نکنیم که طلاق یک فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظیفه داریم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانیم. کودکان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم کنیم دست کم باید بیاموزیم که چگونه آنها را از صدمات ناشی از طلاق تا حد امکان در امان داریم. طلاق یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه کسانی که بیش از همه آنها لطمه می بینند بررسی می کند. پدیده طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در کنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ی کوتاهی کرده، سابقه ی طلاق به ۲۰ قرن می رسد. مذاهب عمده همانگونه که در زمینه ی ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرّر کرده اند به امکان قطع این رابطه و نحوه ی آن نیز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ی اخیر است که طلاق به عنوان یک مسأله ی جدی اجتماع مطرح است.

من با طرح این مسأله و تحقیق در این مورد و با بیان اینکه طلاق بلای خانمان سوز است در صدد بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده ی شوم برآمدم تا خوانندگان این تحقیق این مسأله را جدّی تر گرفته و راهکارهای آنرا برای زندگی خود در نظر گیرند تا بتوانند خود را از دام این بلا برهانند.

فهرست تحقیق عملی اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها

فصل اول : کلیات تحقیق

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اثرات و عوارض طلاق
 • آثار اجتماعی طلاق
 • عوامل مؤثر بر طلاق
 • راه حل مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی
 • اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی
 • ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف کلی 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 • مبانی نظری
 • طلاق از دیدگاه اسلام
 • طلاق از دیدگاه قرآن
 • طلاق از دیدگاه مسیحیت
 • تاریخچه طلاق
 • طلاق و انواع آن
 • پیشینه تحقیق
 • مدل
 • فرضیه های تحقیق
 • مفاهیم و متغیر ها 

فصل سوم : روش تحقیق

 • روش تحقیق
 • نحوه انجام کار
 • جامعه آماری
 • جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

 • نمودار و جداول مربوط به طلاق 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • نتایج یافته ها
 • پیشنهادات
 • پرسشنامه
 • منابع و مأخذ

 

انتخاب های دیگر شما ...