مقاله بررسی لباس متحدالشکل دانش اموزان دختر

 بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نیشابور

در این پژوهش سعی می شود با توجه به محدودیت ها نگرش دبیران و دانش آموزان آن ها نسبت به اجرای طرح لباس متحد الشکل در مدارس متوسطه مورد بررسی قرار گیرد تا با اجرای این طرح در مدارس و نادیده گرفتن تفاوت های طبقاتی، مدارس جبهه ی مبارزه با تهاجم فرهنگی و پیشبرد دانش آموزان در جهت اهداف آنان و همچنین اهداف نظام آموزش و پرورش باشد.هدف آموزش و پرورش نخست پرورش الگوهای اخلاقی برگزیده و صفات پسندیده ی انسانی بر مبنای فطرت انسان است و پوشش و لباس یکی از مظاهر فطرت انسان است که انسان، به ویژه نوجوان خود را به این وسیله بروز می دهد و خودنمایی می کند.

فهرست مقاله بررسی لباس متحدالشکل دانش اموزان دختر

فصل اول – مقدمه    

 • بیان مسئله                
 • اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش           
 • اهداف پژوهش         
 • فرضیه های پژوهش                
 • نامگذاری متغیرهای موجود در فرضیه و انواع آن                 
 • متغیرهای تعدیل کننده               
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای فرضیه            

فصل دوم – ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق)

 • پیشینه نظری
 • مقدمه         
 • فلسفه و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی          
 • پوشش اولیه ادم و حوا              
 • کلاهی که غربیها سر ما گذاشتند               
 • مدل و شکل پوشاک                  
 • آثار سوء و خطرات بی حجابی از دیدگاه پزشکی   
 • ابتذال در پوشش و مد پرستی ضرورتی برای ادامه حیات غرب            
 • علل و عوامل بی حجابی و ابتذال در پوشش           
 • رنگ پوشاک             
 • لباس متحد الشکل      
 • پیشینه عملی
 • تحقیقات انجام شده     

  فصل سوم – روش تحقیق

 • مقدمه         
 • روش تحقیق و علت استفاده از آن             
 • معرفی جامعه           
 • معرفی نمونه و تعیین روش نمونه برداری              
 • معرفی ابزار پژوهش و تعیین روایی و پایایی ابزار                
 • ضمیمه
 • پرسشنامه مربوط به دانش آموزان            
 • پرسشنامه دبیران       
 • فهرست منابع             
 • فهرست منابع اینترنتی              

 

مقالات مرتبط با این موضوع