پایان نامه نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان

 بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت 

عقب ماندگی ذهنی یا به اصطلاح دیگر نارسایی رشد قوای ذهنی موضوع تازه و جدیدی نیست بلکه در هر دوره و زمان افرادی در اجتماع وجود داشته اند که از نظر فعّالیت های ذهنی در حد طبیعی نبوده اند. بخصوص از روزی که بشر زندگی اجتماعی را شروع کرده موضوع کسانی که به عللی قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ سازند مطرح بوده است. اجتماع برای مصلحت، تعصب یا سالم سازی بعضی افراد را تحمل کرده، عده ای را محبوس می ساخت یا به مرگ محکوم می نمود.

از مجموعه مدارک به دست آمده چنین استنباط می شود که تا قرن هجدهم این افراد مورد توجه و لطف نبوده و حتی پزشکان از پذیرفتن درمان آنان خودداری می کردند. (میلانی نو، ۷ ص ۲۳) و زمانی تصور می شود بعضی بچه ها زرنگ و برخی تنبل هستند. همچنین تصور می شود که بچه های زرنگ پرتلاش هستند و دیگران چنین نیستند. هرچه آموزش و پرورش عمومی بیشتر گسترش می یابد این اشتباه مشخص تر می شود. صاحب نظران در آموزش و پرورش با سئوالاتی از این قبیل مواجه هستند که آیا افراد با توانایی های خاص متولد شده اند؟ آیا این توانائی ها را می توان در سال های اولیه زندگی سنجید تا شاید بتوان پیشرفت در آینده را قابل پیش بینی و برنامه ریزی کرد و یا آیا فقر در فرآیند رشد هوش تأثیر دارد؟ (فروغی ۱۳۷۳ ص ۳۱) 

فهرست پایان نامه نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان

فصل اول : کلیات تحقیق

 • طرح تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهداف تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • تعاریف
 • روش تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 • ادبیات تحقیق
 • کارکردهای خانواده
 • انواع خانواده از بعد تربیتی
 • روابط و نظام ارزشی خانواده
 • تاریخچه کودکان استثنائی
 • خصوصیات دانش آموزان دیر آموز
 • ملاکهای تشخیص دیرآموزان
 • طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی
 • علل عقب ماندگی ذهنی

فصل سوم : روش تحقیق

 • نوع تحقیق
 • جامعه و نمونه آماری پژوهش
 • روش نمونه گیری
 • ابزار اندازه گیری
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • شاخص اعبار روائی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 • تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم :  نتیچه گیری و پیشنهادات

 • یافته ها و پیشنهادات
 • پیشنهادات این پژوهش
 • محدودیت های تحقیق
 • فهرست منابع
 • ضمائم
 • پرسشنامه

مقالات مرتبط با این موضوع