پایان نامه تجارت زنان و تشکیل باندهای فساد

در پایان نامه تجارت زنان سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله تجارت زنان پرداخته شود که با توجه به عدم دسترسی به متهمین از روش کتابخانه ای استفاده شده است..

متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمان یافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند.کره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.

[alert type=”info”]قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در  میان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.[/alert]

بررسی فصل های پایان نامه تجارت زنان

در فصل دوم مقاله به بررسی پیشینه موضوع، در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است.

در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در ۹ بخش به:

ابعاد شکل گیری باندهای فساد

ویژگی اعضا شبکه های فساد

راه های فعالیت باندهای قاچاق دختران (مکان شناسایی)

نحوه فعالیت باند، مهمتریتن مکانها و امواج قاچاق انسان در ایران

فعالیت های برون مرزی افراد فاسد ،قوانین و اقدامات ، علل فحشاء و شیوه های مقابله

در فصل پنجم به آمارهایی در خصوص زنان آسیب دیده اشاره شده است.

در فصل ششم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.

سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.

پیشنهاد می شود: پایان نامه خشونت خانگی علیه زنان و حمایت از زنان بزه دیده

فهرست پایان نامه تجارت زنان

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • مسأله پژوهشی
 • اهمیت مسأله پژوهشی
 • اهداف پژوهش
 • پرسش های تحقیق
 • تعاریف و اصطلاحات

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش
فصل چهارم: یافته های پژوهش

بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد

 • نقش قتوادان

بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای  فساد

بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران

بخش چهارم: نحوه فعالیت باند

بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران

بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد

بخش هفتم: قوانین اقدامات

 • اقدامات بین المللی مبارزه با قاچاق زنان

بخش هشتم: علل فحشا

 • ضعف اعتقادات دینی
 • نامناسب بودن پاداش ها و نقش ها
 • سودآور بودن قاچاق
 • نبود فرصت های شغلی
 • جدایی جوانان از کانون خانواده

بخش نهم: شیوه های مقابله

 • مصون سازی
 • محدود سازی
 • ممنوع سازی
 • پی نویسی

فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده

 • شغل
 • سن
 • وضعیت تأهل
 • آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده

فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش

 • نتایج نهایی
 • پیشنهادات
 • منابع و مآخذ
 • پیوست ها

*به همراه فهرست ،پیوست ها و منابع جداگانه

پيشنهادات پایان نامه قاچاق انسان

اتخاذ هرگونه سياست جامع ملي در مقابل انسان بايستي معطوف به كل زنجيره قاچاق اعم از مبدا وترانزيت ومقصد .
1- اصلاح وتغيير رويكرد نخبگان سياسي وفرهنگي كشور به مسئله قاچاق زنان وايجاد حساسيت درآنها .
2- آگاهي رساني واطلاع رساني عمومي درخلال برنامه هاي فرهنگي، بهداشتي وآموزش خانواده ها.
3- تلاش براي تدوين وتكميل قوانين.
4- رويكرد پيشگيرانه براي گروه هاي متعارف با طرحهايي مثل آموزش خانواده، مهارت زندگي براي زنان خانه دار، تسهيل گيري درامر ازدواج كه بايستي توسط وزارت آموزش وپرورش اجرا شود.
5- رويكرد آسيب شناسانه براي سازماندهي زنان ويژه جمع آوري، طبقه بندي، حمايت وبازتواني توسط ناجا.
6- رويكرد حمايت براي سازماندهي زنان درمعرض آسيب وشناسايي، جذب وطبقه بندي آنان توسط سازمان بهزيستي.
7- به منظور كاهش تداخل دراجراي مأموريت ها وايجاد هماهنگي مستمر بين دستگاه هاي اطلاعاتي، انتطامي، ديپلماتيك، بهزيستي قضايي واخذ تجارب بين المللي وزارت كشور بايستي به عنوان ستاد اين مسئله مأموريت يابد.
8- استفاده از پيشرفته ترين فناوري ارتباطي ونظارتي دركنار مشاوران سياسي، اجتماعي وفرهنگي وتعامل با نهادهاي آموزش وتربيتي، تأثير گذاري پليس را درايجاد امنيت وحفظ منافع جمعي چند برابر مي كند.
9- جريان شناسي وعلت شناسي براي خشكاندن ريشه هاي معضلات اجتماعي كه موجب بروز ناامني مي شوند.
10- كنترل ونظارت اماكن عمومي
11- ايجاد تفريحگاه هاي سالم
12- عامل اقتصادي واجتماعي كه موجب پيدايش آسيب اجتماعي شده بايددگرگون ويا از بين برود. ايجاد اشتغال وبيمه دوران بيكاري .
13- فعال تر شدن وزارت كار دربخش هاي مختلف اعم از:
– مراكز آموزش فني وحرفه اي
– ايجاد بازار كار
– برنامه ريزي براي احياء وگسترش صنايع دستي
– اعطاي وام به كارگاه ها درمقابل جذب وپذيرش كارگران جديد
– اعطاي امتياز به كارگاه هاي توليدي به منظور جذب زنان ودختران فاقد درآمد وسرپرست خانواده
14- اتخاذ سياست معطوف به مبداء ترانزيت ومقصد
15- تشكيل گروه هاي كارشناسي درسطح ناجا ودعوت از جامعه شناسان و روانشناسان ونخبگان اجتماعي

پایان نامه های مرتبط