پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از تحصیل

 سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل (در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴) و عوامل موثر بر آن 

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی یکی از ارزشمند‌ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین کننده‌ای که در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته است.

همانطور که می‌دانیم جوانان در مقطع پیش دانشگاهی تلاش زیادی برای ورود به دانشگاه می‌کنند و شاید بتوان گفت که یکی از آمال و آرزوهای جوانان امروزی ورود به دانشگاه می‌باشد با ورود جوانانی که با امید و آرزو به دانشگاه راه یافته‌اند اگر تلاش کنیم که رضایتمندی این دانشجویان تازه وارد را بطور نسبی فراهم کنیم می‌توان انتظار داشت که این دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تعهد داشته بیشتری نسبت به شغل ، زندگی، دیگران درآینده داشته باشند زیرا زمانیکه افراد تعهد داشته باشند دیگر رشوه خواری، ریاکاری، دروغ‌گویی برای رسیدن به اهداف خوب یا بد، فقر فرهنگی ، بی سوادی جوانان تحصیل کرده، … وجود نخواهد داشت . بر اساس نظریه تسری Spill-over Theory رضایت از یک بخش از زندگی بروی رضایت از بخشهای دیگر زندگی مؤثر است.

پیشنهاد می شود : پایان نامه بررسی رضایت از زندگی در دانشجویان

فهرست پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از تحصیل

فصل اول : کلیات پژوهش     

 •     مقدمه      
 •     طرح مساله        
 •     اهمیت و ضرورت تحقیق  
 •     اهداف تحقیق      

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق      

 •     تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی    
 •      پیشینه تحقیق     
 •      بیشینه پژوهش های داخلی    
 •      نقد و بررسی پیشینه های داخلی     
 •      پیشینیه پژوهش های خارجی:          
 •      نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی       
 •     مبانی نظری تحقیق         
 •      نظریه تسری(spill over theory)        
 •      نظریه هدف گذاری «ادوین لاک» E.A.lock      
 •      نظریه مبادله      
 •     نظریه نیازها        
 •     چهارچوب نظری تحقیق     
 •     مدل تئوریکی تحقیق      

فصل سوم : روش تحقیق      

 •    مقدمه        
 •   روش تحقیق           
 • پرسش آغازی 
 •  مطالعات مقدماتی و اکتشافی   
 •  طرح نظری مسئله تحقیق         
 •  ساخت و ارائه مدل تئوریک         
 •  تبدل نظریه ها به فرضیه ها       
 •  تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنه:          
 •   تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها           
 •   آزمون مقدماتی    
 •  جامعه آماری         
 •   حجم نمونه  

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

  *تحلیل جداول توزیع فراوانی  

 • جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب جنس         
 • جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی        
 • جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی       
 • جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل           
 • جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سکونت             
 • جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر         
 • جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر     
 • جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر           
 • جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر     
 • جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالکیت منزل    
 • جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب سن  
 • جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب معدل          
 • جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب ترم   
 • جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده        
 • جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده         

*تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه          

پیشنهاد می شود: پایان نامه میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات

 •   جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس     
 • جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری 
 • جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه         
 • جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی   
 • جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل
 •  جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی           
 • جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو           
 • جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه          
 • جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف   
 • جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی   

*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه    

 • جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی    
 • جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو    
 • جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه   
 • جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف      
 • جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی      

*تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه‌ای دو مقوله‌ای        

 • جدول      تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس           
 • جدول      تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی         
 • جدول      تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی        
 • جدول      تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سکونت              
 • تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه‌ای چند مقوله‌ای       
 • جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی          
 • جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل           
 • جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر           
 • جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر     
 • جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر   
 • جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر  
 • جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالکیت منزل 

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری      

 • منابع و ماخذ     
 • پرسشنامه        

 

پایان نامه های مرتبط