مقاله بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دوره جوانی و نوجوانی

یکی ازوظایف مهم درتعلیم وتربیت یک نسل، یاری دادن آن برای یافتن هویت خویش است . روان شناسان، دوره نوجوانی یعنی حد فاصل بین ۱۳ تا ۱۸ سالگی را دوره حساسی برای یافتن هویت می دانند. درصورتی که نوجوان بتواند دراین مدت برای خویش تصویری رضایت بخش وامید آفرین بدست آورد، مراحل بعدی زندگی را با تعادل، پرشور وپرتحرک آغاز خواهد کرد. نوجوان درچنین وضعیتی قدم دردوره های جهانی خواهدگذاشت، به گونه ای که می داند چه   می خواهد ومی داند که چه راهی پیش رو دارد وچه باید بخواهد. درصورت تحقق ناپذیری این هویت ، نوجوان دچار‹‹ آشفتگی نقش ›› خواهد شد. یعنی درمورد خود ونحوه رفتاری که  می بایدداشته باشد ، دچار تردیدی می شود.درچنین صورتی، انتخاب یک الگوی مشخص برای او مشکل خواهد شد به همین لحاظ ممکن است هرچند صباحی، به رنگی وشکلی درآید. 

در مقاله مشکلات جوانان در جوانی و نوجوانی به بررسی مشکلات این نسل از دیدگاه روانشناسی و علوم تربیتی پرداخته می شود. خرید پایان نامه علوم تربیتی را از وب سایت جزوه انجام دهید.

مقاله مشکلات جوانان و بررسی مسائل تربیتی از نگاه روانشناسان

درجوامعی که پیچیدگی وتنوع رفتاری، زیاد به چشم می خورد، الگوهای متعددی درمقابل نوجوان وجود خواهدداشت، که او را درانتخا ب یک یاچند الگو برای همانند سازی، یعنی انتخاب شیوه ای برای زیستن باالهام از آن الگوها، با مشکل مواجه می سازد.درجوامع ساده، مانند جوامع روستایی وعشایری، هویت یابی نوجوانان با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود. دراین گونه جوامع معمولاً چند نوع شغل وشخصیت معدودبه منزله الگوهای قالبی درمقابل نوجوان قراردارند که نوجوان دربرخورد با مشکلات می تواندبا آنها همانند سازی کند. از این رو درجوامع ساده ایران به فراوانی با نوجوانان ۱۴ یا ۱۵ ساله ای روبرو می شویم که مانند مردان وزنان آن جامعه رفتار می کنند ودرجمع آنان وتقریباً همپای آنان رفتار کرده، اظهار نظر می کنند.

فهرست مقاله مشکلات جوانان در دوره جوانی و نوجوانی

فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان

 • بخش اول: هویت یابی                                                                                       
 • بخش دوم: معنی جوان ونوجوان                                                                        
 • درباره جوان                                                                                              

فصل دوم: بلوغ روانی واجتماعی جوان

 • بخش سوم: بلوغ روانی وجنسی جوان                                                               
 •     رشد اجتماعی                                                                                   

فصل سوم: بررسی مشکلات سنی

 • بخش چهارم: بررسی مشکلات سنی          
 • بخش پنجم: مشکلات ونیازهای دوره ی جوانی ونوجوانی                                                   
 • افسردگی                                                                                                        
 • اضطراب         
 • بخش ششم: اعتیاد درجوانان
 • نقش شخصیت دراعتیاد                                                                                                         
 • اعتیاد وموادمخدردرنوجوانان  
 • بخش هفتم: آسیب های اجتماعی دررابطه با جنس مخالف
 • الگوپذیری ورابطه با جنس مخالف                                                                        
 • آسیب های اجتماعی دختر وپسر                                                                                            

فصل چهارم: نقش خانواده

 • بخش هشتم: هنجارهایی درتربیت                                                                      
 • روش پرورش جوانان ونوجوانان                                                                                        
 • نقش خانواده                                                                                                    
 • برخوردهای نامطلوب                                                          
 • بخش نهم: توصیه های بهتر برای ارتباط باجوانان                                                               
 • نکته ای به والدین(رشد اجتماعی)                                                                       
 • پدرها ومادر ها حتماً بخوانند                                                               
 • بخش دهم: آسیب ها وموانع اجتماعی
 • پسران ایرانی شغل می خواهند                                                                                    
 • ازدواج                                                                                                            
 • فراردختران عواقب ومشکلات آن                                                                          
 • آسیب های اجتماعی فرار پسران                                                                                   
 • جوانان دیروز                                                                                                    
 • ضمائم                   

 

انتخاب های دیگر شما ...