پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی دانشجویان

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی دانشجویان روان شناسی ورودی ۸۰ در دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز . دانلود پایان نامه سلامت روانی دانشجویان همراه با پرسشنامه تجدیدنظر شده علائم روانی و مقیاس شوخ طبعی مارتین ولفکورت که به سادگی می توانید در سایت جزوه دسترسی داشته باشید.

چکیده پایان نامه

هدف انجام پژوهش

فهرست پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی دانشجویان

پیشنهادات پایان نامه سلامت روانی دانشجویان

چکیده

در این تحقیق روابط میان متغیرهای شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ورودی ۱۳۸۰ در دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر گامی در جهت پی بردن به رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی است.

[alert type=”info”]بهترین هدف تحقیق حاضر آن است که مشخص نماید آیا بین شوخ طبعی با سلامت روانی دانشجویان روان شناسی ورودی ۸۰ در دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز رابطه ای وجود دارد یا نه؟ هدف کاربردی دیگر این تحقیق آن است که می توان درک عمیق تری از شوخ طبعی به دست آورده و به اهمیت آن به عنوان یکی از راهبردهای مقابله با چالش ها و به تأثیر آن بر سلامت روانی فرد پی برد.[/alert]

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان روان شناسي ورودي 1380 در دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز، و در سال تحصيلي 84-83 مي باشد. در اين تحقيق شوخ طبعي به عنوان متغير ملاك و سلامت رواني به عنوان متغير پيش بين برگزيده شده اند. نمونه تحقيق 100 نفر دانشجو را شامل مي باشد كه با روش نمونه گيري در دسترس از جامعه دانشجويان روان شناسي ورودي 80 دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز انتخاب گرديده اند. پژوهش حاضر يك تحقيق كاربردي از نوع توصيفي است و روش تحليل داده ها، همبستگي است كه در طي آن ضرايب همبستگي ساده و چند گانه بين متغيرهاي پيش بين و ملاك محاسبه شده است. فرضيه هاي تحقيق همگي دوسويه مي باشند. در اين تحقيق از پرسشنامه تجديد نظر شده علائم رواني SCL 25-R و مقياس شوخ طبعي مارتين ولفكورت استفاده شد. نتايج حاكي از اين بود كه بين متغيرهاي پيش بين و ملاك،‌ همبستگي ساده و چند گانه وجود دارد.

فهرست پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی دانشجویان

 • فصل اول: موضوع تحقیق

 • مقدمه                                                                                                                     
 •  بیان مسئله تحقیق                                                                                                             
 • اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                   
 • اهداف تحقیق                                                                                                    
 • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
 • فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی

 • مبانی (رویکردهای) نظری روان شناختی مزاح                                       
 • نظریه اهانت                                                          
 • نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی                                          
 • نظریه ناهماهنگی و تباین                                                       
 • واکنشهای مزاح                                                       
 • مزاح و سیستم ایمنی بدن                                                    
 • مزاح و عملکرد تحصیلی                                                      
 • نقش درمانی مزاح                                                                  
 • تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس                              
 • مدل تعاملی استرس                                                             
 • مبانی نظری سلامت روانی                                                        
 • نظریه موری                                                                   
 • نظریه آدلر                                                                      
 • نظریه فروم                                                                                
 • نظریه مزلو                                                                      
 • نظریه اسکینر                                                                            
 • نظریه یونگ                                                                         
 • افراد سالم از نظر روانی                                                                 
 • نظریه اسلام                                                                       
 • اهمیت سلامت روان                                                                      
 • عوامل زیستی                                                                           
 • عوامل عاطفی و روانی                                                            
 • عوامل اجتماعی                                                              
 • رابطه بین استرس، کنار آمدن و سلامتی                                             
 • پیامدهای استرس                                                             
 • اختلال هیجانی                                                      
 • اختلال شناختی                                                      
 • اختلال فیزیولوژیکی                                                          
 • کنار آمدن                                                                     
 • روشهای کنار آمدن مستقیم                                                         
 • کنار آمدن مواجهه ای                                                               
 • مسئله گشایی برنامه ریزی شده                                                    
 • حمایت اجتماعی                                                              
 • روشهای کنار آمدن دفاعی                                                               
 • مکانیزمهای دفاعی                                                                    
 • کاهش دهندگان شیمیایی استرس                                                            
 • پسخوراند زیستی                                                                      
 • ورزش                                                                   
 • یافته های پژوهشی در زمینه مزاح (شوخ طبعی)                                     
 • ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی 
 • فصل سوم: روش تحقیق

 • جامعه آماری و روش نمونه گیری                                                              
 • ابزار اندازه گیری (پرسشنامه تجدید نظر شده علائم روانی SCL  -R)                                
 • نمره گذاری پرسشنامه SCL  -R                                                     
 • پایایی پرسشنامه تجدید نظر شده علائم روانی SCL  -R              
 • مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفکورت                       
 • نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی                                                            
 • طرح تحقیق و منطق انتخاب آن                                                                 
 • روش اجرا تحقیق                                                                                  
 • روش تحلیل داده ها
 • فصل چهارم: یافته های تحقیق

 • یافته های توصیفی                                                                                        
 • یافته های مربوط به فرضیه تحقیق                                                           
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق

 • تبیین یافته های تحقیق                                                                        
 • محدودیتهای تحقیق                                                                                
 • پیشنهادات                                                                                       
 • فهرست منابع                                                                            
 • ضمائم     

پيشنهادات پایان نامه

در اين قسمت پيشنهادهايي با توجه به نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر (پيشنهاد كاربردي) و همچنين با عنايت به مطالعات و بررسي هاي محققين در طول مدت انجام تحقيق (پيشنهادهاي نظري) به شرح زير ارائه مي گردد:

 1. با توجه به اينكه در اين تحقيق مشخص گرديد كه بين متغيرهاي سلامت روانی دانشجویان و مزاح (شوخ طبعي) روان شناسي ورودي 1380 دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز همبستگي ساده و معني داري وجود دارد، بنابراين مي توان به مسئولين و ساير دست اندركاران توصيه نمود كه با انجام پژوهشهاي جامع و كامل نسبت به شناسايي دقيق عوامل مذكور اقدام نمايند و سپس با دستكاري و كنترل آنها تغييرات مطلوبي در سطح سلامت روان و مزاح (شوخ طبعي) به عمل آورند.
 2. پيشنهاد مي گردد كه در پژوهشهاي آينده براي اندازه گيري مزاح و سلامت رواني از پرسشنامه هاي ديگر و جديدتري كه سؤالات آنها بهتر است استفاده شود.
 3. پيشنهاد مي شود كه در پژوهشهاي آينده علاوه بر سنجش ميزان سلامت روان آزمودنيها، به بررسي سنجش متغيرهاي ديگر پرداخته شود زيرا ممكن است عوامل ديگري مانند خلاقيت، حالتهاي هيجاني، روابط اجتماعي و مسئوليت پذيري و … با شوخ طبعي رابطه داشته باشند.
 4. پيشنهاد مي شود در صورت امكان استفاده از روشهاي احتمالي نمونه گيري از روش نمونه گيري در دسترس به خاطر محدوديت هاي آن اجتناب ورزيد.                       

پایان نامه های مرتبط