مقاله آب و رطوبت موجود در جو

هوای بدون بخار آب را هوای خشک می‌گویند. این نوع هوا در در هواکره وجود ندارد. حتی در جو روی بیابان‌ها و عرض‌های بالا. هوای خشک به علاوه رطوبت را هوای مرطوب می‌گویند.

منبع رطوبت موجود در جو

تبخیر که عامل مرطوب ساختن هوای خشک است، از سطح اقیانوس‌ها و آب‌های سطحی و تعرق، منبع رطوبت هوا و ایجاد ابرها و بارندگی است. حداکثر بخار موجود در جو ۴–۳ درصد است. بخار آب موجود در جوّ در متعادل نگاه‌داشتن درجه حرارت جوّ  و انرژی کره زمین نقش عمده‌ای دارد. زیرا بخار آب امواج تشعشعی با طول موج بلند را جذب می‌کند. پس اگر در جو مقدار بخار آب کم باشد، اختلاف درجه حرارت بسیار زیاد می‌شود. پس بحث در مورد متغیرهای هوای مرطوب از جمله رطوبت نسبی حائز اهمیت است.

بخشی از مقاله آب و رطوبت موجود در جو

آب به سه نوع در جو کره زمین وجود دارد: بخار  ( بخار )، مایع   ( قطرات آب ) و جامد  ( بلورهای یخ ). از این سه نوع ، تنها حالت بخارآب نامرئی است.
آب در شرایط خاص از حالتی به حالت دیگر تغییر شکل پیدا می کند که برای هر کدام نام ویژه ای به کار گرفته  می شود.

تغییر حالات آب و نام آنها عبارتند از:

تبخیر : تغییر حالت از مایع به بخار
انجماد : تغییر حالت از مایع به  جامد
تصعید : تغییر حالت از جامد به بخار
ذوب : تغییر حالت از جامد به مایع
میعان : تغییر  حالت از بخار به مایع
نهشت : تغییر حالت از بخار به جامد

تغییر از حالت به مایع به بخار نیازمند نهان تبخیر است و برای تغییر  از حالت جامد به منایع به گرمای نهان ذوب نیاز داریم .هنگامی که تغییر حالت در جهت عکس صورت گیرد ، گرمای نهان و ذوب آزاد می شوند و همچنین برای تغییر حالت از جامد به بخار به گرمای نهان تصعید نیاز داریم که این گرما در موقع نهشت آزاد می شود.

فهرست مقاله آب رطوبت موجود در جو

تغییر حالت آب

بخار آب

نسبت آمیزه رطوبت

رطوبت مطلق

فشار بخار

رطوبت نسبی

دمای نقطه شبنم

تراکم

تبخیر

تغییرات روزانه رطوبت نسبی

رطوبت سنجی

بارندگی و مه

تشکیل باران برف و تگرگ

مشاهدات

قدرت دید

مه فرارفتی

مه دود دریایی

مه تابشی

مه جبهه ایگردش هوا

گردش عمومی جو

جبهه هوا

جبهه های گرم

جبهه هوای سرد

جبهه های ثابت

جبهه های انسدادی

افشارهای جبهه ای

چرخه حیات یک جبهه و افشار قطبی

جبهه زایی یا شکل گرفتن یک جبهه

جبهه زایی یا نابودی یک جبهه

موج چرخند

چرخه حیات یک موج چرخند

جریان جت

جبهه های آنا و کاتا

وضعیت هوا

وافشتارهای جبهه های در نیمکره جنوبی

خانواده و افشارها

ناوه های کم فشار

وافشارهای ثانویه

واچرخند

پشته های پر فشار

کل COL

توده های هوا

انتخاب های دیگر شما ...