پایان نامه تاثیر پساب نیروگاه اتمی بوشهر بر آب شهری مطالعه موردی

پایان نامه اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب به همراه مطالعه موردی – پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا

آب در نیروگاه اتمی بوشهر، به عنوان یک خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد. این امر سبب افزایش دمای آب خلیج فارس در منطقه ی تخلیه ی آب نیروگاه می شود. با توجه به اینکه دمای آب یک کمیت فیزیکی مهم است، می تواند بر شوری و چگالی آب تاثیر گذارد و همچنین حیات آبزیان را تحت تاثیر خود قرار دهد.

[alert type=”info”] در این پژوهش که بصورت مطالعه موردی، انجام گرفته، تمامی تغییرات آب ، از قبیل شوری ، دما و چگالی آن در خلیج فارس و در محل تخلیه پساب های گرم نیروگاه اتمی بوشهر (در چهار ایستگاه) ، اندازه گیری می شود.[/alert]

تاثیر دمای آب در میزان شوری آن

همچنین با اندازه گیری دما و شوری آب در نقاط مختلف تخلیه ی پساب های صنعتی ، نحوه ی توزیع دما در اطراف محل تخلیه نشان داده شده است. در حوزه ی اقیانوس شناسی فیزیکی، دما و شوری دو کمیت بنیادی تلقی می شوند. به بیان دیگر، دما و میزان شوری آب اساس کار اقیانوس شناسان در مطالعه و شناخت فرآیندها در اقیانوس‌ها و حوزه‌های آبی می­باشند، که با ورود پسابهای گرم و صنعتی قابل تغییر هستند و می توانند سبب آلودگی حرارتی شوند.   

فهرست پایان نامه تاثیر پساب نیروگاه اتمی بوشهر بر آب شهری

فصل اول : کلیات

 • مقدمه
 • انرژی هسته ای
 • شکافت هسته ای
 • همجوشی یا گداخت هسته ای
 • نیروگاه اتمی
 • راکتور
 • تاریخچه نیروگاه های اتمی
 • نیروگاه اتمی بوشهر
 • خنک کننده نیروگاه اتمی بوشهر
 • مدار اول
 • مدار دوم
 • مدار سوم (مدار خنک کننده )
 • نیروگاه اتمی بوشهر و محیط زیست
 • آلودگی حرارتی
 • تاثیرات آلودگی حرارتی
 • منابع تولید آلودگی حرارتی
 • آلودگی آب و خاک در نیروگاهها
 • اثر دما و شوری بر اکسیژن محلول در آب
 • جزر و مد
 • منطقه مورد مطالعه
 • خلیج فارس
 • تاریخچه پیدایش خلیج فارس
 • ویژگی‌های جغرافیایی خلیج فارس
 • موقعیت جغرافیایی خلیج فارس در خاورمیانه
 • زمین شناسی منطقه
 • اقلیم شناسی
 • اهمیت خلیج فارس
 • افق خلیج فارس در منطقه پارس جنوبی
 • استان بوشهر
 • مختصات جغرافیائی استان
 • جریانات جوی زمستانه در استان بوشهر
 • جریانات جوی تابستانه در استان بوشهر

فصل دوم : پیشینه تحقیق

 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق

فصل سوم : مواد و روش ها

 • مقدمه
 • روش های بررسی یک پدیده اقیانوسی
 • روش داده های تاریخی
 • روش تئوری
 • روش تحیلی
 • روش مدل سازی عددی
 • روش تجربی
 • روش تحقیق
 • وسایل و ابزار مورد استفاده
 • GPS
 • دستگاه CTD ( OCEAN SEVEN )
 • نرم افزار اکسل
 • نرم افزار متلب

فصل چهارم : نتایج اندازه گیری

 • مقدمه
 • دمای آب ورودی و خروجی نیروگاه
 • نوسانات سطح آب
 • اندازه گیری ها
 • اندازه گیری در حالت مهکشند
 • اندازه گیری در حالت کهکشند
 • منحنی های هم ارز دما و شوری در حالت مد کامل و جزر
 • منحنی هم ارز دما در حالت مد

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بررسی اثرات پسآب گرم بر دمای آب
 • بررسی اثرات پسآب گرم بر شوری آب
 • بررسی اثرات پسآب گرم بر چگالی آب
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • پیوست
 • منابع

فهرست جداول

فهرست اشکال

 نتیجه گیری پایان نامه تاثیر پساب نیروگاه اتمی بوشهر بر آب شهری

ورود پساب گرم نیروگاه اتمی بوشهر می­تواند سبب تغییر دما و شوری آب در مناطق ساحلی بوشهر شود که خود دارای اثرات زیست‌ محیطی بوده و می­تواند بر کارایی نیروگاه مؤثر باشد. اندازه‌گیری میدانی دما و شوری در محدوده ورود پساب نیروگاه بوشهر به خلیج‌فارس راهکاری مناسب برای بررسی اثرات تغییرات این دو کمیت در منطقه است.

نتایج اندازه‌گیری این دو مولفه نشان می‌دهد توزیع دما در منطقه به شدت تحت تأثیر جریانات جزر و مدی دریاست، که طی یک چرخه جزر و مدی به سمت راست و چپ جریان خروجی اولیه پساب، متغیر است. این تغییر جهت دادن در ایام مهکشند شدیدتر از ایام کهکشند است. همچنین در ایستگاه‌هایی که در مسیر جریان خروجی قرار دارند تغییر دمای آب از مقدار استاندارد بیشتر بود (فاصله هر ایستگاه از نقطه تخلیه پساب ۲۰۰ متر بود). تغییرات شوری و چگالی آب درنتیجه ورود پساب گرم در ایستگاه‌ها ناچیز بود.

پایان نامه های مرتبط