مقاله بررسی استانداردهای پزشکی در بیمارستان‌ها

 بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی  بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال ۱۳۸۶ 

پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی– مقطعی و به منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای مدارک پزشکی و بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است . جامعه آماری مورد بررسی بخش های مدراک پزشکی بیمارستان های افضلی پور ، شفا ، شهید بهشتی ، باهنر می باشد . هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان رعایت استانداردها در بخش مدارک پزشکی ، بیمارستان های آموزش شهر کرمان بوده است که به منظور دستیابی به ۱۴ هدف جزئی است و همچنین ۱۵ سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گردید . ابراز گردآوری ۱۶ چک لیست مربوط به استانداردهای بخش مدارک پزشکی بوده است . که این استانداردها با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی آمریکا منطبق است . پژوهشگر برای جمع آوری     داده ها با مراجعه به بخش های مدارک پزشکی با استفاده از روش مصاحبه اقدام به این امر نموده است . نتایج حاصل از این پژوهش ، میزان رعایت استانداردها در هر یک از شاخص های یاد شده را به شرح زیر بیان می نماید .

در حالت کلی

۱- میزان رعایت استانداردها از نظر قوانین و مقررات به طور میانگین در ۴ بیمارستان یاد شده ۴۴%    می باشد .

۲- میزان رعایت استانداردها از نظر فضای فیزیکی و تجهیزات ۴۲ % می باشد .

۳- میزان رعایت استانداردها از نظر فرم های مدارک پزشکی ۸۰ % می باشد .

۴- میزان رعایت استانداردها از نظر محتوای پرونده پزشکی ۵۸ % می باشد .

۵- میزان رعایت استانداردها از نظر آموزش پزشکان ۴۴ % می باشد .

۶- میزان رعایت استانداردها از نظر کد گذاری پرونده ها ۸۲ % می باشد .

۷- میزان رعایت استانداردها از نظر نگهداری و بازیابی اطلاعات پزشکی ۶۰ % می باشد .

۸- میزان رعایت استانداردها از نظر محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشکی ۴۰% می باشد .

۹- میزان رعایت استانداردها از نظر سیستم های تعیین کیفیت ۶۲ % می باشد .

۱۰- میزان رعایت استانداردها در واحد پذیرش ۴۲ % می باشد .

۱۱- میزان رعایت استانداردها در واحد بایگانی ۷۲% می باشد .

۱۲- میزان رعایت استانداردها در واحد آمار ۹۸ % می باشد .

۱۳- میزان رعایت استانداردها در واحد کدگذاری ۹۴ % می باشد .

۱۴ – میزان رعایت استانداردها در کمیته مدارک پزشکی ۸۸ % می باشد .

۱۵ – میزان رعایت استانداردها از نظر آمار و اطلاعات مراقبت بهداشتی ۶۰ % می باشد .

۱۶ – میزان رعایت استانداردها از نظر عملکرد مدیریت ۷۵ % می باشد .

نتایج بالا نشان دهنده ی این مطلب است که بیشترین میزان رعایت استاندارد مربوط به واحد آمار و کمترین مربوط به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشکی است . در حالت کلی میزان رعایت استانداردها در ۱۶ شاخص یاد شده ، بیمارستان شهید بهشتی با ۷۱ % در رتبه ی اول و بیمارستان شفا با ۷۰ % در رتبه دوم و بیمارستان افضلی پور با ۶۱ % در رتبه سوم و بیمارستان باهنر با ۵۸% در رتبه ی چهارم می باشد .

فهرست مقاله بررسی استانداردهای پزشکی در بیمارستان‌ها

فصل اول

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف آرمانی پژوهش
 • هدف کلی پژوهش
 • اهداف جزئی
 • سوالات پژوهش
 • روش پژوهش
 • محدودیت های پژوهش
 • تعاریف واژه ها
 • استانداردها
 • بیمارستان
 • مدارک پزشکی
 • ملاک های ارزیابی آمریکا

فصل دوم – مروری بر متون و مطالعات انجام شده

 • پیشینه تحقیق
 • نقش و اهمیت مدارک پزشکی
 • تاریخچه مدارک پزشکی
 • واحد کارگذاری
 • اهمیت کدگذاری و کاربرد طبقه بندی بین المللی بیماری ها 
 • واحد بایگانی مدارک پزشکی
 • ۱- آماده سازی پرونده
 • ۲- تحلیل پرونده
 • ۳- تکمیل پرونده
 • ۴- فهرست نویسی
 • ۵- ذخیره سازی و بازیابی پرونده
 • ۶- افشاء اطلاعات
 • وظایف واحد بایگانی از نظر انجمن مدارک پزشکی آمریکا
 • نشانگرهای وضعیت مطلوب در واحد بایگانی
 • بخش پذیرش
 • اهداف ویژه بخش پذیرش
 • نشانگرهای وضعیت مطلوب در واحد پذیرش
 • بخش آمار
 • آمار بیمارستانی
 • وظایف واحد آمار
 • استاندارد و ارزیابی
 • اهداف استاندارد کردن
 • تاریخچه تأسیس مؤسسات استاندارد جهانی
 • تاریخچه ی مؤسسه ی استاندارد در ایران
 • ارزیابی بیمارستان ها در ایران
 •  مطالعات انجام شده در ایران
 • مطالعات انجام شده در جهان

 فصل سوم

 • نوع پژوهش
 • ابزار گردآوری داده ها
 • پایایی و روایی ابزار گردآوری داده ها 
 • جامعه پژوهش روش نمونه گیری و حجم نمونه
 • متغیرها
 • روش و ابزار گردآوری داده ها
 • روش تحلیل داده ها
 • امکانات پژوهش
 • ملاحضات اخلاقی

فصل چهارم تحلیل یافته ها

فصل پنجم

 • نتایج پژوهش
 • پیشنهادات پژوهشگر
 • پیشنهاد برای پژوهش های آتی

 

انتخاب های دیگر شما ...