تحقیق کاربرد فیزیک در پزشکی

پزشکان براى تشخیص بیمارى ها از انواع وسایل ساده مانند دماسنج و فشارسنج، گوشى طبى (استتوسکوپ) تا دستگاه هاى بسیار پیچیده مانند میکروسکوپ الکترونى، لیزر و هولوگراف که همه براساس قانون هاى فیزیک طراحى و ساخته شده استفاده مى کنند. در این قسمت به ساختمان و طرز کار برخى از آنها مى پردازیم.

فهرست تحقیق کاربرد فیزیک در پزشکی

 • نقش فیزیک در پزشکی
 • رادیوگرافی و رادیوسکوپی
 • سونوگرافی
 • وسایل الکتروپزشکی
 • الکتروآنسفالوگرافی
 • تهیه طرح های سه بعدی از بدن
 • توموگرافی

پیشنهاد می شود: پایان نامه امضای نانومکانیکی سرطان پستان

 • دستگاه تشدید مغناطیس
 • نقش فیزیک در زندگی
 • فیزیک و آینده
 • در آینده شاید فیزیک بتواند ..
 • پی نوشت ها
 • منابع

انتخاب های دیگر شما ...