پایان نامه تخصیص منابع IT و ارزیابی آنها در بانک ملی

بررسی رابطه ارزیابی و تخصیص منابع IT / IS با عملکرد IT / IS در شعب بانک ملی استان گلستان ارائه سال ۱۳۹۵پایان‌نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

دانلود پایان نامه پایان نامه تخصیص منابع IT و ارزیابی آنها در بانک ملی

هدف این پژوهش بررسی رابطه ارزیابی و تخصیص منابع سیستم‌های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی با عملکرد در شعب بانک ملی استان گلستان می‌باشد. روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی و با توجه به جمع‌آوری اطلاعات از نوع توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کاربران سیستم‌های اطلاعاتی در شعب بانک ملی استان گلستان می‌باشد.

[alert type=”info”]جامعه آماری تحقیق شامل  ۴۰۰ کاربر بوده که بر حسب جدول کرجسی مورگان تعداد ۱۹۶ نفر آن‌ها به‌صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته  می‌باشد.[/alert]

در این پژوهش به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون  ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره و معادلات ساختاری استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که بین ارزیابی IT / IS با عملکرد IT / IS، بلوغ IT با ارزیابی IT / IS، بلوغ IT با تخصیص منابع IT / IS، ارزیابی IT / IS با تخصیص منابع IT / IS، تخصیص منابع IT / IS با عملکرد IT / IS و بین رضایت‌مندی کاربران با عملکرد  IT / IS ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در پایان با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهادات کاربردی جهت افزایش سطح عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی ارائه گردید.

فهرست پایان نامه تخصیص منابع IT و ارزیابی آنها در بانک ملی

 • چکیده

 فصل اول: کلیات تحقیق         

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • تعاریف نظری واژه ها
 • ارزیابی IT / IS
 • بلوغ IT
 • تخصیص منابع IT / IS
 • رضایت مندی کاربران
 • عملکرد IT / IS
 • تعاریف عملیاتی واژه ها

 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق         

 • عنوان  صفحه
 • مقدمه
 • مبانی نظری
 • آغاز بکار گیری فناوری های اداری
 • سیر تکامل فناوری اداری
 • دوره اول
 • دوره دوم؛ یعنی فناوری رایانه
 • دوره سوم؛ یعنی فناوری ارتباطات
 • داده های خام (اطلاعات)
 • اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
 • سیستم های اطلاعاتی
 • تعریف سیستم اطلاعات
 • سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها
 • کاربرد سیستم اطلاعاتی رایانه محور
 • مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی
 • نقش فناوری اطلاعات در سازمان
 • ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات
 • طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی بر اساس نوع حمایت ها
 • سیستم های پردازش تعامل
 • سیستم های گزارشات مدیریت
 • سیستم کارکنان دانش
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
 • سیستم های اتوماسیون اداری
 • سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد (اجرایی)
 • سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی
 • مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات در مدیریت آن
 • نیاز به یک پایگاه اطلاعات
 • انواع سیستم اطلاعاتی در سازمان
 • روش‌های ارزیابی نیاز اطلاعاتی
 • عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی
 • ابعاد برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
 • عوامل سازمانی موثر در بکارگیری فناوری اطلاعات توسط مدیران میانی
 • مروری بر تحقیقات انجام شده
 • تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 • تحقیقات انجام شده در خارج کشور
 • چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش
 • مدل مفهومی تحقیق

 فصل سوم: روش تحقیق 

 • مقدمه
 • نوع و روش تحقیق
 • روش‌های جمع‌آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • روش نمره‌گذاری در طیف لیکرت
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • روایی و پایایی
 • روایی پرسشنامه‌ها
 • پایایی
 • متغیرهای پژوهش
 • عنوان  صفحه
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

 فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

 • مقدمه
 • آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
 • توصیف جمعیت شناختی نمونه‌ها
 • توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌ دهندگان
 • توزیع فراوانی تحصیلات  پاسخ‌ دهندگان
 • توزیع فراوانی سنوات خدمت  پاسخ‌ دهندگان
 • شاخص‌های توصیفی متغیرهای تحقیق
 • بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها (آزمون کولموگروف– اسمیرنوف)
 • تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای پژوهش
 • تحلیل عاملی اکتشافی متغیر ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی
 • تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی
 • تحلیل عاملی اکتشافی متغیر تخصیص منابع سیستم‌های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی
 • تحلیل عاملی تأییدی متغیر تخصیص منابع سیستم‌های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی
 • تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بلوغ IT
 • تحلیل عاملی تأییدی متغیر بلوغ IT
 • تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی
 • تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی
 • آمار استنباطی (آزمون فرضیات پژوهش)

 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها       

 • مقدمه
 • نتایج فرضیات تحقیق
 • بررسی فرضیه‌ها
 • نتیجه‌گیری
 • محدودیت‌های پژوهش
 • محدودیت‌های در اختیار محقق
 • محدودیت‌های خارج از اختیار محقق
 • پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق
 • پیشنهادهای تحقیق
 • پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده
 • منابع و مأخذ
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
 • پیوست
 • پرسشنامه‌ها
 • خروجی‌های SPSS
 • چکیده انگلیسی
 • فهرست جدول
 • فهرست نمودار
 • فهرست شکل ها

پایان نامه های مرتبط